Loading...

Общи условия за участие в Програмата IQOS Care Plus

Общи условия за участие в Програмата “IQOS Care Plus – Повече грижа за теб и твоя IQOS” („Общи условия“)

 

 1. Общи положения

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Филип Морис България“ ЕООД („ФМБ“) и Участващи потребители, които са се включили в Програмата “IQOS Care Plus – Повече грижа за теб и твоя IQOS”.

Организатор

Организатор на Програмата “IQOS Care Plus – Повече грижа за теб и твоя IQOS” е „Филип Морис България“ ЕООД, дружество регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Атанас Дуков" No 32, Офис сграда "М Плаза", ет. 2, тел.: +359 2 806 3100, електронна поща contact.bg@iqos.com, по-долу наричано „ФМБ“.

Дефиниции

„Програма“ е програмата “IQOS Care Plus – Повече грижа за теб и твоя IQOS”, която предоставя на Участващите потребители услугите, посочени в чл. 5, чл. 6, чл. 7, както и правата по чл. 8 от настоящите Общи условия.

„Съществуващ потребител“ е пълнолетно физическо лице,  притежател и потребител на IQOS, което  има  регистрация  в Системата на ФМБ, направена към датата на стартиране на Програмата 01.04.2019 г. или след тази дата.

 „Нов потребител“ е пълнолетно физическо лице – пушач, което към датата на стартиране на Програмата 01.04.2019 г. или след тази дата, все още не е притежател или потребител на IQOS, не е Съществуващ потребител и желае потенциално да закупи IQOS.

 „Участващ потребител“ е Съществуващ потребител, съответно Нов потребител, който се регистрира в Системата на ФМБ, отговаря на условията за участие в програмата “IQOS Care Plus – Повече грижа за теб и твоя IQOS” и е приел да участва в нея, като се е съгласил с настоящите Общи условия.

„IQOS устройство“ e иновативно електронно устройство за нагряване на тютюн до 350ºС. Тъй като при употребата на IQOS няма процес на горене, съответно няма дим и пепел. При нагряването на тютюна се образува пара/аерозол, която съдържа 80% вода, никотин и глицерин.

IQOS компонент“ e IQOS холдър или IQOS джобно зарядно, всяко от които представлява самостоятелно функциониращо електронно устройство, а взети заедно образуват IQOS устройство (както е дефинирано по-горе).

„Система на ФМБ“ е електронна система за управление на отношения с клиенти на ФМБ.

„Търговски партньор“ е дистрибутор на ФМБ или търговец на дребно, на когото ФМБ е възложил определени дейности във връзка с имплементирането на Програмата.

 “IQOS Специалист“ - лице, наето по трудово правоотношение или ангажирано на друго правно основание от дистрибутор на ФМБ, чрез което дистрибуторът извършва определени дейности във връзка с имплементирането на Програмата.

 1. Условия за участие в Програмата
  • За да участвате в Програмата, трябва да са налице  всички условия, посочени тук: (а) да сте пълнолетен/на (имате навършени 18 години); (б) да сте потребител на тютюневи и/или свързани с тях изделия; (в) да имате регистрация в Системата на ФМБ, т.е. да сте Съществуващ потребител или да се регистрирате като Нов потребител в системата на ФМБ; (г) устройството/ компонентът който сте регистрирали като Съществуващ потребител или съответно регистрирате като Нов потребител трябва да отговаря на изискванията за участие в Програмата, описани в член 1 и 3.2 по-долу; (д) да имате постоянно местоживеене в Република България; (e) да сте се запознал/а  и да сте приел/а тези Общи условия и (ж) да сте предоставил/а своето изрично съгласие за получаването на определени услуги като част от пакета на Програмата, в случаите в които получаването на тези услуги е обвързано с такова съгласие, съгласно настоящите Общи условия и/или приложимото законодателство.
  • С изричното приемане на тези Общи условия Вие се съгласявате да ги спазвате. Ако след първоначалното Ви изрично приемане на Общите условия Вие регистрирате друго IQOS устройство/компонент или ние изменим Общите условия и след това Вие използвате услуги, включени в Програмата, Вие потвърждавате съгласието си да спазвате настоящите Общи условия.

