Програма "Услуги и предимства"

Codebeautify.org Text to HTML Converter

Програма „Услуги и Предимства“
Общи условия за участие в „Услуги и Предимства“*

*Считано от 03.10.2023 г. името на програмата MyIQOS се променя на „Услуги и предимства“
1. Общи разпоредби
1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Филип Морис България“ ЕООД и Участниците в програмата „Услуги и Предимства“.
1.2. „Услуги и Предимства“ представлява програма, насочена към Потребители и включваща извънгаранционно обслужване, улесняване на потребителите при предявяване на търговски гаранции и възможност за участие в различни промоционални активности и търговски програми, организирани от ФМБГ.
1.3. Всеки участник в „Услуги и Предимства“ трябва да прочете внимателно настоящите Общи условия при регистрацията си за участие в „Услуги и Предимства“. Участниците се съгласяват да спазват Общите условия. В случай на несъгласие (или невъзможност за спазване на Общите условия) Потребителите могат да прекратят действието на тези Общи условия си по всяко време директно от своя акаунт в уебсайта bg.iqos.com (ако имат такъв), като се свържат с Център за обслужване на клиенти на имейл адрес: contact.bg@iqos.com или на безплатен номер: 080040004 или като се обърнат към служител в специализиран магазин IQOS.
1.4. Филип Морис предлага програмата „Услуги и Предимства“ и на пълнолетни физическа лица, които имат потребителски акаунт в уебсайта bg.iqos.com. За избягване на съмнение, услугите и ползите, които се предоставят по програмата „Услуги и Предимства“ като част от Общи условия за ползване на уебсайта bg.iqos.com, не се кумулират с предвиденото в приетите от Потребител настоящи самостоятелни общи условия за прилагането на програмата „Услуги и Предимства“ извън контекста на ползването на уебсайта bg.iqos.com, доколкото и в двата случая става дума за една и съща програма.
1.5. Услугите и ползите, предлагани по програмата „Услуги и Предимства“, не могат да се комбинират с други отстъпки, промоционални условия или други подобни услуги и ползи по други търговски програми, насочени към клиенти и възложени за изпълнение от или предлагани от ФМБГ.
1.6 Доколкото в рамките на програмата „Услуги и Предимства“ има приемственост по отношение на други търговски програми на Филип Морис, някои от услугите и ползите, предлагани по „Услуги и Предимства“ (или услуги много сходни на тях), вече са били предлагани в рамките на такива други търговски програми. В тази връзка, Участниците нямат право да се възползват от услуги или ползи по „Услуги и Предимства“, за които е предвидено, че са еднократни (или съответно за фиксиран брой пъти), ако вече са изчерпали възможността да се възползват от същите или сходни услуги или ползи, предлагани по други търговски програми (включително, но не само програмата за лоялност IQOS Club или Програмата за регистрирани потребители на lil), насочени към клиенти и възложени за изпълнение от или предлагани от ФМБГ. Така например, Участниците, които вече са се възползвали от възможността за замяна при случайно увреждане на Регистрирано IQOS устройство по програмата за лоялност IQOS Club, нямат право да се възползват от аналогичната възможност за замяна при случайно увреждане по „Услуги и Предимства“. Също така, Участници, които вече са се възползвали от Програмата при регистриране на първо lil устройство по Програмата за регистрирани потребители на lil, нямат правото да се възползват от аналогичната възможност да спечелят продукти на ФМБГ при закупуване на първо Устройство в рамките нa „Услуги и Предимства“.
2. Организатор
2.1. Организатор на „Услуги и Предимства“ за Потребители е “Филип Морис България” ЕООД, дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831152996, със седалище: София, ж.к. Лозенец, ул. Атанас Дуков №32, офис сграда M Plaza, ет. 2, тел: +359 2 806 3100, email: contact.bg@iqos.com.
3. Територия
3.1. Програмата „Услуги и Предимства“ се изпълнява на територията на Република България.
4. Дефиниции
„Аксесоар“ е аксесоар, проектиран за използване с Устройство, включително, но не само капачка, калъф, мобилно зарядно, зарядно за автомобил, стойка за автомобил, контейнер и други аксесоари за Устройството. За избягване на съмнение, клечките за почистване на Устройства не са Аксесоар.
