Общи условия за IQOS CLUB

Общи условия за IQOS CLUB

IQOS CLUB

Общи условия за участие в програмата IQOS CLUB

 1. 1.Общи разпоредби

1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Филип Морис България“ ЕООД (ФМБГ) и членовете на програмата IQOS CLUB.

1.2. IQOS CLUB представлява програма за лоялност, насочена към Потребители. Членовете на IQOS CLUB могат да събират Точки чрез осъществяване на конкретни действия, като в замяна получават Привилегии, отговарящи на Нивото, достигнато посредством събраните Точки.

1.3. Всеки Член на IQOS CLUB трябва да прочете внимателно настоящите Общи условия при регистрацията си за участие в IQOS CLUB. Членовете се съгласяват да спазват Общите условия на програмата IQOS CLUB за срока на членството. В случай на несъгласие (или невъзможност за спазване на Общите условия) членовете могат да прекратят членството си по всяко време директно от своя акаунт или като се свържат с Център за обслужване на клиенти на имейл адрес: contact.bg@iqos.com или безплатен номер: 080040004

 1. 2. Организатор

2.1. Организатор на програмата за лоялност IQOS CLUB за Потребители е „Филип Морис България” ЕООД, дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831152996, със седалище: София, ж.к. Лозенец, ул. Атанас Дуков № 32, офис сграда M Plaza, ет. 2, тел: +359 2 806 3100, email: contact.bg@iqos.com.

 1. 3. Територия

3.1. Програмата IQOS CLUB се изпълнява на територията на Република България.

 1. 4. Дефиниции

IQOS CLUB“ е програма за лоялност, насочена към Потребители.

Аксесоар“ е аксесоар, проектиран за използване с Устройство, включително, но не само капак, калъф, мобилно зарядно, зарядно за автомобил, стойка за автомобил, контейнери други аксесоари за Устройството. За избягване на съмнение, клечките за почистване на Устройства не са Аксесоар.

„Върни старото си Устройство и вземи ново от серията IQOS ILUMA с отстъпка от цената” е Привилегия, от която Членовете могат да се възползват при следните условия:

 • могат да бъдат върнати следните Устройства: IQOS 2.4P, IQOS 3, IQOS 3 Multi, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS, IQOS 3 DUO Refreshed, lil Solid 2.0 или lil Solid Ez;

 • могат да бъдат върнати независимо от състоянието им (повредено, работещо или устройство със счупени части), както и независимо дали устройството е в гаранция;

 • следва да бъдaт върнати заедно с всички основни Kомпоненти (ако има такива), които са се съдържали в оригиналната опаковка на устройството, а именно джобно зарядно и холдър. Връщането на адаптери и USB кабели към устройствата не е задължително;

 • уникалните номера на Устройството и/или отделните Компоненти (холдър и джобно зарядно), които го съставляват, трябва да съвпадат с тези, регистрирани в профила на Члена в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ. Ако Членът има в профила си в системата за управление на отношенията с клиенти на ФМБГ регистриран само един Компонент (т.е. само холдър или само джобно зарядно устройство), той не отговаря на критериите за използване на тази Привилегия и не може да се възползва от нея. Ако Членът представи Компонент, който не е регистриран в неговия профил в системата за управление на отношенията с клиенти на ФМБГ (т.е. дори и един Компонент да отговаря на условията на програмата), той не отговаря на критериите за използване на тази Привилегия и не може да се възползва от нея 

 • тази Привилегия дава възможност за закупуване с отстъпка от цената на ново Устройство от серията IQOS ILUMA

„Дата на записване“ се определя като датата, на която Потребителят се присъединява към IQOS CLUB, след като е приел тези Общи условия.

„Действия, за които се полагат точки“ имат смисъла, посочен в Раздел 6 от тези Общи условия.

„Компонент“ е холдърът или джобното зарядно на Устройството, всеки от които е отделно електронно устройство, а заедно представляват Устройството (според дефиницията по-долу). За избягване на съмнение, не всички Устройства имат отделни Компоненти (холдър и джобно зарядно). За целите на тези Общи условия всяка референция към Компонент  означава единствено Компоненти, които са регистрирани в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ и е релевантна, само ако съответното Устройство има отделни холдър и джобно зарядно.

„Ниво“ зависи от броя спечелени Точки за определен период от време и се достига съгласно критериите, предвидени в Раздел 7 от тези Общи условия.