 

 • ФМБ има право да изменя едностранно настоящите Общи условия. Изменените Общи условия се публикуват на адрес iqos.com, като Вие ще бъдете уведомени в срок от 7 (седем) дни от публикуването им на Вашата електронна поща, по телефон или по друг начин, съобразно данните Ви за контакт, с които разполагаме. Ако не сте съгласен/а с измененията, трябва да изпратите уведомление в срок от 1 (един) месец след получаване на уведомлението за измененията на contact.bg@iqos.com. В този случай участието Ви в Програмата се прекратява. Ако в срок от 1 (един) месец не направите възражения срещу измененията, се счита, че приемате измененията и се задължавате да спазвате изменените Общи условия.

3. IQOS Устройства / компоненти, отговарящи на изискванията за участие в Програмата. Включване в Програмата

 • Следните модели IQOS устройства/компоненти могат да бъдат регистрирани за участие в Програмата:
  • Устройства IQOS4Р, IQOS 3, IQOS 3 Multi, като IQOS 2.4P и IQOS 3 съдържат два компонента - холдър и джобно зарядно.
  • Отделен компонент за устройства IQOS4P и IQOS 3 - холдър и/или джобно зарядно, предлагани на пазара като самостоятелен продукт.
  • Устройство IQOS 3 Multi не съдържа отделни компоненти.
 • IQOS устройството/компонентът трябва да има четим и валиден сериен номер и да е закупено в Република България.
 • При условие че по отношение на Вас и Вашето IQOS устройство/ компонент са налице всички условия, посочени в точки 2.1, 3.1 и 3.2 по-горе, Вашето включване в Програмата се извършва чрез приемане от Ваша страна на настоящите Общи условия, което може да стане по следните начини: (i) на bg.iqos.com – при попълване на регистрационната форма за създаване на профил в уебсайта и първоначална регистрация в системата на ФМБ, ако сте Нов IQOS потребител и не сте имал/а профил в уебсайта или като промените настройките на Вашия профил, ако сте Съществуващ IQOS потребител и имате активен профил в уебсайта bg.iqos.com; (ii) при попълване на форма за регистрация в системата на ФМБ - чрез IQOS специалист, в специализиран IQOS магазин или в IQOS зона в обекти на Търговски партньори (информация за които може да получите от Центъра за обслужване на клиенти на безплатен телефонен номер 0800 40004). С изричното приемане на Общите условия от Ваша страна (или при извършването на определени действия, с които Общите условия се считат приети) се активира Вашето участие в Програмата и покритието на услугите, включени в Програмата по отношение на IQOS устройството (ата) компонента(ите), който/ които регистрирате в Системата на ФМБ, както следва:
  • Съществуващ потребител, който е закупил и регистрирал IQOS устройство/компонент в Системата на ФМБ преди датата на стартиране на Програмата 04.2019 г., може да се включи в  Програмата и да се ползва от правата и услуги, включени в нея както е посочено в чл. 4.1 както и да получи покритие по отношение на това IQOS устройство/компонент при условията и сроковете на чл. 4.3, след като потребителят приеме изрично Общите условия на Програмата.
  • Съществуващ потребител, който е закупил и регистрирал IQOS устройство/компонент в Системата на ФМБ след датата на стартиране на Програмата 04.2019 г. (тоест потребител, който до стартиране на Програмата не имал закупено и регистрирано в Системата на ФМБ IQOS устройство/компонент, закупил и е регистрирал за пръв път в Системата на ФМБ IQOS устройство/компонент след стартиране на Програмата, но не е заявил участие в Програмата в момента на регистрация на устройството/компонента), може да участва в Програмата и да се ползва от правата и услуги, включени в нея както е посочено в чл. 4.1, като съответно услугите по чл. 5 и чл. 6 по-долу ще имат покритие по отношение на това IQOS устройство/компонент при условията и сроковете на чл. 4.3, след като потребителят приеме изрично Общите условия на Програмата.