„Дата на записване“ се определя като датата, на която Потребителят се присъединява към „Услуги и Предимства“, след като е приел тези Общи условия. За Потребителите, които са били записани за участие в Програма за регистрирани потребители на lil, Датата на записване е датата, на която двете програми се обединяват в „Услуги и Предимства“, а именно 23.08.2022.
„Код за препоръка“ представлява уникален 8 - цифрен номер, който всеки Участник, който притежава Регистрирано устройство, получава по имейл и може да ползва или предостави за получаването на отстъпка при покупка съгласно посоченото в чл. 9 по-долу. Участниците имат възможност да проверят своя Код за препоръка и в своя профил в „Услуги и Предимства“ секцията на уебсайта bg.iqos.com, ако имат такъв, или като се свържат с Център за обслужване на клиенти на имейл адрес: contact.bg@iqos.com или на безплатен номер: 080040004 или като се обърнат към служител в специализиран магазин IQOS.
„Компонент“ е холдърът или джобното зарядно на Устройството, всеки от които е отделно електронно устройство, а заедно представляват Устройството (според дефиницията по-долу). За избягване на съмнение, не всички Устройства имат отделни Компоненти (холдър и джобно зарядно). За целите на тези Общи условия всяка референция към Компонент означава единствено Компоненти, които са регистрирани в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ и е релевантна, само ако съответното Устройство има отделни холдър и джобно зарядно.
„Общи условия“ са настоящите общи условия, уреждащи програмата „Услуги и Предимства“.
„Потребител“ е пълнолетно физическо лице, което е регистрирано в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ.
„Регистрирано устройство“ означава Устройство, което е собственост на Потребител и което е регистрирано като негово в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ.
„Регистриран компонент“ означава Компонент (холдър и/или зарядно, регистрирани към конкретно Устройство или отделно), който е собственост на Потребител и който е регистриран като негов в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ.
„Търговец“ означава дистрибутори на ФМБГ и други търговци, които предлагат за продажба продукти на ФМБГ.
“Устройство“ означава система за нагряване на тютюн за многократна употреба с марка IQOS, lil или с друга марка, внасяни, въвеждани и/или предлагани на местния пазар в Република България от ФМБГ.
„Участник“ е всеки Потребител, който реши да се запише за участие в „Услуги и Предимства“ и приеме настоящите Общи условия, както и Потребител, който е бил записан за участие в Програма за регистрирани потребители на lil.
„ФМБГ“ означава „Филип Морис България“ ЕООД.
„Център за обслужване на клиенти“ e контактен център за обслужване на клиенти, потребители на продукти на ФМБГ, който функционира по възлагане и под контрола на ФМБГ.
5. Записване за участие
5.1. Програмата „Услуги и Предимства“ е достъпна само за Потребители. Служителите на ФМБГ или служители на Търговците и Търговците, участващи в провеждане на кампании, достъпни чрез „Услуги и Предимства“, нямат право на участие в „Услуги и Предимства“.
5.2. Участниците носят отговорност да предоставят на ФМБГ точен имейл адрес и телефонен номер, на който да получават съобщения, свързани с приемането, изпълнението, изменението и прекратяването на действието на Общите условия. При промяна на имейл адреса на Участник, той/тя следва да актуализира информацията в профила си в bg.iqos.com, ако имат такъв, или без излишно забавяне по друг начин да съобщи за промяната на ФМБГ, по някой от начините посочени в чл. 1.3. Съответният Участник ще получи потвърдителен имейл за промяната. За да се избегне всякакво съмнение, ФМБГ ще изпраща маркетингови съобщения само на Потребители, които са дали доброволно, конкретно, информирано, свободно изразено и недвусмислено съгласие за получаване на маркетингови съобщения. В останалите случаи имейлът ще се ползва за предоставяне на информация относно „Услуги и Предимства“ и Общите условия, само доколкото това е необходимо за приемането, изпълнението, изменението и прекратяването на действието на Общите условия или за спазването на закона.
5.3. Всеки Потребител, който желае да участва в „Услуги и Предимства“, трябва да прочете и приеме Общите условия.
5.4. ФМБГ си запазва правото да откаже или прекрати участието на лице, което не е Потребител.
5.5. Естеството на участието в „Услуги и Предимства“, както и услугите и ползите, предоставяни в рамките на програмата, са лични и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.
5.6. Настоящите Общи условия са валидни само на територията на Република България и програмата „Услуги и Предимства“ е ограничена до тази територия. Ако Участник промени държавата, в която живее, участието му/ѝ се прекратява с уведомление по имейл до него/нея за прекратяването.