„Общи условия“ са настоящите общи условия, уреждащи програмата IQOS CLUB.

Партньор“ или „Партньор на IQOS CLUB” е лице, предоставящо специални ползи за Членовете на IQOS CLUB.

„Потребител“ е пълнолетно физическо лице, което (i) е потребител на Устройство; (ii) е регистрирано в системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ; (iii) има активен потребителски акаунт на bg.iqos.com и (iv) е участник в програмата "Услуги и предимства", спрямо когото се прилагат Общи условия за участие в "Услуги и предимства" или съответния раздел от Общите условия за ползване на уебсайт и общи условия за онлайн покупка на продукти чрез електронния магазин, отнасящ се за "Услуги и предимства".

„Привилегии“ имат смисъла, посочен в раздел 8 от тези Общи условия.

„Продукти на ФМБГ“ означава Устройства и Аксесоари за тях.

„Точки“ са точки, които Членовете събират за определени действия, за които се полагат точки, и чрез които Членовете достигат определени Нива в IQOS CLUB.

„Търговец“ означава дистрибутори на ФМБГ и други търговци, които предлагат за продажба продукти на ФМБГ.

Устройство“ означава система за нагряване на тютюн за многократна употреба с марка IQOS,  или lil предлагани на местния пазар в Република България от ФМБГ.

„ФМБГ“ означава „Филип Морис България“ ЕООД.

„Център за обслужване на клиенти“ e контактен център за обслужване на клиенти, потребители на Продукти на ФМБГ, който функционира по възлагане и под контрола на ФМБГ.

„Член на IQOS CLUB“ или „Член“ е всеки Потребител, който реши да се запише за участие в IQOS CLUB и приеме настоящите Общи условия.

 

 1. 5. Записване

5.1. Програмата IQOS CLUB е  доброволна, но достъпна само за Потребители. Служителите на ФМБГ или служители на Търговците, участващи в провеждане на кампании, достъпни чрез IQOS CLUB, нямат право на участие в програмата.

5.2. Членовете носят отговорност да предоставят на ФМБГ точен имейл адрес, на който да получават съобщения, свързани с изпълнението на Общите условия, като за целта го потвърждават по реда на чл. 5.5. При промяна на имейл адреса на Член, той/тя следва да актуализира информацията в страницата на IQOS CLUB без излишно забавяне. Съответният Член ще получи потвърдителен имейл за промяната, но това действие не носи Точки. За да се избегне всякакво съмнение, ФМБГ ще изпраща маркетингови съобщения само на потребители на IQOS, които са дали доброволно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за получаване на маркетингови съобщения.

5.3. Всеки Потребител, който желае да участва в IQOS CLUB, трябва да се впише (логне) в bg.iqos.com чрез своя потребителски акаунт на сайта, да прочете и да приеме тези Общи условия, за да създаде IQOS CLUB акаунт. Ще се счита, че всички лица, които са заявили участие, са прочели и приели Общите условия.

5.4. ФМБГ си запазва правото да откаже или прекрати членство на лице, което не е Потребител.

5.5. Всяко лице, приело Общите условия, използва един и същ индивидуален акаунт в bg.iqos.com, с едни и същи потребителско име и парола за достъп, които се използват за уебсайта и за страницата на IQOS CLUB в него. ФМБГ изпраща еднократен код за достъп на Члена и единствено на него/нея по имейл/SMS. Членът следва да използва еднократния код за достъп, за да създаде своя парола и носи отговорност за ползването на потребителското име и паролата и не трябва да ги разкрива на трети лица.

5.6. Естеството на членството в IQOS CLUB, както и услугите и Привилегиите, предоставяни в рамките на програмата, са лични и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.

5.7. Настоящите Общи условия са валидни само на територията на Република България и програмата IQOS CLUB е ограничена до тази територия. Ако Член промени държавата, в която живее, членството му/ѝ се прекратява с уведомление по имейл до него/нея за прекратяването.

