ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕСА ПО САМОРЕГИСТРАЦИЯ ЗА НОВИ IQOS ПОТРЕБИТЕЛИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕСА ПО САМОРЕГИСТРАЦИЯ ЗА НОВИ IQOS ПОТРЕБИТЕЛИ

  1. Обща информация

1.1. Общите условия на процеса по саморегистрация за нови потребители уреждат условията и реда за извършване на самостоятелна първоначална регистрация в електронната система на „Филип Морис България“ ЕООД за управление на отношения с клиенти.

1.2. Администратор на Системата и Терминалните устройства е Филип Морис.

  1. Дефиниции

2.1. „Общи условия“ са настоящите Общи условия на процеса по саморегистрация за нови потребители.

2.2. „Потребител“ е физическо лице на възраст над 18 години (навършени преди осъществяване на достъп до Терминално устройство и извършване на каквито и да било действия, свързани с него), което е пушач, потребител на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюн.

2.3. „Системата“ е електронната система на „Филип Морис България“ ЕООД за управление на отношения с клиенти.

2.4. „Терминално устройство“ е терминално устройство за саморегистрация, монтирано в търговски обект на Търговец.

2.5. „Търговец“ е търговец на дребно – партньор на Филип Морис, в чийто търговски обект е монтирано Терминално устройство. Търговските обекти са посочени тук

2.6. „Филип Морис“  е „Филип Морис България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831152996 и със седалище и адрес на управление: гр. София,  ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2, телефон: 0800 40004, имейл: contact.bg@iqos.com.

  1. Изисквания за регистрация в Системата

3.1. За да има право да бъде регистриран в Системата по реда, описан в тези Общи условия, Потребителят трябва да отговаря кумулативно на следните изисквания:

а) Потребителят е физическо лице, навършило 18 години;

б) Потребителят е пушач, използва тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюн;

в) Потребителят е дееспособен;

г) Потребителят няма регистрация в Системата;

  1. Процес по саморегистрация в Системата

4.1. За да се регистрира самостоятелно в Системата, Потребителят следва да използва Терминално устройство.

4.2. Потребителят може да пристъпи към процеса по саморегистрация в Системата, след като въведе номера на мобилния си телефон, изрично потвърди своята възраст и статуса си на пушач, съгласи се с Общите условия, както и потвърди, че се е запознал със Съобщението до потребителите на Филип Морис за защита на лични данни.

4.3. След приемане на Общите условия, Потребителят ще получи SMS с код за верифициране. Потребителят трябва да въведе кода в посоченото поле и след това може да продължи с регистрацията.

4.4. При регистрацията Потребителят трябва да попълни задължителните данни в полетата за регистрация (и/или незадължителните данни по свое желание). Задължителни за попълване са тези, които са отбелязани със звезда (*).

4.5. По желание, Потребителят може да приеме Общите условия за участие в Програмата „IQOS Care Plus – Повече грижа за теб и твоя IQOS“ и/или да се съгласи с обработването на личните му данни.

4.6. Потребителят потвърждава своята регистрация като се подписва чрез Терминалното устройство, използвайки предоставената му на място писалка, и натиска бутона „Продължи“. По този начин Потребителят прави електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Това електронно изявление представлява електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. По този начин се съставя електронен документ и договорът, сключен с приемането на тези Общи условия, е при спазена писмена форма. Филип Морис може да съхранява в лог-файлове на своя сървър информация, необходима за идентификация на Потребителя и възпроизвеждане на електронното изявление за приемане на Общите условия в случай на правен спор. При сключване на договора Филип Морис изпраща на Потребителя имейл или SMS с Общите условия.

4.7. Потребителят е длъжен при поискване да представи документ за самоличност на Търговеца.

4.8. След натискане на бутона „Продължи“ и полагането на своя подпис Потребителят завършва процеса по саморегистрация. Потребителят получава втори SMS с код за верифициране, който да предостави на Търговеца при закупуването на IQOS устройство. Този втори SMS представлява потвърждението на Филип Морис за сключения договор.

4.9. В случай че Потребителят разполага с промоционален код, той може да го предостави на Търговеца заедно с SMS кода, за да се възползва от съответните промоционални условия, ако те допускат комбинирането им с други кодове и търговски програми.

  1. Информация, предоставена от Потребителя

5.1. В процеса на регистрация Потребителят е длъжен да предостави точни, верни и актуални данни. Данните, предоставени от Потребителя, ще бъдат използвани от Филип Морис за връзка с Потребителя и изпълнение на законовите и/или договорните им задължения.