  • Потребител, който не е закупил и регистрирал IQOS устройство/компонент в Системата на ФМБ преди или след датата на стартиране на Програмата 01.04.2019 (т.е. Нов потребител), може да участва в Програмата и да се ползва от правата и услугите, включени в нея както е посочено в чл. 4.1, като съответно услугите по чл. 5 и чл. 6 по-долу ще имат покритие по отношение на това първо закупено от потребителя IQOS устройство/ компонент при условията и сроковете на чл. 4.3, след като потребителят го регистрира в Системата на ФМБ и приеме изрично Общите условия на Програмата. В този случай, потребителят (в качеството си на Нов потребител, който купува и регистрира в системата на ФМБ своето първо IQOS устройство/компонент) може да получи услугата „Активна грижа през първите 10 дни с IQOS” като част от пакета на Програмата, като предостави своето изрично съгласие в тази връзка по реда на чл. 7.2 по-долу.
  • Съществуващ потребител, който преди датата на стартиране на Програмата 01.04.2019 г. има закупено и регистрирано IQOS устройство/компонент, закупи и регистрира ново IQOS устройство/компонент в Системата на ФМБ след датата на стартиране на Програмата 04.2019 г., може да участва в Програмата и да се ползва от правата и услуги, включени в нея както е посочено в чл. 4.1 и съответно услугите по чл. 5 и чл. 6 по-долу ще имат покритие по отношение както на ново-закупеното и регистрирано IQOS устройство/ компонент, така и по отношение на закупеното и регистрирано IQOS устройство/ компонент преди стартирането на Програмата при условията и сроковете на чл. 4.3, след като потребителят изрично приеме Общите условия за участие в Програмата.
  • Регистриран потребител, който веднъж е приел изрично Общите условия и по този начин е активирал участието си в Програмата и ползването на правата и услуги, включени в нея както е посочено в чл. 4.1, ползва покритието на услугите по чл. 5 и чл. 6 по-долу при условията и сроковете на чл. 4.3 по отношение на всяко следващо закупено и регистрирано в Системата на ФМБ устройство/ компонент без да е необходимо отново изрично приемане на Общите условия.
 • В процеса на попълване на формата за регистрация Вие трябва да предоставите цялата задължителна информация, която следва да е точна и пълна. Вие трябва да поддържате тази информация актуална. Ако не попълните задължителните полета в регистрационната форма, тя няма да бъде обработена. Ако предоставите неточна или непълна информация, ФМБ има право да прекрати Вашето участие в Програмата по реда на чл. 4.6 а) по-долу.
 • След приемане на настоящите Общи условия за, Вие ще бъдете уведомен/а дали сте се включили успешно в Програмата. Участието в Програмата и услугите, предоставяни по Програмата, са лични и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица

  4. Срок. Прекратяване
  • Участието в Програмата Ви дава право да получите услугите, описани в чл. 5, чл. 6 и чл. 7 и да се ползвате от правата в чл. 8по-долу при условията посочени в тези разпоредби и в сроковете определени в чл. 4.2 – 4.4 по-долу.
  • Срокът на действие на Програмата е 12 месеца, считано от датата на приемане на настоящите Общи условия, но услугите при Случайно увреждане и Помощ в чужбина (чл. 5 и чл. 6 от настоящите Общи условия) имат самостоятелен срок на валидност по отношение на отделните IQOS устройства/ компоненти, както е определен в чл. 4.3 по-долу, а услугата „Активна грижа през първите 10 дни с IQOS“ има покритие 10 дни от датата на включване на Участващия потребител в Програмата при условията, посочени в чл. 7 по-долу.  
  • Включените в Програмата услуги при случайно увреждане и Помощ в чужбина (подробно описани в чл. 5 и чл. 6 от Общите условия) имат индивидуално покритие по отношение на всяко IQOS устройство/ компонент, отговарящо на условията по чл. 3.1 и 3.2 по-горе и регистрирано в системата на ФМБ от Участващия потребител. Срокът на това покритие е винаги 12 месеца считано от датата на покупка на устройството/компонента, независимо от това дали устройството, по отношение на което се прилагат услугите е регистрирано в системата на ФМБ преди или след приемането на Общите условия от Участващия потребител. Правото на обслужване при Случайно увреждане се погасява при условията на чл. 5.3 буква (б) изречение първо.