 1. 6. Точки и Действия, за които се полагат точки

6.1. Всеки член на IQOS CLUB има правото и възможността да печели точки при успешно участие в активностите, организирани от ФМБГ както и при извършване на определени действия, предвидени от ФМБГ.
6.2. ФМБГ предоставя удобен, публичен достъп до изчерпателен списък, включващ всички активности и действия, които ще бъдат награждавани с точки, както и броят точки, които могат да бъдат спечелени при всяко успешно участие в предвидена от ФМБГ дейност на следния общодостъпен уеб адрес: Точки и Действия, за които се полагат точки в IQOS Club
6.3. За проверка и запознаване с актуалните условия по отношение на броя точки, които всеки потребител има възможност да спечели при участие в съответна активност или извършване на определено действие е необходимо посещаване на описания в т. 6.2 уеб адрес, като за съответното действие не е необходимо влизане (логване) в потребителски профил, нито регистрация на такъв като цяло.
6.4 По своя преценка ФМБГ може по всяко време да променя правилата, методите за получаване на Точки както и броят на Точките, с които ще бъде награждаван потребител за участие в дадена активност или при изпълнение на определено действие.6.5 Предвид публично осигурения достъп до уеб адресът, на който се намира списъкът по- т. 6.2., който не изисква никакви допълнителни усилия от страна на потребителя ФМБГ си запазва правото да не уведомява членовете на IQOS Club за промени, касаещи броя на точките, които ще се предоставят като награда за участие в организирана активност или за извършени действия, както и в ситуациите, в които се актуализира списъка с  предвидените активности и действия.
6.6. Точките, спечелени от потребител не могат да бъдат прехвърляни на друг Член на IQOS Club или на трети лица.
6.7.Точките се регистрират от ФМБГ в акаунта на всеки Член и могат да бъдат проверявани чрез влизане (логване) в съответния акаунт.
6.8. Точките служат единствено за достигане до съответното Ниво в IQOS CLUB. Точките нямат паричен еквивалент и срещу тях не могат да бъдат получавани парични суми.
6.9. При възникване на спор във връзка с получаване на Точки ФМБГ ще изиска съответният Член да представи доказателство за осъществена дейност или участие в съответна активност, за която твърди, че трябва да бъдат получени Точки. Всички претенции за неполучени Точки следва да бъдат предявени в срок от 6 (шест) месеца от извършване на съответната дейност или участие в съответната активност.
6.10. Претенциите се предявяват на следния имейл адрес: contact.bg@iqos.com или на телефонен номер: 080040004
6.11. За Действия, за които се получават Точки, свързани с покупки, Членовете трябва да приложат към претенцията платежен документ, който удостоверява извършената трансакция. За другите видове дейности Търговците ще окажат съдействие съобразно всеки отделен случай, за да се гарантира точното разпределяне на Точките. С настоящото Членовете се съгласяват, че за целите на техническата верификация всички подобни претенции ще бъдат регистрирани в системата.
6.12. Точките не могат да се ползват в други програми за лоялност.

 1. 7. Нива

7.1. IQOS CLUB има три Нива:

 1. SILVER – основно ниво, което се достига при записване за участие;

 2. GOLD – 1 000 до 1 999 Точки и;

 3. PLATINUM – 2 000 и над 2 000 Точки.

Услугите и Привилегиите, на които Членовете на IQOS CLUB имат право, се определят от Нивото.

7.2. На Датата на записване за участие Членовете автоматично придобиват Ниво SILVER.

7.3. Броят събрани Точки от един Член за една пълна календарна година определя Нивото на този Член в IQOS CLUB. Когато Членът събере необходимия за достигане до следващо Ниво брой Точки, той автоматично преминава на това Ниво.

7.4. Преминаването на следващо Ниво се осъществява в следния ред: SILVER до GOLD, GOLD до PLATINUM, в зависимост от броя на Точките, спечелени в рамките на една пълна календарна година.

7.5. След първоначален гратисен период (1 пълна календарна година + оставащите от текущата календарна година дни, през които Потребителят е участвал в IQOS CLUB), който се дава за натрупани точки и който е валиден само за нови Членове, в края на всяка календарна година Точките на всеки Член се зануляват и ФМБГ прави преглед на Нивото и го актуализира съгласно броя на събраните от Члена Точки за предходната пълна календарна година. Ако през следващата календарна година Членът не събере достатъчен брой Точки, необходими за оставане в съответното Ниво, той преминава на Нивото, което отговаря на броя на спечелените Точки за съответната календарна година.