5.7. ФМБГ получава, съхранява и обработва Ваши лични данни във връзка с управлението на програмата „Услуги и Предимства“ и Вашето участие в нея. За да научите повече за начина, по който обработваме Ваша лична информация, прочетете Съобщението за защита на личните данни на адрес: https://pmiprivacy.com/bg/consumer .
6. Услуги по извънгаранционно обслужване във връзка със случайно увреждане на Регистрирано устройство IQOS или Регистриран компонент IQOS
6.1. Замяна при случайно увреждане
Ако Регистрирано устройството IQOS или Регистриран компонент IQOS, принадлежащ на Участник, претърпи случайно или неволно увреждане (извън повредите, подлежащи на отстраняване по реда на законовата гаранция по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки), което засяга неговата функционалност и което не се дължи на неправилна употреба или безразсъдно поведение, Участникът има право на замяна на повреденото Регистрирано устройство IQOS / Регистриран компонент IQOS по силата на условията, предвидени в настоящия раздел.
В случай че Регистрирано устройство IQOS / Регистриран компонент IQOS подлежи на замяна по настоящите Общи условия, Участникът трябва да предаде повреденото Устройство/Компонент IQOS на Търговец, на който са възложени дейности по замяната, за да получи в замяна Устройство / Компонент IQOS в замяна от същия вид и с еквивалентни функции и надеждност. Ако няма в наличност Устройство/ Компонент IQOS от същия вид, в замяна ще му бъде предоставено Устройство/ Компонент IQOS, което/който да е с поне еквивалентна функционалност. Търговецът задържа всички заменени Устройства/Компоненти IQOS и придобива собствеността върху тях. Новото Устройство/Компонент IQOS става собственост на Участника в „Услуги и Предимства“. Когато всички компоненти на Устройството IQOS са неизправни или ако Устройството IQOS няма отделни Компоненти, се заменя цялото Устройство IQOS. В случай че само един Kомпонент IQOS е повреден (например само холдър или само джобно зарядно), се заменя само и единствено повреденият Kомпонент IQOS.
6.2. Ограничения на замяната при случайно увреждане
Участниците трябва да предприемат всички разумни предпазни мерки за защита на своето Устройство/Компонент IQOS и да ги ползват и поддържат съгласно инструкциите и Ръководството за потребители. В противен случай нямат право на замяна.
Участниците имат право само на една замяна поради случайно увреждане за всеки Регистриран компонент IQOS (независимо дали тази замяна е по реда на този Раздел 6 или по реда на долния Раздел 7). Когато Устройството IQOS няма отделни Компоненти (какъвто е случаят с IQOS ILUMA One), Участниците имат право на една замяна за всяко Регистрирано устройство IQOS.
Регистрирано устройство/ Регистриран компонент IQOS не подлежат на замяна при следните обстоятелства:
- ако случайното увреждане е възникнало преди Датата на записване за участие в програмата „Услуги и Предимства“;
- ако случайното увреждане е настъпило след изтичане на 12 месеца от датата на регистрация / покупка / доставка (която е най-късна) на Устройството/Компонент IQOS;
- повредата се дължи на неправилна употреба или злоупотреба, видоизменяне или опит за видоизменяне на Устройството/Компонента IQOS, токов удар;
- Устройства/Компоненти IQOS, чиито сериен номер е бил променен, заличен или премахнат;
- при повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, видоизменяне или ремонтиране на Устройството/Компонента IQOS от потребителя или от доставчик на сервизни услуги, който не е акредитиран от производителя;
- загуба или кражба на Устройството/Компонент IQOS;
- козметични увреждания по Устройството/Компонента IQOS, които не влияят на неговата функционалност, в т.ч. но не само леки пукнатини, драскотини, нащърбване, счупена пластмаса по портове и обезцветяване;
- повреда или неизправност, дължащи се на обичайно износване и/или употреба на Устройството/Компонент IQOS;
- неправилно боравене, контакт с течност, повреди, дължащи се на пожар, наводнение, или природно бедствие, война, тероризъм или непреодолима сила;
- неизправност поради използване на продукт, който не е съвместим с Устройството/Компонента IQOS;
- повреда или неизправност, дължащи се на неспазване на инструкциите за употреба в Ръководството за потребители или
- повреда, поради дефектни материали и/или изработка, и/или дизайн; тези повреди обаче се покриват отделно съгласно Вашите потребителски права по закон или от търговската гаранция за Устройството/Компонента IQOS, която допълва и не засяга всички останали права и средства за правна защита на потребителя, предвидени в законодателството за защита на потребителите в държавата, където е закупен продуктът.