 

 • Можете да прекратите участието си в Програмата, изцяло по отношение на всички включени в нея услуги, по всяко време с незабавно действие по един от следните начини: (i) чрез промяна на настройките на профила Ви (ако имате такъв) в iqos.com; (ii) чрез IQOS специалист; (iii) в специализиран IQOS магазин; (iv) в IQOS зона в обекти на Търговски партньори (информация за които може да получите от Центъра за обслужване на клиенти на безплатен телефонен номер 0800 40004) или (v) като изпратите известие до ФМБ на contact.bg@iqos.com. След прекратяване на участието Ви в Програмата нямате право да получавате каквито и да е услуги от Програмата, за което и да е от Вашите IQOS устройства/компоненти.
 • Можете да прекратите участието си в Програмата и частично – само по отношение на услугата по чл. 7 като запазите останалите ползи от участието си в Програмата. Ако не желаете повече да получавате услугата по чл. 7, можете да оттеглите съгласието си дадено по реда на чл. 7.2 по един от следните начините, описани в чл. 4.4 по-горе.
 • ФМБ може да прекрати с едностранно уведомление Вашето участие в Програмата:

а) по всяко време и с незабавно действие при нарушаване от Ваша страна на настоящите Общи условия или ако вече не отговаряте на критериите за участие в Програмата, посочени в настоящите Общи условия.

б) на каквото и да е основание или без основание с 30-дневно предизвестие.