Така например, ако Членството е започнало на 1.10.2020 г. и през следващата пълна календарна година и два месеца Членът е натрупал 1000 Точки и е постигнал Ниво GOLD, тези Точки ще станат равни на 0 в края на 31.12.2021 г., но за цялата 2022 г. Членът ще запази своето Ниво GOLD. Ако през 2022 г. Членът е постигнал по-малко от 1000 Точки, през 2023 г. Членът ще премине на Ниво SILVER.

7.6. По своя преценка ФМБГ може по всяко време да променя броя на Точките за всяко Ниво, за което уведомява Членовете чрез съобщение по имейл.

7.7. ФМБГ получава, съхранява и обработва Ваши лични данни във връзка с управлението на програмата IQOS CLUB и Вашето участие в нея. За да научите повече за начина, по който обработваме Ваша лична информация, прочетете Съобщението за защита на личните данни на адрес: https://bg.iqos.com/bg/usloviya/3-saobshtenie-za-zashtita-na-lichnite-danni

 1. 8. Привилегии

8.1. Като член на IQOS CLUB и въз основа на достигнатото Ниво, Вие имате право на следните Привилегии:

Привилегия/Ниво

SILVER

GOLD (1 000 – 1 999 точки)

PLATINUM (2 000 и > точки)

 

 

 


 

 

„Върни старото си Устройство (IQOS 2.4P, IQOS 3, IQOS 3 Multi, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS, IQOS 3 DUO Refreshed, lil Solid 2.0 или lil Solid Ez) и вземи ново устройство от серията IQOS ILUMA с отстъпка от цената ” – приложима е отстъпка в размер от 20 процента от цената на IQOS ILUMA и IQOS ILUMA ONE* Привилегията може да се ползва еднократно за период от 12 месеца. Тази Привилегия не може да се използва, ако в последните 12 месеца Членът се е възползвал от аналогична или подобна възможност в рамките на или извън IQOS CLUB и/или е използвал тази Привилегия на друго Ниво. Не се комбинира с други оферти или промоции, организирани от ФМБГ, или кодове за отстъпка на ФМБГ.**

“Върни старото си Устройство  (IQOS 2.4P, IQOS 3, IQOS 3 Multi, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS, IQOS 3 DUO Refreshed, lil Solid 2.0 или lil Solid Ez) и вземи ново устройство от серията IQOS ILUMA с отстъпка от цената ” - приложима е отстъпка в размер от 25 процента от цената на IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA и IQOS ILUMA ONE*. Привилегията може да се ползва еднократно за период от 12 месеца. Тази Привилегия не може да се използва, ако в последните 12 месеца Членът се е възползвал от аналогична или подобна възможност в рамките на или извън IQOS CLUB и/или е използвал тази Привилегия на друго Ниво. Не се комбинира с други оферти или промоции, организирани от ФМБГ, или кодове за отстъпка на ФМБГ.

“Върни старото си Устройство (mIQOS 2.4P, IQOS 3, IQOS 3 Multi, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS, IQOS 3 DUO Refreshed, lil Solid 2.0 или lil Solid Ez) и вземи ново устройство от серията IQOS ILUMA с отстъпка от цената ” – приложима е отстъпка в размер от 30 процента от цената на IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA и IQOS ILUMA ONE*. Привилегията може да се ползва еднократно за период от 12. Тази Привилегия не може да се използва, ако в последните 12 месеца Членът се е възползвал от аналогична или подобна възможност в рамките на или извън IQOS CLUB и/или е използвал тази Привилегия на друго Ниво. Не се комбинира с други оферти или промоции, организирани от ФМБГ, или кодове за отстъпка на ФМБГ.

 

 

 

10 процента отстъпка при всяка покупка на Аксесоари. Не се комбинира с други оферти или промоции, организирани от ФМБГ, или кодове за отстъпка на ФМБГ.

10 процента отстъпка за всяка покупка на Компонент и 20 процента отстъпка за всяка покупка на Аксесоари. Отстъпката не важи за покупка на IQOS 3 DUO Refreshed и не се комбинира с други оферти или промоции, организирани от ФМБГ, или кодове за отстъпка на ФМБГ.

20 процента отстъпка за всяка покупка на Компонент и 30 процента отстъпка за всяка покупка на Аксесоари. Отстъпката не важи за покупка на IQOS 3 DUO Refreshed и не се комбинира с други оферти или промоции, организирани от ФМБГ, или кодове за отстъпка на ФМБГ.

