СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До

„Орбико България ЕООД", ЕИК: 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1839, ул. „Челопешко шосе“ № 24, телефон: +359 884 460 041

Център за обслужване на клиенти - имейл адрес: contact.bg@iqos.com: телефон: 0800 40004

От

.......................................................................................................................................  /три........................................................................................................................... имена.................................................................................................................................. на

клиента/потребителя/, с адрес:...................................................................................................................................... , имейл

..................................................... , телефон................................

С настоящото изрично заявявам, че се отказвам от сключения между мен и „Орбико България" ЕООД договор за покупко-продажба от разстояние на следните стоки:

Стока

Сериен № / QR koд на продукта

Модел/Цвят

Брой

Ед. Цена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поръчка №......................... от дата................. 20....... г.

Получена на................. 20.... г. чрез куриерска фирма ..........................

Причина за връщане на стоката:

 • Продуктът не ми харесва
 • Полученият продукт се различава от описанието/ снимката в уебсайта
 • Продуктът е получен в нарушен/ повреден вид
 • Полученият продукт е грешен (не съвпада с продукта, който е поръчан)
 • Друго

/Отбелязването на причината за връщане не е задължително условие, за да упражните правото си/

Съгласен съм заплатената за стоката сума в размер на ......................................................................................................... лева да ми бъде преведена по банкова

сметка в банка ................................................................................................................

с IBAN :    ........................................................ и BIC :                        , титуляр на сметката:

  /Попълнете посочените по-горе данни в случаите, в които сте заплатили Вашата поръчка с наложен платеж, но желаете сумата да Ви бъде върната по банкова сметка или сте заплатили Вашата поръчка чрез банкова сметка, но желаете сумата да Ви бъде върната по друга банкова сметка./

/Подпис на потребителя

само ако формулярът се попълва на хартиен носител/

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

1.1 Имате право да се откажете от договора за онлайн покупка, без да посочвате причините за това. Срокът за упражните на правото на отказ е 14 /четиринадесет/ дни, считано от:

а)  при договори за онлайн покупка за един Продукт - от момента, в който сте получили Продукта (физически ви е предаден)или

б)  при договори за онлайн покупка на няколко Продукта, поръчани в рамките на единична поръчка, които се доставят отделно: от момента, в който сте получили (физически ви е предаден) последния Продукт от поръчката.

 • За да упражните правото си на отказ, Вие трябва да уведомитеПродавача за решението си да се откажете от договора за онлайн покупка с недвусмислено заявление, което може да бъде подадено, както следва:

а)  по пощата/ куриер на адрес: гр. София, ул. „Челопешко шосе“ № 24, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041

или

б)  чрез изпращане на имейл до следния електронен адрес: contact.bg@iqos.com; ако използвате тази възможност ще Ви бъде изпратен незабавно имейл за потвърждение на получаването на отказа.

 • В уведомлението за отказ от договора Вие трябва да посочите: номер и дата на поръчката, датата на която е получен Продуктът, куриерската фирма чрез която е получен Продукта, описание на Продукта, чието връщане се иска като се посочат неговото наименование/вид и идентификационен номер, сериен номер или QR код (ако има такъв и е посочен в потвърждението за поръчката/договора за онлайн покупка), цвят, модел (ако има такъв), цената на Продукта, която е платена, Вашето име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл адрес за връзка.
 • За да оформите своето изявление за отказ от договора Вие можете да използва Стандартния формуляр за отказ, предоставен отПродавача, но това не е задължително.
 • За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 - дневния срок по точка 1.1 по-горе.
 • Продуктите, предмет на договора за онлайн покупка от които се отказвате, трябва да бъдат върнати обратно на Продавача, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте информирали Продавача за отказа си от договора като го изпратите по пощата/ куриер на адрес: гр. София, ул. „Челопешко шосе“ № 24, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041.

Срокът се счита спазен ако Продуктът е изпратен обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

По свое желание Вие можете да изпратите Продукта на адреса, посочен по-горе в настоящата точка, едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка (тоест в 14-дневния срок от датата на която сте получили Продукта от куриера).

 • Продуктът трябва да бъде върнат:
 • в оригиналната му опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходимо с оглед нейното отваряне и достъп до Продукта в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);
 • в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Продукта като надраскване, счупване и други подобни както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);
 • в пълна окомплектовка, така както Продуктът е бил закупен (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че Продуктът представлява комплект от няколко отделни продукта);
 • с придружаващата Продукта документация (в това число гаранционна карта, ръководство на потребителя, инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);
 • заедно с доказателство за плащането на цената на Продукта (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).
 • Ако се откажете от договора, Продавачът ще Ви възстанови всички плащания, които е получил от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин за доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която сте информирали Продавача за решението си за отказ от договора. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Продуктите обратно или докато Вие не представите доказателства, че сте изпратили обратно Продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 • Продавачът ще възстанови платените от Вас суми, като използва същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция за плащане цената на закупените Продукти, освен ако Вие изрично не сте се съгласили за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на Продуктите (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такси и други) са за Ваша сметка и не се възстановяват от Продавача.
 • В случай че поръчката се отнася за няколко Продукта и само някои от тях са върнати, или само някои отговарят на условията по член 2.2, Продавачът връща съответстващата сума (т.е. възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане Продукти и тяхната доставка, ако е начислена отделно).

3.4 Продавачът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми от Клиента, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на Продавача.

За съдействие и в случай на въпроси във връзка с упражняване на правото на отказ от договора можете да позвъните на Центъра за обслужване на клиенти на следния телефонен номер: 0800 40004 и имейл адрес: contact.bg@iqos.com .