5. Услуги при Случайно увреждане

 • Ако Вашето устройство или компонент на устройство претърпи случайно или неволно увреждане, което засяга неговата функционалност и което не е причинено от неправилна употреба или безразсъдно поведение („Случайно увреждане“ ), Вие имате право на замяна на IQOS устройството/ компонента съгласно настоящия член 5.
 • В случай че Вашето IQOS устройство/ компонент подлежи на замяна, съгласно правилата на настоящия член 2, Вие трябва да предадете повреденото IQOS устройство/ компонент на Търговски партньор, на когото ФМБ е възложило действия по имплементирането на Програмата, и ще получите IQOS устройство/ компонент в замяна от същия вид и с еквивалентни функции и надеждност. Ако няма в наличност IQOS устройство/ компонент от същия вид, в замяна ще Ви бъде предоставено IQOS устройство/ компонент, което/който да е с поне еквивалентна функционалност. Търговският партньор задържа всички заменени IQOS устройства/компоненти и придобива собствеността върху тях. Новите IQOS устройства/компоненти стават Ваша собственост. В случай че повредата засяга всички компоненти на устройството или устройството няма отделни компоненти, се заменя цялото устройство. В случай че повредата касае само отделен компонент (например само холдър или само джобно зарядно) – заменя се само и единствено повреденият компонент.
 • Ограничения при Случайно увреждане
  • Трябва да предприемете всички разумни предпазни мерки за защита на своето IQOS устройство/компонент и да ползвате и поддържате IQOS устройството/компонента съгласно инструкциите и Ръководството за потребители. В противен случай нямате право на замяна на IQOS устройството/компонента.
  • Имате право само на една замяна поради Случайно увреждане за всеки регистриран компонент. В случаите, в които IQOS устройството няма отделни компоненти (какъвто е случаят с IQOS 3 Multi), имате право на една замяна за всяко регистрирано устройство. След това правото на замяна при Случайно увреждане се погасява, но Вие можете да продължите да получавате другите Услуги по Програмата за своето IQOS устройство/компонент до изтичане на 12-месечния срок на действие на Програмата, съответно до изтичане на срока на покритие на отделните услуги включени в нея както е определено в чл. 4.2. и чл. 4.3.
  • Нямате право на замяна на IQOS устройство/компонент при следните обстоятелства:
   • ако Случайното увреждане е настъпило преди датата на стартиране на Програмата;
   • продуктът не попада в обхвата на IQOS устройства / компоненти, отговарящи на изискванията, съгласно списъка в член 1;
   • повредата се дължи на неправилна употреба или злоупотреба, действително видоизменяне или опит за такова на IQOS устройството/компонент, токов удар;
   • IQOS устройства/ компоненти, чиито сериен номер е бил променен, заличен или премахнат;
   • IQOS устройства/компоненти, които са отваряни, ремонтирани, видоизменяни или поправяни по начин, неразрешен от ФМБ;
   • загуба или кражба на IQOS устройството/компонента;
   • козметични увреждания по IQOS устройството/компонента, които не влияят на неговата функционалност, включително но не само леки пукнатини, драскотини, нащърбване, счупена пластмаса по портове и обезцветяване;
   • повреда или неизправност, дължащи се на обичайно износване и/или употреба на IQOS устройството / компонента;
   • неправилно боравене, контакт с течност, повреди, дължащи се на пожар, наводнение, или природно бедствие, война, тероризъм или непреодолима сила;
   • неизправност поради използване на продукт, който е несъвместим с IQOS устройството/компонента;
   • повреда или неизправност, дължащи се на неспазване на инструкциите за употреба в Ръководството за потребители или
   • повреда, поради дефектни материали и/или изработка, и/или дизайн; тези повреди обаче се покриват отделно съгласно Вашите потребителски права или от търговската гаранция за IQOS устройството/компонента, която допълва и не засяга всички останали права и средства за правна защита на потребителя, предвидени в законодателството за защита на потребителите в държавата, където е закупен продуктът.
  • Подаване на претенция по процедурата за Случайно увреждане
   • Вие трябва:
    • във възможно най-кратък срок считано от датата, на която Вашето IQOS устройство/компонент е претърпяло Случайно увреждане, да предявите претенцията си по един от следните начини:
   • като се обадите в Центъра за обслужване на клиенти на IQOS на телефон 0800 40004;
   • като отидете на място в който и да е от специализираните IQOS магазини в страната;
   • като отидете на място в търговски обект – сервизен пункт, опериран от Търговски партньор, на когото ФМБ е възложило дейности по имплементацията на Програмата (информация за тези обекти можете да намерите на уеб сайта iqos.com или от Центъра за обслужване на клиенти на IQOS на телефон 0800 40004)
    • при предявяване на претенцията си Вие трябва да предоставите и следната информация: (1) сериен номер на засегнатото IQOS устройство/компонент; (2) описание на симптомите, проблемите или причините за увреждането на IQOS устройството/компонента; (3) съобщения за грешки, които IQOS устройството/компонентът са дали; и (4) предприети действия преди IQOS устройството/компонентът да покаже проблемите и стъпки за решаване на проблема;
    • при поискване от ФМБ и/или от Търговските партньори, на които са възложени действия по имплементирането на Програмата, Вие трябва да представите документ, удостоверяващ покупката на IQOS устройството/компонента;

Не трябва да изпращате продукти и аксесоари на ФМБ и/или на Търговските партньори, на които са възложени действия по имплементирането на Програмата, които не подлежат на замяна по процедурата за Случайно увреждане. Ако изпратите такива артикули, те могат да Ви бъдат върнати чрез куриер за Ваша сметка.