6.3. Предявяване на искане по процедурата за случайно увреждане
Участници, чиито Регистрирани устройства / Регистрирани компоненти IQOS са претърпели случайно увреждане, могат да предявят искане за замяна, както следва:
- чрез обаждане в Център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004;
- чрез посещение на специализиран IQOS магазин в България;
- чрез посещение в търговски обект, в който има присъствие на IQOS консултант (информация за тези обекти може да намерите на уебсайта iqos.com или като се обадите на Център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004).
Всички други продукти на ФМБГ, различни от Регистрирани Устройства и/или Компоненти IQOS, не попадат в обхвата на Услугите по извънгаранционно обслужване във връзка със случайно увреждане.
Участниците, които имат право на замяна съгласно Общите условия, могат да получат своето заменено Устройство/Компонент IQOS, както следва:
- За искания, предявени в Център за обслужване на клиенти: замененото Устройство/Компонент IQOS ще бъде доставено по куриер, след като посоченият от ФМБГ Търговец получи повреденото Устройство/ Компонент IQOS по куриер.
- За искания, предявени в специализиран IQOS магазин или друг търговски обект-сервизен пункт, опериран от Търговец: повреденото Устройство/Компонент IQOS може да бъде върнато в специализиран IQOS магазин или друг търговски обект-сервизен пункт в страната и замяната се извършва в съответния магазин/обект.
6.4. Бърза замяна
Участниците, които имат право на замяна при случайно увреждане, могат да се възползват от условията за бърза замяна по чл. 8.3 по-долу.
6.5 За избягване на съмнение, този раздел не се прилага по отношение на Устройства IQOS 3 DUO Refreshed и Устройства или Компоненти, които не са с марката IQOS.
7. Услуги по извънгаранционно обслужване във връзка с предоставяне на помощ в чужбина относно Регистрирано устройство IQOS или Регистриран компонент IQOS
7.1 Помощ в чужбина
Участниците имат достъп до безплатен номер 00800 2559 2559 при пътуване в чужбина в държавите, посочени в чл. 7.3, който може да бъде периодично актуализиран от ФМБГ. В някои държави разговорът може да се таксува според тарифите на Вашия оператор. Моля, проверете условията на своя мобилен оператор, преди да се обадите на безплатния номер 00800 2559 2559. Някои мобилни оператори може да имат технически ограничения за достъп до този вид номера. Ако Вашият доставчик има такива ограничения, можете да се свържете с нас на телефон 0041 21 5478888 (разговорът ще бъде таксуван по тарифния план на Вашия оператор).
Услугата включва помощ за отстраняване на проблеми от Център за обслужване на клиенти и при необходимост, замяна на Вашето Регистрирано устройство IQOS / Регистриран компонент IQOS при (i) случайно увреждане в съответствие с настоящия Раздел (ii) проблеми с Устройството/Компонента IQOS, определени като дължащи се на материали или изработка, при условие че продуктът е ползван в съответствие с Ръководството за потребители (iii) поддръжка съгласно търговската гаранция на Вашето Устройство/Компонент IQOS извън държавата, където то е закупено.
Вариантите за обслужване, наличността на Устройствата/Компонентите IQOS, времето за реакция и доставка са различни в различните държави. Тази услуга не засяга Вашите законови права и правата Ви по търговската гаранция за IQOS, валидна в държавата, където е закупен продуктът.
7.2 Ограничения на замяната при помощ в чужбина
Ограниченията, предвидени в тези Общи условия, са приложими по отношение на замяна на Регистрирано устройство IQOS / Регистриран компонент IQOS при случайно увреждане в рамките на помощ в чужбина.
Не подлежат на замяна Регистрирани устройства IQOS / Регистрирани компоненти IQOS с повреди, дължащи се на материалите или изработката, при условие че се ползват съгласно Ръководството за потребители, в случаите съгласно чл. 6.2.