Първи научаваш за пускане на нови Продукти на ФМБГ.

Първи научаваш за пускане на нови Продукти на ФМБГ.

 

Безплатна доставка при онлайн поръчки от bg.iqos.com.

Безплатна доставка при онлайн поръчки от bg.iqos.com.

 

 

Безплатни клечки за почистване (1 кутия на месец без възможност неизползваната Привилегия да се използва с натрупване в следващ месец) с безплатна доставка при онлайн поръчки от bg.iqos.com.

 

 

 


 

Право на участие във временни активности, съгласно чл. 8.6b, налични за ниво SILVER

Право на участие във временни активности съгласно чл. 8.6b, налични за ниво GOLD

Право на участие във временни активности съгласно чл. 8.6b, налични за ниво PLATINUM

 

Специални ползи, предоставяни от Партньори за Членове на IQOS CLUB с ниво SILVER

Специални ползи, предоставяни от Партньори за Членове на IQOS CLUB с ниво GOLD

Специални ползи, предоставяни от Партньори за Членове на IQOS CLUB с ниво PLATINUM

 

 

 

1 допълнителна безплатна замяна на регистрирано Устройство или регистриран Компонент поради случайно увреждане по програмата "Услуги и предимства".

* Посочен е минимален размер на съответната отстъпка, който не ограничава търговците на дребно да дават допълнителни отстъпки, отстъпки в по-големи размери, други търговски условия или други стимули за своите клиенти, доколкото са позволени от закона.

** тази привилегия е достъпна за всички регистрирани потребители, приели Общите условията на програмата „Услуги и Предимства“, като е посочена и в настоящите Общи условия за яснота, че и членовете с ниво Silver имат възможност да се възползват от нея така, както е описана по-горе.

8.2. Членовете могат да получат горепосочените Привилегии чрез получаване на Точки и достигане до съответното Ниво. Изборът на Привилегии за всеки Член зависи от наличностите в съответния търговски обект или онлайн магазин.

8.3. Само Член, на когото се полага съответната Привилегия въз основа на достигнатото Ниво, има право да я получи.

8.4. Привилегии

8.4.1. Отстъпки за Устройства

За Привилегиите, представляващи отстъпки за Устройства и Аксесоари, различни от „Върни старото си  Устройство (различно от IQOS ILUMA) и вземи ново Устройство от серията IQOS ILUMA с отстъпка от цената“, ФМБГ издава индивидуален еднократен код за отстъпка, който Членовете получават в своя акаунт. Кодът за отстъпка може да се ползва при всеки Търговец - в онлайн магазина на IQOS или на местата, където се предлагат такива продукти, само след като е получен от Члена в неговия акаунт и въз основа на механиката, която е установена от ФМБГ за получаване на продукти с намаление. На страницата на IQOS CLUB има списък с обектите на Търговците.

8.4.2. „Върни старото си Устройство (различно от IQOS ILUMA) и вземи ново Устройство от серията IQOS ILUMA с отстъпка от цената“

Привилегията „Върни старото си  Устройство (различно от IQOS ILUMA) и вземи ново Устройство от серията IQOS ILUMA с отстъпка от цената“ може да се използва при всеки Търговец - в онлайн магазина на IQOS или на местата, където се предлагат такива продукти, както и от търговските IQOS активатори, директно през профила на Члена на IQOS CLUB, без да е необходимо генерирането на код за отстъпка и въз основа на механиката, която е установена от ФМБГ за тази привилегия.

Пример: Ако Член на IQOS CLUB иска да се възползва от „Върни старото си  Устройство (различно от IQOS ILUMA) и вземи IQOS ново Устройство от серията IQOS ILUMA с отстъпка от цената“ през уебсайта bg.iqos.comе достатъчно да влезе в профила си в IQOS CLUB и да избере Привилегията, след което ще бъде пренасочен към съответния продукт в онлайн магазина, като от падащото меню следва да посочи Устройството, което иска да замени. В падащото меню ще се визуализират всички Устройства, които са регистрирани под профила на този Член, различни от серията IQOS ILUMA.