5.2. По отношение на обработването на лични данни на Потребителя от Филип Морис съответно се прилага Съобщението до потребителите на Филип Морис за защита на лични данни (достъпно на ).

  1. Дерегистрация

6.1. Филип Морис може да дерегистрира Потребителя от Системата, ако:

а) Потребителят наруши Общите условия или други общи условия за ползване на свързани уебсайтове или приложения, които разчитат на регистрацията в Системата, ако такива са били приети от Потребителя;

б) Потребителят наруши приложимите нормативни разпоредби;

в) при съмнения за злонамерени действия от страна на Потребителя срещу Филип Морис;

г) ако предоставените от Потребителя данни за регистрация са неверни, неточни или неактуални;

д) по искане на Потребителя по всяко време, по имейл на  contact.bg@iqos.com или с обаждане на телефон 0800 40004; 

е) ако в срок до 30 календарни дни Потребителят не закупи IQOS устройство и не го регистрира в Системата.

6.2. При дерегистрация данните на Потребителя в Системата се анонимизират и се съхраняват в този вид от Филип Морис за срок не по-дълъг от 2 (две) години.

6.3. Дерегистрацията прекратява договорните отношения между Потребителя и Филип Морис, възникнали с приемането на Общите условия или други общи условия за ползване на свързани уебсайтове или приложения, които разчитат на регистрацията в Системата, ако такива са били приети от Потребителя.

  1. Интелектуална собственост, софтуер, съдържание и търговски марки

7.1. Правата на интелектуална собственост върху софтуера и съдържанието, налично на Терминалните устройства са собственост или на Филип Морис или на компаниите от корпоративната група дружества на Филип Морис, или на други законни ползватели, и са защитени от действащите закони за правата на интелектуална собственост.

7.2.  Потребителите и третите лица нямат право да публикуват, управляват, разпространяват, копират цялостно или частично, прехвърлят, променят, съхраняват, публикуват повторно, видоизменят или възпроизвеждат по какъвто и да начин и в каквато и да е форма части от съдържанието или негови копия, които са показани на Терминалните устройства. Търговските марки, които са показани на Терминалните устройства, са собственост на Филип Морис или компании от корпоративната група дружества на Филип Морис. Потребителят или трети лица нямат разрешение или съгласие за използване на търговските марки на Филип Морис или търговските марки на компании от корпоративната група дружества на Филип Морис без специално писмено разрешение от Филип Морис или компании от корпоративната група дружества на Филип Морис.

  1. Отговорност

8.1. Потребителят използва Терминалните устройства по своя собствена инициатива и на своя отговорност.

8.2.  Филип Морис не е страна по договорите за продажба на продукти между Търговците и Потребителите, които закупуват IQOS устройства в търговските обекти, в които са монтирани Терминалните устройства. Следователно, Филип Морис не носи отговорност за изпълнението на договорните задължения на Търговец към Потребителя, за предоставената от Търговеца или от трети лица информация, изявления, образи, оферти, коментари, оценки или за други въпроси/ проблеми, възникнали в резултат на и/или по повод покупката на IQOS устройство в търговски обект, в който е монтирано Терминално устройство.

  1. Приложимо законодателство и юрисдикция

Тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

  1. Заключителни разпоредби

10.1. Общите условия установяват договорната рамка, с която се уреждат отношенията между Потребителя и Филип Морис.

10.2. Ако дадена клауза на Общите условия бъде обявена за недействителна или бъде отменена, това не засяга останалите клаузи, които остават приложими и задължителни за страните.

10.3. Филип Морис си запазва правото:

а) да променя по всяко време части от или целите Общи условия;

б) да премахва или да монтира Терминални устройства в зависимост от договорните отношения между Търговците и Филип Морис;

в) да подновява или доразвива части или целия интерфейс, структура или конфигурация на Системата, както и нейните технически спецификации; и

г) да прекъсва (постоянно или временно) или прекратява функционирането на Системата по всяко време и по каквато и да е причина без предварително известие до Потребителите.

10.4. В случай на изменение на Общите условия Филип Морис уведомява за това Потребителите в срок от 7 (седем) дни по имейл или SMS.

10.5. Ако Потребител не е съгласен с измененията, той трябва да уведоми за това Филип Морис в срок от 1 (един) месец след получаване на уведомлението за измененията на contact.bg@iqos.com. В този случай договорът между Филип Морис и Потребителя се прекратява при получаване на уведомлението от Потребителя и се осъществява дерегистрация по реда на чл. 6.1.д.

10.6. Ако в срок от 1 (един) месец Потребителят не направи възражения срещу измененията, се счита, че Потребителят приема измененията и се задължава да спазва изменените Общи условия.