7.3 Предявяване на искане по процедурата за Помощ в чужбина
Участниците следва:
- да предявят искането си чрез обаждане в Център за обслужване на клиенти на телефон 00800 2559 2559 във възможно най-кратък срок от датата, на която Регистрираното устройство IQOS / Регистрираният компонент IQOS е претърпял случайно увреждане или показва проблеми, свързани с материалите или изработката, при условие че се ползва съгласно инструкциите за употреба в Ръководството за потребители, като предоставят и следната информация: (1) сериен номер на засегнатото Устройство IQOS; (2) описание на външните индикации, проблемите или причините за увреждането на Устройството/Компонента IQOS; (3) съобщения за грешки и (4) предприети действия преди Устройството/Компонента да покаже проблемите и предприети стъпки за решаване на проблема;
- да следват инструкциите за опаковане и изпращане на Центъра за обслужване на клиенти за доставка на засегнатото Устройство/Компонент IQOS до ФМБГ (или филиалите му или упълномощени партньори).
ФМБГ (или филиалите му или упълномощени партньори) определя дали Участникът има право на замяна на Регистрирано устройство IQOS / Регистриран компонент IQOS в съответствие с настоящия Раздел.
Участниците, които имат право на замяна по процедурата за помощ в чужбина съгласно тези Общи условия, могат да получат подмененото Устройство/Компонент IQOS, както следва:
- За искания, предявени в Център за обслужване на клиенти: подмененото Устройство/Компонент IQOS ще бъде доставено по куриер, след като посоченият от ФМБГ Търговец получи повреденото Устройство/ Компонент IQOS чрез куриер.
- За искания, предявени в специализиран IQOS магазин или друг търговски обект: повреденото Устройство/Компонент IQOS може да бъде върнато в специализиран IQOS магазин или друг търговски обект в държавата и замяната се извършва в съответния магазин/обект. Информация за магазините, предлагащи тази услуга, можете да получите на телефон 00800 2559 2559.
Участниците трябва да спазват приложимите закони и нормативни изисквания за внос и износ, като носят отговорност за заплащането на мита, данък добавена стойност и други данъци и такси, ако са приложими.
Към датата на публикуване на настоящите Общи условия държавите, където е валидна услугата помощ в чужбина са: Армения, Канада, Колумбия, Хърватска, Кюрасао, Гръцки Кипър, Чехия, Дания, Доминиканска Република, Франция, Германия, Гърция, Гватемала, Израел, Италия, Япония, Казахстан, Корея, Латвия, Литва, Молдова, Нидерландия, Нова Зеландия, Палестина, Полша, Португалия, Остров Реюнион, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Южна Африка, Испания, Швейцария, Великобритания, Украйна, Турски Кипър. Помощ в чужбина може да не се предлага след датата на публикуване на Общите условия в някои от тези държави или други държави, които не са в горния списък, може да започнат да предлагат тази услуга. Актуална информация можете да получите от Център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004 или на уебсайта bg.iqos.com.
7.4 За избягване на съмнение, този раздел не се прилага по отношение на Устройства IQOS 3 DUO Refreshed и Устройства или Компоненти, които не са с марката IQOS.
8. Услуги по гаранционно обслужване
8.1. Участниците имат право да предявяват рекламации по търговска гаранция на Регистрирано устройство или Регистриран компонент, без необходимост от предоставяне на касова бележка или друг документ за покупката, както и без необходимост от предоставяне на заявлението на производителя за предоставяне на търговската гаранция.
8.2 При удовлетворена рекламация по търговска гаранция Участниците могат да се възползват от възможността да получат заменящото устройство или компонент чрез безплатна доставка с куриер на посочен от тях адрес.
8.3 Участниците могат да се възползват от възможност за бърза замяна при предявяване на рекламация по търговска гаранция на Регистрирано устройство или Регистриран компонент, както и в случаите по чл. 6. Услугата за бърза замяна е приложима при предявена чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004 основателна рекламация по търговска гаранция или основателно искане за замяна по процедурата за случайно увреждане. Бързата замяна се осъществява чрез куриер в рамките на 3 часа от потвърждението на Центъра за обслужване на клиенти, че предявената рекламация или искане по чл. 6 е основателно. Услугата за бърза замяна се предлага от понеделник до петък, при обаждане от страна на Регистрирания потребител между 08:00 и 15:00 часа, за градовете София, Пловдив и Варна. Поради независещи от ФМБГ обстоятелства е възможно услугата за бърза замяна да е временно неналична в някои от посочените градове – моля уточнете изрично с обслужващия Ви служител на Центъра за обслужване на клиенти дали услугата е текущо налична за Вашия град. ФМБГ не носи отговорност, в случай че услугата за бърза замяна е временно неналична за някои от посочените градове или в случай на забавена доставка от страна на куриера.