8.4.3. Специални ползи, предоставяни от Партньори за Членове на IQOS CLUB 

Всеки Член на IQOS CLUB може да се възползва от специалните ползи, определени от и предоставяни от Партньори, за които е публикувана информация в секцията „Привилегии“ на уебсайта. За целта, Членът трябва да заяви код за желаната от него полза през съответната подсекция на уебсайта bg.iqos.com за този Партньор, където ще е налично предложението на Партньора. Заявеният код се получава по имейл и в секцията „Моите привилегии“ в IQOS CLUB. 

Всеки Член има право да заяви неограничен брой кодове за избран Партньор, освен ако в подсекцията на уебсайта за този Партньор е описано някакво ограничение. Срокът на валидност на един код съвпада със срока на валидност на партньорското предложение, посочен в съответната подсекцията на уебсайта за този Партньор. Кодове, генерирани на секцията на един Партньор, не могат да се използват за получаване на ползи от друг Партньор. 

Ако Член на IQOS CLUB желае да се възползва от специална полза, предоставяна от Партньор, той следва преди финализиране на покупката да му предостави валиден код, заявен както е описано по-горе. В търговски обект на Партньора, Членовете следва да предоставят кода на касата, а на уебсайт на Партньора, Членовете следва да въведат кода в специално поле . Валидността на всеки код ще бъде проверена от Партньора.

Тези Привилегии за Членовeте на IQOS CLUB се предоставят самостоятелно от Партньорите, които отговарят за актуалността и съдържанието на предложенията си.

8.4.4. Всички Привилегии са персонални и съответните Членове на IQOS CLUB нямат право да ги преотстъпват на други лица.

8.4.5. За пълна и актуална информация за това, къде можете да се възползвате от кодовете за отстъпка и другите Привилегии, обадете се на: 080040004

8.5. Членовете могат да се възползват от Привилегиите само докато са в съответното Ниво или, ако е приложимо, в предвидения за Привилегията срок. Получени кодове за отстъпка, които не са използвани в срок от три месеца след като съответният Член е преминал на по-ниско Ниво, се считат за кодове с изтекъл срок. Ако Членовете не се възползват от дадена Привилегия до определената дата или в определения срок, Привилегията няма да може да бъде използвана след това и ще се счита за невалидна.

8.6.а. ФМБГ може едностранно да променя структурата на Привилегиите и ще информира Членовете за новата структура чрез съобщение по имейл.

8.6.b. ФМБГ периодично ще организира временни активности (игри, игри на късмета, анкети, кампании и пр). Правото на участие в тези временни активности е Привилегия, съгласно посоченото в чл. 8.1. ФМБГ ще уведомява Членовете чрез съобщение по имейл за организирането на тези временни активности. Такова съобщение задължително се изпраща до Членовете, които са достигнали Нивото, за което временната активност е налична. В случаите, в които временна активност е налична за определени, а не за всички Нива, ФМБГ следва да извърши разумна преценка и да изпрати съобщение по имейл и на Членовете, които са достигнали определен брой Точки под съответното Ниво, като вземе предвид срока за провеждане на активността и нейната специфика.

8.7. Някои Привилегии може да се предлагат от трети лица (Партньори, Търговци и др.). За Привилегиите, предлагани от трети лица, важат общите условия на тези трети лица. ФМБГ ще направи разумно усилие да гарантира наличност на Привилегиите, но не носи отговорност за загуби, причинени от невъзможност на третото лице да предостави Привилегията, освен в случаите, когато тази невъзможност е умишлено причинена от ФМБГ. В този случай отговорността на ФМБГ е ограничена до паричната стойност на съответната неполучена Привилегия.

8.8. ФМБГ си запазва правото да: (i) прекрати отношенията си със Търговци, Партньори и други трети лица и съответно достъпа до Привилегии, свързани с тези лица, по всяко време и на каквото и да е основание; и (ii) да изменя на каквото и да е основание и по всяко време Привилегиите. ФМБГ ще уведоми Членовете за тези промени.

 1. 9. Срок и прекратяване

9.1. Членството в IQOS CLUB започва от Датата на записване за участие и продължава до момента, в който съответният Член прекрати членството си.

9.2. Членовете могат да отменят членството си по всяко време директно от своя акаунт или чрез обаждане в Център за обслужване на клиенти (имейл адрес: contact.bg@iqos.com; безплатен номер: 0800 40004). Членът може да получи материалните Привилегии (т.е. отстъпките), полагащи се за неговото/нейното Ниво, в срок от четири седмици след подаване на заявление за прекратяване на членството. Членовете, които след прекратяване отново се записват за участие в IQOS CLUB, нямат право да получат Точките, които са били събрани в техния акаунт преди прекратяването.