 • ФМБ и/или Търговските партньори, на които са възложени действия по имплементирането на Програмата, определят дали имате право на замяна на IQOS устройството/компонента в съответствие с настоящите Общи условия. Ако имате право на замяна, тя ще Ви бъде предоставена по един от следните начини:
  • Доставка с куриер. Замененото IQOS устройство/компонент ще Ви бъде предадено чрез куриер и трябва да изпратите засегнатото IQOS устройство/компонент чрез куриера на Търговският партньор, на когото ФМБ е възложило действия по имплементирането на Програмата. Този способ се използва само ако сте предявили претенцията си чрез Центъра за обслужване на клиенти на IQOS.
  • Взимане от магазин. Можете да върнете засегнатото IQOS устройство/компонент в който и да е специализиран IQOS магазин в страната и там ще получите новото IQOS устройство/компонент.
  • Взимане от търговски обект-сервизен пункт. Можете да върнете повреденото IQOS устройство/ компонент в търговски обект-сервизен пункт, опериран от Търговски партньор, на когото ФМБ е възложило имплементирането на Програмата, и там ще получите новото IQOS устройство/ компонент.
 • Ако предявите претенция за замяна на IQOS устройство/компонент в държава, която не е държавата, където е направена покупката, трябва да спазите приложимите закони и нормативни изисквания за внос и износ, като Вие носите отговорност за заплащането на мита, данък добавена стойност и други данъци и такси, ако са приложими.
 • При замяна, полученото ново IQOS устройство/компонент става Ваша собственост, а замененото повредено IQOS устройство/компонент става собственост на юридическото лице, което е осъществило замяната.

6. Помощ в чужбина

 • Имате достъп до безплатен номер 00800 2559 2559* при пътуване в чужбина в държавите, посочени в чл. 6.5 по-долу. *В някои държави могат да Ви бъдат начислени такси съобразно с тарифния план на Вашия мобилен оператор. Моля проверете с Вашия мобилен оператор преди да се обадите на безплатен номер 00800 2559 2559. За някои мобилни оператори може да важат технически ограничения за връзка с този тип телефонни номера. Ако това важи за Вашия мобилен оператор, можете да се свържете с нас на 0041 21 5478888 (разговорът ще се таксува съобразно тарифния план на Вашия мобилен оператор).

 Услугата включва помощ за отстраняване на проблеми от IQOS Център за обслужване на клиенти и при необходимост, замяна на Вашето IQOS устройство/компонент при (i) Случайно увреждане в съответствие с настоящите Общи условия или (ii) проблеми с IQOS устройството/компонента, представляващи неизправности, дължащи се на дефект в материали или изработка на продукта, при условие че е бил ползван в съответствие с Ръководството за потребителя (тоест обслужване на търговската гаранция на Вашето IQOS устройство/компонент извън страната, където е закупен продуктът). 