9. Програма за препоръка
9.1 Всеки Участник, който притежава Регистрирано устройство, има възможност да препоръча на пълнолетни пушачи да закупят първото си Устройство с отстъпка, като им предостави своя Код за препоръка или неговия телефонен номер, с който е регистриран в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ, бъде посочен от пълнолетния пушач при покупка на първо устройство в уебсайта.
9.2 При използването на Кода за препоръка или при успешно въвеждане на телефонен номер на участник в уебсайта, който притежава Регистрирано устройство и с който е регистриран в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ всеки пълнолетен пушач, който към момента не притежава Регистрирано устройство, може да закупи първото си Устройство с 20 лв. отстъпка от продажната му цена за Iluma, Iluma One и Ilume Prime и 10 лв отстъпка от продажната цена на lil Solid EZ, при условие че го регистрира в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ. Ако пълнолетният пушач избере да си купи Устройство IQOS 3 DUO Refreshed, няма да има право на отстъпка по този член, но това ще се счита за успешна препоръка за целите на долния чл. 9.3.
9.3 За всяка успешна препоръка (т.е. покупка и регистрация на първo Устройство, за която пълнолетният пушач е използвал получения от Участника Код за препоръка) Участникът получава по SMS код, даващ му възможност да избере между:
а) отстъпка от 20 лв. при закупуването на Устройства и/или Аксесоари; или
б) шанс за спечелване на продукт(и) на ФМБГ (дигитална скреч карта), според наличните към момента промоционални условия.
Кодът важи 12 месеца от получаването на SMS. При успешна препоръка, Участникът може да се възползва само от една от горепосочените опции. При следваща успешна препоръка, Участникът отново има право на избор относно опциите, които му дава SMS кодът. Участникът не може да получава повече от общо 12 такива кода (независимо дали за отстъпки или за скреч карти) в рамките на една календарна година – за всяка следваща успешна препоръка след 12-тата за съответната календарна година, Участникът не получава код за отстъпка или скреч карта. Участникът не може да използва повече от 1 код за отстъпка в рамките на една покупка.
9.4 Кодът за отстъпка или скреч карта е личен и не може да се използва от други лица, различни от Участника, направил успешната препоръка.
9.5 Кодът може да се използва в онлайн магазина на IQOS и при избрани Търговци с достъп до системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ за отстъпка при закупуването на Устройства и/или Аксесоари (посочен е минимален размер на отстъпката, който не ограничава търговците на дребно да дават допълнителни отстъпки, отстъпки в по-големи размери, други търговски условия или други стимули за своите клиенти, доколкото са позволени от закона). Дигиталната скреч карта може да се използва при избрани Търговци с достъп до системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ, при които се предоставят и съответно спечелените продукти на ФМБГ. За пълна и актуална информация за това, къде можете да се възползвате от кодовете за отстъпка или скреч карта, обадете се на: 080040004.
9.6 Всеки участник в програмата „Услуги и Предимства“ се съгласява неговият телефонен номер, с който е регистриран в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ, да бъде използван като код за отстъпка при регистриране на пълнолетен пушач с първо устройство като част от програмата за препоръка. По всяко време, всеки участник в програмата „Услуги и Предимства“, може изрично да заяви отказ от участието си в програмата за препоръка по настоящия раздел като се обади на: 080040004.

10. Програма при регистриране на първо Устройство
Всеки Участник, който регистрира своето първо Устройство в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ след приемането на Общите условия на „Услуги и Предимства“, има право да получи по SMS дигитален код с възможност за спечелване на продукти на ФМБГ, според наличните към момента промоционални условия. Спечелените продукти на ФМБГ се предоставят в обекта, в който е закупено устройството или ако е закупено онлайн, при избрани Търговци с достъп до системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ. За пълна и актуална информация за това, къде можете да получите спечелен продукт, обадете се на: 080040004.