9.3. ФМБГ може да прекрати членството на Член по всяко време и с незабавно действие при нарушение на Общите условия или ако Членът престане да е Потребител.

9.4. При прекратяване на членството Членовете вече нямат право на Привилегии от IQOS CLUB, с изключение на тези по чл. 9.2.

9.5. Членовете имат право да оттеглят своето съгласие за получаване на маркетингови съобщения от ФМБГ с разбирането, че това оттегляне на съгласието не води до изключване от участие в програмата IQOS CLUB, както и до отказ от получаване на съобщения, необходими за изпълнението на Общите условия, включително, но не само съобщения за потвърждение, уведомления, свързани с промени в Общите условия, съобщения, свързани с членството, уведомления, изискващи се по закон, както и други подобни съобщения.

9.6. ФМБГ си запазва правото да прекрати изцяло програмата IQOS CLUB с едномесечно предизвестие до Членовете, изпратено по имейл. В такъв случай съответно приложение ще намери правилото на чл. 9.4 от Общите условия.

 1. 10. Отговорност

10.1. ФМБГ не носи отговорност за щети, забавяне, вреди или загуби, възникнали от или във връзка с участието в IQOS CLUB, с изключение и доколкото тези щети и загуби се дължат на небрежност от страна на ФМБГ или са виновно причинени от ФМБГ, или от неразумно поведение на ФМБГ със знанието, че е възможно да доведат до вреди.

10.2. Освен ако изрично не е предвидено в настоящите Общи условия, ФМБГ не носи отговорност за загуби или щети, претърпени в резултат на прекратяване или изменение на програмата IQOS CLUB или за оттегляне от програмата на негови Партньори или на Търговци. ФМБГ ще направи разумни усилия да уведоми Членовете за всички промени в общите условия в законоустановения 7-дневен срок от тяхното настъпване.

10.3. Ако ФМБГ или негови Партньори или Търговци неоснователно откажат да заверят Точки в профила на потребител, да предоставят Привилегии или други услуги, произтичащи от членството в IQOS CLUB, изключително средство за правна защита на съответния Член е предоставянето от ФМБГ на Точки или Привилегии, ако са налични, или други разумни, алтернативни и съпоставими ползи по преценка на ФМБГ. В случай на необоснован отказ, както е посочено по-горе, отговорността на ФМБГ е ограничена до стойността на отказаната Привилегия, като обезщетението следва да е единствено под формата на съответната Привилегия или неин подходящ заместител по преценка на ФМБГ.

10.4. ФМБГ не носи отговорност, ако Член не се възползва от полагащ му/ѝ се Привилегия в срока на нейната валидност, посочен в настоящите Общи условия. ФМБГ не носи отговорност за изчерпване на количества от продукти на ФМБГ, предлагани като Привилегия в магазини на Търговци.

10.5. Освен ако изрично не е предвидено по закон, ФМБГ не носи отговорност, ако на Членовете бъдат удържани или те трябва да заплатят данъци или други финансови задължения, свързани с Привилегиите, предлагани по програмата IQOS CLUB.

 1. 11. Условия за ползване на уебсайта на IQOS CLUB

11.1. Уебсайтът е достъпен за пълнолетни граждани на Република България, които имат активен акаунт на уебсайта: bg.iqos.com и които са регистрирали в този акаунт поне едно Устройство, както и които са с временно или постоянно местожителство в Република България.

11.2. Уебсайтът съдържа раздел, който дава възможност на Членовете да проверят Точките и Нивото си.

11.3. ФМБГ е собственик и оператор на уебсайта. ФМБГ е предоставил на “Орбико България” ЕООД, дружество със седалище и адрес в гр. София, бул. Източна тангента № 161, България, правото да управлява, продава и изпраща от своите наличности продукти на ФМБГ, поръчани от Членовете през уебсайта.

11.4. Всеки опит за промяна на външния вид и информацията в уебсайта, както и за създаване на огледални сайтове, без предварително съгласие на ФМБГ е забранен и дава право на ФМБГ да сезира компетентния съд, за да търси обезщетения за вреди, нанесени в резултат от нарушението.