 • Вариантите за обслужване, наличността на IQOS устройствата/компонентите, времето за реакция и доставка са различни в различните държави. Тази услуга не засяга и е в допълнение на Вашите законови права и правата Ви по търговската гаранция за IQOS устройства/компоненти, валидна в държавата, където е закупен продуктът.
 • Ограничения при Помощ в чужбина
  • Ограниченията, предвидени в член 5.3 от настоящите Общи условия са приложими и по отношение на замяна на IQOS устройство/компонент при Случайно увреждане по силата на Помощ в чужбина.
  • Не подлежат на замяна IQOS устройства/компоненти с повреди, дължащи се на материалите или изработката, при условие че се ползват съгласно Ръководството за потребители, в следните случаи:
   • при повреди поради обичайно износване;
   • при козметични увреждания (като драскотини, нащърбване, счупена пластмаса и др.);
   • при повреди, дължащи се на неправилна употреба, токов удар, неправилно боравене с продукта, контакт с течност или огън;
   • при неизправност поради използване на продукт, който не е съвместим с IQOS устройството/компонента;
   • при повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, видоизменяне или ремонтиране на IQOS устройството/компонента от потребителя или от доставчик на сервизни услуги, който не е акредитиран от производителя; или
   • при повреда или неизправност, причинени от неспазване на инструкциите за употреба в Ръководството за потребителите.
  • Подаване на претенция по услугата Помощ в чужбина
   • Вие трябва:
    • да представите претенцията си чрез обаждане в център за обслужване на клиенти на телефон 00800 2559 2559 във възможно най-кратък срок от датата, на която Вашето IQOS устройство/компонент е претърпяло Случайно увреждане или показва проблеми, свързани с дефект в материалите или изработката, при условие че се ползва съгласно инструкциите за употреба в Ръководството за потребителя, като предоставите и следната информация: (1) сериен номер на засегнатото устройство; (2) описание на симптомите, проблемите или причините за увреждането на устройството/компонента; (3) съобщения за грешки, които показва устройството/компонента; и (4) предприети действия преди устройството да покаже проблемите и стъпки за решаване на проблема;
    • при поискване от ФМБ (или негови филиали или упълномощени партньори) трябва да представите документ, удостоверяващ покупката на IQOS устройството/компонента; и
    • да следвате инструкциите за опаковане и изпращане на ФМБ (или негови филиали или упълномощени партньори) за доставка на засегнатото IQOS устройство/компонент до ФМБ (или негови филиали или упълномощени партньори);

 

 • ФМБ (съответно неговият филиал или упълномощен партньор) определя дали имате право на замяна на IQOS устройството/компонента в съответствие с настоящите Общи условия. Ако имате право на замяна, тя ще Ви бъде предоставена по един от следните начини:
  • Доставка с куриер. Замененото IQOS устройство/компонент ще Ви бъде изпратено по куриер и Вие трябва да изпратите засегнатото IQOS устройство/компонент на ФМБ (съответно неговия филиал или упълномощен партньор).
  • Взимане от магазин. Можете да върнете засегнатото IQOS устройство/компонент в магазин, който участва в Програмата, където ще получите замяна. Информация за магазините, които участват в Програмата, може да получите като се обадите на телефон 00800 2559 2559.
 • При замяна полученото ново IQOS устройство/компонент става Ваша собственост, а замененото повредено IQOS устройство/компонент става собственост на юридическото лице, което е осъществило замяната.

 

 • Вие трябва да спазите приложимите закони и нормативни изисквания за внос и износ, като носите отговорност за заплащането на мита, данък добавена стойност и други данъци и такси, ако има такива.
 • Към датата на публикуване на настоящите Общи условия държавите, в които е валидна Помощ в чужбина са както следва: Армения, България, Канада, Колумбия, Хърватска, Кюрасао, Кипър, Чешка Република, Дания, Доминиканската република, Франция, Германия, Гърция, Гватемала, Израел, Италия, Япония, Казахстан, Южна Корея, Латвия, Литва, Молдова, Холандия, Нова Зеландия, Палестина, Полша, Португалия, о-в Реюнион, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Южна Африка, Испания, Швейцария, крайна, Великобритания. Възможно е след датата на публикуване на Общите условия в част от тези държави Помощ в чужбина вече да не се предлага или други държави, които не са посочени тук, да са започнали да предлагат Помощ в чужбина. Актуална информация в тази връзка може да намерите от Центъра за обслужване на клиенти на IQOS на телефон 0800 40004 или в уеб сайта bg.iqos.com.

7. Активна грижа първите 10 дни

7.1. Вие имате право да получите услугата „Активна грижа  първите 10 дни ” като част от пакета на Програмата, само ако сте Нов потребител, само по отношение на първото закупено и регистрирано от Вас устройство и само в случаите, в които покупката на това устройство, регистрацията в Системата на ФМБ и приемането на Общите условия за участие в Програмата се извършват едновременно.