11. Програма „Върни старото си Устройство (различно от серията IQOS ILUMA ) и вземи ново Устройство IQOS ILUMA с отстъпка от цената”
„Върни старото си Устройство (различно от IQOS ILUMA) и вземи ново Устройство IQOS ILUMA с отстъпка от цената” е програма, от която Участници могат да се възползват при следните условия:
- могат да бъдат върнати следните Регистрирани устройства: IQOS 2.4P, IQOS 3, IQOS 3 Multi, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS, IQOS 3 DUO Refreshed, lil Solid 2.0 или lil Solid Ez;
- могат да бъдат върнати независимо от състоянието им (повредено, работещо или устройство със счупени части), както и независимо дали Устройството е в гаранция;
- следва да бъдaт върнати заедно с всички основни Kомпоненти (ако има такива), които са се съдържали в оригиналната опаковка на Устройството, а именно джобно зарядно и холдър. Връщането на адаптери и USB кабели към Устройствата не е задължително;
- уникалните номера на Устройството и/или отделните Компоненти (холдър и джобно зарядно), които го съставляват, трябва да съвпадат с тези, регистрирани в профила на Участника в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ. Ако Участникът има в профила си в системата за управление на отношенията с клиенти на ФМБГ регистриран само един Компонент (т.е. само холдър или само джобно зарядно устройство), той не може да се възползва от тази програма. Ако Участникът представи Компонент, който не е регистриран в неговия профил в системата за управление на отношенията с клиенти на ФМБГ (т.е. дори и един Компонент да отговаря на условията на програмата), той не може да се възползва от тази програма.
- тази програма дава възможност за закупуване с 20 процента отстъпка от цената на IQOS ILUMA или IQOS ILUMA ONE. За закупуване на IQOS Iluma Prime по реда на настоящия раздел, съответният регистриран потребител следва да бъде и член на IQOS Club със статус Gold или Platinum. Посочен е минимален размер на отстъпката, който не ограничава търговците на дребно да дават допълнителни отстъпки, отстъпки в по-големи размери, други търговски условия или други стимули за своите клиенти, доколкото са позволени от закона.
- Участниците може да се възползват от програмата еднократно за период от 12 месеца. Програмата не може да се използва, ако в последните 12 месеца Участник се е възползвал от аналогична или подобна възможност в рамките на или извън IQOS CLUB. Не се комбинира с други оферти или промоции, организирани от ФМБГ, или кодове за отстъпка на ФМБГ.
Програмата „Върни старото си Устройство (различно от IQOS ILUMA) и вземи ново Утройство IQOS ILUMA с отстъпка от цената“ може да се използва при всеки Търговец - в онлайн магазина на IQOS или на местата, където се предлагат такива продукти, без да е необходимо генерирането на код за отстъпка и въз основа на механиката, която е установена от ФМБГ за тази програма.
Пример: Ако Участник иска да се възползва от „Върни старото си Устройство (различно от IQOS ILUMA) и вземи ново Устройство IQOS ILUMA с отстъпка от цената“ през уебсайта bg.iqos.com, е достатъчно да влезе в профила си и да избере съответния продукт по програмата в онлайн магазина, като от падащото меню следва да посочи Устройството, което иска да замени. В падащото меню ще се визуализират всички Устройства, които са регистрирани под профила на този Участник, различни от IQOS ILUMA.

12. Програма за лоялност IQOS CLUB
Всеки Участник, който притежава Регистрирано устройство, има право да стане член на програмата за лоялност на ФМБГ IQOS CLUB.
13. Други програми за Участници в „Услуги и Предимства“
ФМБГ периодично може да организира търговски програми в полза на Участниците в „Услуги и Предимства“, които отговарят на определени критерии.
14. Срок и прекратяване
14.1. Участието в „Услуги и Предимства“ започва от Датата на записване за участие и продължава до момента, в който съответният Участник сам прекрати участието си или то бъде прекратено от ФМБГ.
14.2. Участниците могат да отменят участието си по всяко време директно от своя акаунт в уебсайта bg.iqos.com (ако имат такъв), като се свържат с Център за обслужване на клиенти на имейл адрес: contact.bg@iqos.com или на безплатен номер: 080040004 или като се обърнат към служител в специализиран магазин IQOS.
14.3. ФМБГ може да прекрати участието на Участник по всяко време и с незабавно действие при нарушение на Общите условия или ако Участникът престане да е Потребител.
14.4. При прекратяване на участието действието на Общите условия по отношение на съответния Участник се прекратява.
14.5. ФМБГ си запазва правото да прекрати изцяло програмата „Услуги и Предимства“ и тези Общи условия с едномесечно предизвестие до Участниците, изпратено по имейл.