11.5. Уебсайтът е предназначен единствено за пълнолетни физически лица. За да получи достъп до сайта, всеки потребител трябва да потвърди на своя отговорност, че изпълнява тези изисквания. Членовете следва да се регистрират и да изберат парола, която само те могат да ползват. Тези елементи на сигурността не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица с цел да не се допуска неразрешен достъп до акаунтите на Членовете. Всеки Член е длъжен да вземе мерки, за да опази в тайна потребителското си име (имейл адрес) и съответната парола. Всеки Член следва незабавно да уведоми ФМБГ, ако има основания да смята, че (i) неговите парола и потребителско име се използват от трети лица или (ii) има риск потребителското име и парола да бъдат използвани от друг без разрешение. Членовете носят отговорност за всички действия, предприети с техните потребителско име (имейл адрес) и парола. ФМБГ не носи отговорност за щети, в т.ч. вреди и пропуснати ползи, възникнали от умишлено или неумишлено разкриване на паролата и/или потребителското име (имейл адрес) на трети лица.

11.6. Уебсайтът може да се ползва само на територията на Република България. Цялото съдържание на уебсайта (избрани програми, файлове, дизайн, графики и данни) е собственост на ФМБГ и е със защитени права на интелектуална собственост. Всяка неразрешена употреба на уебсайта, по-специално: (i) ползване на уебсайта за търговски цели или по друг начин, различен от предназначението на сайта и (ii) всяка декларация, преход, комуникация, разпространение, модификация, отдаване на лиценз, продажба или друго с цел злоупотреба със сайта, неговото съдържание, текстове или части от него, или фиксирани или анимирани изображения, звукови данни, продукти или други данни или информация е забранено без предварително писмено съгласие от ФМБГ.

11.7. ФМБГ не носи отговорност и не дава гаранции, свързани с: (i) доброто функциониране на уебсайта, (ii) възможността за достъп и ползване, (iii) пълнотата и точността на съдържанието, информацията и данните на сайта, (iv) отсъствието на грешки в уебсайта и съдържанието му, по-конкретно отсъствие на вируси и друг зловреден софтуер. Когато членовете достъпват сайта, ползват го и даунлоудват съдържание от него, те правят това по собствена воля и на своя отговорност. Като последствие, ФМБГ не носи отговорност за загуба на данни или щети, нанесени на неговата софтуерна система. ФМБГ няма задължение да предоставя услуга, данни или информация, или да създаде правни и технически условия за използване на уебсайта. ФМБГ си запазва правото да изменя, адаптира, съкращава, допълва и/или закрива уебсайта, както и да премахва съдържание от него по всяко време и без да предоставя достъп до предходна версия. Уебсайтът може да съдържа линкове към сайтове на трети лица, които не се управляват или контролират от ФМБГ. Следователно, ФМБГ не носи отговорност за съдържанието и законосъобразността на правилата за защита на лични данни на операторите на тези уебсайтове.

 1. 12. Други разпоредби

12.1. ФМБГ си запазва правото да преустанови временно или да прекрати права на Членове при злоупотреба с IQOS CLUB. Наред с временното преустановяване или прекратяване на правата за ползване на IQOS CLUB, ФМБГ има право да предприеме подходящи административни и/или правни действия, ако прецени че са необходими, за да получи обезщетение за вредите, възникнали от злоупотребата.

12.2. Ако ФМБГ не приложи настоящите Общи условия, това не следва да се счита за отказ от общите условия или отделни разпоредби, предвидени в тях.

12.3. ФМБГ не носи отговорност за претенции от страна на Членове за получена неправилна или подвеждаща информация, която не е част от настоящите Общи условия, както и за загубено или погрешно уведомление, получено от Член във връзка с програмата IQOS CLUB.

12.4. Всички въпроси, свързани с влизането в сила, измененията и прекратяването на Общите условия, се уреждат от приложимото законодателство в България.

12.5. Спорове, възникнали във връзка с действия, изпълнение и отговорности на страните по Общите условия, се отнасят за решаване от компетентен български съд.

12.6. Членовете, които са получили код за отстъпка или за шанс за спечелване на награда, могат да се възползват от съответните кодове в срока им на валидност при условията, при които са ги получили, независимо дали при последваща промяна на тези Общи условия тази привилегия е отпаднала или е била променена.

Тези Общи условия са последно изменени на 29.04.2024 г