АКТ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

АКТ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

по рекламация № / , г.


Днес, , между

 

, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК , със седалище и адрес на управление , представлявано от в качеството му на прокурист, наричан по-долу „Дружеството“, обект: ,

и
/три имена на клиента/, имейл , телефон , по-долу наричан „Клиента“ или „Потребителя“

 

Се състави настоящият документ за следното:

 

I. ОПИСАНИЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА

  1. Предмет на рекламациятa

 

Име на продукта:

Код на продукта:

Дата на покупка

Количество

1

1

 

  1. Описание на дефекта на продукта, при получаването му от служител на „Орбико България ЕООД“:

 

  1. Описание на констатираното състояние на продукта предмет на рекламация, при получаването му от служител на „Орбико България ЕООД“

 

Вид и описание на опаковката

Окомплектовка на стоката при получаването и

Придружаващи документи

☐  Оригинална опаковка

☐  Пълен комплект, състоящ се от …………………………………

……………………………………. (описват се компонентите, от които се състои комплекта)

☐  Фактура/Касов бон

☐  Гаранционна карта

☐  Разопакован продукт

☐  IQOS Холдър

☐  IQOS Джобно зарядно

☐  IQOS Адаптер

☐  USB Кабел

☐  Без документи

☐  Други документи: ……………………………………

…………………………………….

(описват се представените от клиента документи, например актове и документи……………………………………………………………………………………………….…… /изтекла гаранция, наличие на дефект, който не се покрива от гаранцията и други/претенцията по основание и размер)

 

  1. Предпочитан начин за удовлетворяване на рекламацията

☒  Замяна

☐  Възстановяване на заплатената сума

☐  Намаляване на цената

 

Личните данни на Потребителя (три имена, имейл и телефон) се събират и обработват с цел съдействие при гаранционно и/или извънгаранционно обслужване на IQOS продукти.

 

Настоящият протокол за рекламация беше съставен и попълнен в два еднообразни екземпляра.

 

 

Потребител:                                            За Търговеца:

 

                                               

/име, фамилия, подпис/    /име, фамилия, длъжност и подпис/