7.2  като за целта освен приемането на настоящите Общи условия, Вие следва да сте предоставили и Вашето изрично съгласие за получаване на услугата „Активна грижа първите 10 дни“ чрез съответното отбелязване при попълване на  регистрационната форма.

7.3. Услугата „Активна грижа първите 10 дни“, Ви дава възможност да получите решения на Вашите запитвания и до 3 телефонни обаждания и до 2 смс съобщения от IQOS специалист в първите 10 дни от стартиране на Вашето участие в Програмата.   С изтичане на този 10-дневен срок, услугата „Активна грижа първите 10 дни“ се прекратява, но Вие можете да се ползвате от другите права и услуги, включени в Програмата, съгласно техния срок и покритие, посочени в настоящите Общи условия.

 1. Специални отстъпки
  • Като участник в Програмата Вие имате право на отстъпка в размер на 10% за всички аксесоари IQOS, които закупувате онлайн и от специализирани IQOS магазини. Информация за специализираните IQOS магазини може да получите като се обадите на Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004.. Това право важи до изтичане на 12-месечния срок на действие на Програмата, както е определен в чл. 4.2. и чл. 4.3.
  • Специалната отстъпка от 10% не важи за покупка на IQOS аксесоари тип почистващи инструменти и клечки за почистване и не може да се комбинира с други отстъпки, специални оферти или промоции.
 1. Вашите задължения

Вие се съгласявате:

 • да не злоупотребявате с Програмата и услугите, включени в нея;
 • да поддържате своя акаунт за членство безопасен и сигурен;
 • да спазвате приложимите закони на държавата, в която получавате услуга по Програмата;
 1. Ограничена отговорност

10.1.  ФМБ ограничава своята отговорност във връзка с Програмата до максималната степен, позволена по закон, независимо дали за преки загуби, пропуснати печалби, продажби, приходи или спестявания, загуба на дейност, влошена репутация и/или подобни загуби, или загуба или увреждане на данни или информация или чисто икономически загуби, или специални, непреки и последващи загуби, разходи, щети, такси или разноски, възникнали или причинени вследствие на Вашето участие в Програмата или ползването на услугите от Ваша страна. ФМБ не носи отговорност за загубите, посочени в настоящия член 10.1, дори и в случаите, когато Вие сте уведомили ФМБ за възможността такива загуби да възникнат.

10.2.   Никоя част от член 10 не изключва отговорност, която не може да бъде изключена съгласно приложимото законодателство.

 1. Други

11.1.    Програмата не представлява застрахователна полица. 

11.2.    Програмата се предлага без да се дължи каквото и да е заплащане за период от 365 дни от момента на приемане на Общите условия за участие в Програмата. Тъй като включените в програмата „Услуги при случайно увреждане“ и „Помощ в чужбина“, имат индивидуално покритие по отношение на всяко регистрирано от Участващия потребител устройство и срокът на това покритие е винаги 12 месеца, считано от датата на покупка на съответното устройство (независимо от това дали устройството, по отношение на което се прилагат услугите е регистрирано преди или след приемането на Общите условия за участие в Програмата от страна на Участващия потребител), покритието по тези услуги остава безплатно през целия 12 месечен период от покупката на устройството, дори и в случаите, в които този срок изтича след 365 дневния срок от приемането на Общите условия. При промяна, Вие ще бъдете своевременно информирани и ще бъде потърсено Вашето изрично съгласие за участие в Програмата.

11.3.  Подробна информация за обработката на Вашите лични данни е представена в Съобщението до потребителите за защита на личните данни на следния линк:  https://bg.iqos.com/bg/usloviya/3-saobshtenie-za-zashtita-na-lichnite-danni

11.4.    За настоящите Общи условия се прилага законодателството на Република България. Всички правни спорове се разглеждат от компетентния български съд.

11.5.  Ако имате въпроси, запитвания или търсите информация за контакт, посетете www.iqos.com или се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на безплатен телефонен номер 0800 40004 contact.bg@iqos.com

 

 

IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.