15. Отговорност
15.1. ФМБГ не носи отговорност за щети, забавяне, вреди или загуби, възникнали от или във връзка с участието в „Услуги и Предимства“, освен ако тези щети и загуби се дължат на груба небрежност от страна на ФМБГ или са умишлено причинени от ФМБГ.
15.2. Освен ако изрично не е предвидено в настоящите Общи условия, ФМБГ не носи отговорност за загуби или щети, претърпени в резултат на прекратяване или изменение на програмата „Услуги и Предимства“ или за оттегляне от програмата на Търговци. ФМБГ ще положи разумни усилия да уведоми Участниците за такива промени или оттегляне в максимално кратък срок.
15.3. Ако ФМБГ или Търговци неоснователно откажат услуги или ползи, произтичащи от участието в „Услуги и Предимства“, изключително средство за правна защита на съответния Участник е предоставянето от ФМБГ на аналогични услуги или ползи, ако са налични, или други разумни, алтернативни и съпоставими ползи по преценка на ФМБГ. В случай на необоснован отказ, както е посочено по-горе, отговорността на ФМБГ е ограничена до стойността на отказаната услуга или полза, като обезщетението следва да е единствено под формата на съответната услуга / полза или неин подходящ заместител по преценка на ФМБГ.
15.4. ФМБГ не носи отговорност, ако Участник не се възползва от полагаща му/ѝ се услуга или полза по тези Общи условия в срока на нейната валидност, посочен в настоящите Общи условия. ФМБГ не носи отговорност с оглед услугите или ползите по тези Общи условия за изчерпване на количества от продукти на ФМБГ в магазини на Търговци.
15.5. Освен ако изрично не е предвидено по закон, ФМБГ не носи отговорност, ако на Участниците бъдат удържани или те трябва да заплатят данъци или други финансови задължения, свързани с услугите или ползите по тези Общи условия.
16. Други
16.1. ФМБГ си запазва правото да преустанови временно или да прекрати права на Участници при злоупотреба с „Услуги и Предимства“. Наред с временното преустановяване или прекратяване на правата за ползване на „Услуги и Предимства“, ФМБГ има право да предприеме подходящи административни и/или правни действия, ако прецени че са необходими, за да получи обезщетение за вредите, възникнали от злоупотребата.
16.2. Ако ФМБГ не приложи настоящите Общи условия, това не следва да се счита за отказ от общите условия или отделни разпоредби, предвидени в тях.
16.3. ФМБГ не носи отговорност за претенции от страна на Участници за получена неправилна или подвеждаща информация, която не е част от настоящите Общи условия, както и за загубено или погрешно уведомление, получено от Участник във връзка с програмата „Услуги и Предимства“.
16.4. Всички въпроси, свързани с влизането в сила, измененията и прекратяването на Общите условия, се уреждат от приложимото законодателство в България.
16.5. Спорове, възникнали във връзка с действия, изпълнение и отговорности на страните по Общите условия, се отнасят за решаване от компетентен български съд.
16.6 Считано от 23.08.2022 г. Програмата за регистрирани потребители на lil става част от „Услуги и Предимства“. Доколкото „Услуги и Предимства“ надгражда Програмата за регистрирани потребители на lil с допълнителни привилегии, като същевременно съдържа и тези от Програмата за регистрирани потребители на lil, считаме, че Потребителите, които са били участници в Програмата за регистрирани потребители на lil (но не и в „Услуги и Предимства“), не е нужно изрично да потвърждават участието си в „Услуги и Предимства“. В случай, че някой такъв Потребител не желае да бъде участник в „Услуги и Предимства“, ще се съобразим с неговите желания и ще преустановим участието му в „Услуги и Предимства“.
16.7 Като преходна мярка, ФМБГ си запазва правото (без да е длъжно) да предоставя по SMS дигитален код с възможност за спечелване на продукти на ФМБГ по Програмата при регистриране на първо Устройство на Потребители, които са притежавали Регистрирано устройство IQOS и са закупили и регистрирали първо Устройство lil, както и на Потребители, които са притежавали Регистрирано устройство lil и са закупили и регистрирали първо Устройство IQOS. За избягване на съмнение, ФМБГ може да избере да преустанови тази практика без изрично изменение на тези Общи условия.
Тези Общи условия са последно изменени на 03.10.2023 г.