Loading...

Връщане и Рекламации

Рекламации

  1. Законова гаранция

1.1. За всички IQOS Продукти, които  сте закупили от електронния магазин като Клиенти, Вие разполагате с правата произтичащи от законовата гаранция за съответствието на стоките с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

1.2. IQOS Продавачът е длъжен да Ви предаде IQOS Продукт, който съответства на договора за продажба (онлайн покупка).  IQOS Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на IQOS Продукта с договора, която съществува при предаването на IQOS Продукта и се прояви до две години след предаването му, дори и да не е знаел за несъответствието.

1.3. Вие има право на рекламация за всяко несъответствие на закупения IQOS Продукт с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за онлайн покупка. При несъответствие на доставения IQOS Продукт с договора Вие имате право да предявите рекламация, като поискате от IQOS Продавача да приведе IQOS Продукта в съответствие с договора за онлайн покупка. В този случай можете да избирате между извършване на ремонт на IQOS Продукта или замяната му с нов, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

1.4. Рекламацията на IQOS Продукти по законовата гаранция може да се предяви до две години от получаването на IQOS Продукта, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Всяко несъответствие на IQOS Продукта с договора за онлайн покупка, което се прояви до 6 месеца след предаване на IQOS Продукта, се смята, че е съществувало при предаването му, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на IQOS Продукта или на характера на несъответствието. Вие не може да оспорите съответствието на IQOS Продукта с договора за продажбата, когато при сключването на договора за онлайн покупка сте знаели или не сте могли да не знаете за несъответствието.

1.5. Рекламацията се предявява устно или писмено пред  IQOS  Продавача или пред упълномощено от него лице. При подаване на рекламация Вие задължително трябва да приложите и документите, на които се основава претенцията Ви: касова бележка или фактура,  както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на IQOS Продукта с договореното, в случай, че разполагате с такива, други налични документи, установяващи претенцията по основание и размер. Приемането на рекламации се извършва на адреса на управление на IQOS Продавача („Орбико България“ ЕООД, гр. София, п.к. 1592, ул. Източна Тангента № 161, телефон за контакт: +359 884 460 041) или във всеки един от неговите специализирани IQOS магазини на територията на страната. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Вас.

1.6. В случай че при доставката на IQOS Продукта, предмет на договора за онлайн покупка, Вие сте го приели без забележки като това е отбелязано изрично в документ, подписан от Вас и лицето доставило IQOS Продукта или такъв документ изобщо не е бил съставен,  IQOS Продуктът се смята одобрен и всички последващи претенции (рекламации) за явни недостатъци на IQOS Продукта, ще се считат за неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани от IQOS Продавача. За явни недостатъци се считат всички дефекти, отклонения и несъответствия с договореното, които са налице по отношение на IQOS Продукта и/или неговата опаковка (като счупване, надраскване, вдлъбнати, нарушена цялост и други механични увреждания), липсваща документация, която по закон следва да придружава IQOS Продукта, липсващи части/аксесоари/принадлежности, сгрешен артикул и други, както и всички и всякакви други отклонения и несъответствия, които сте узнали или не бихте могли да не узнаете при обикновен преглед при доставката на IQOS Продукта. 

1.7. Вие имате право да предявите рекламация на IQOS Продукта съгласно законовата гаранция за потребителска стока, независимо от това дали за  IQOS Продукта е предоставена и търговска гаранция.

1.8. Вашите права във връзка със законовата гаранция на IQOS Продуктите, предмет на договора за онлайн покупка, в това число и процедурата за рекламации по нея, се уреждат съгласно разпоредбите на глава V-та, раздели II-ри и III-ти от Закона за защита на потребителите. Извлечение от Закона за защита на потребителите с Вашите права по законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, регламентирани от чл. 112- 115 от закона, може да видите ТУК.

  1. Търговска гаранция

2.1. За IQOS Продукти, представляващи електронни устройства, които сте закупили от електронния магазин,  Вие разполагате и с търговска гаранция, предоставена от производителя/вносителя/ на устройството. Търговската гаранция е валидна само за територията на Република България за срок от 12 месеца от датата на покупката.

2.2. По силата на търговската гаранция Вие имате право на ремонт или замяна на всички компоненти на устройствата, които са дефектни по отношение на материалите или изработката, при условие, че  са използвани в съответствие с инструкциите, дадени в придружаващата ги документация и  са предмет на валидно предявена рекламация по търговската гаранция. Търговската гаранция не покрива посочените тук случаи: а) повреда, дължаща се на нормално износване; б) козметична повреда (като надраскване, вдлъбнатини, счупване на пластмасата и др.); в) повреда, причинена от неправилна употреба, токов удар, неправилна поддръжка, контакт с течности и огън; г) неизправност, дължаща се на употреба с несъвместим продукт; д) повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, модифициране или ремонтиране, независимо дали от страна на потребителя или в сервиз, който не е оторизиран от производителя; е) повреда или неизправност, причинени от неспазване на инструкциите за употреба, придружаващи устройството.

2.3.  За да предявите рекламация по търговската гаранция Вие трябва (i) да позвъните на Центъра за обслужване на клиенти на IQOS на безплатен телефон: 0800 40004 и да следвате дадените от оператора инструкции или (ii)  да отиде на място в който и да е специализиран IQOS магазин или друг търговски обект за продажба/гаранционно обслужване на IQOS продукти на територията на страната (информация, за които можете на намерите ТУК),  като представите устройството за диагностика и документ, удостоверяващ покупката. В случай, че в документът за търговска гаранция, придружаващ закупената стока, са посочени и други начини за предявяване на рекламации по търговската гаранция, Вие имате право да използвате и тях.

2.4. Заявлението за търговската гаранция на IQOS Продуктите – електронни устройства, в което се съдържа подробно описание на изброените тук условия по търговската гаранция е неразделна част от документацията, придружаваща IQOS Продукта.

2.5.  Търговската гаранция не оказва влияние върху законовите Ви права като потребител, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите. Извлечение от Закона за защита на потребителите с правата Ви по законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, регламентирани от чл. 112- 115 от закона може да видите ТУК.

Можете да получите съдействие и информация във връзка с процедурата по гаранционно обслужване и рекламации от Центъра за обслужване на клиенти на IQOS на безплатен телефон: 0800 40004 и имейл адрес: contact.bg@iqos.com

 

Информация относно Упражняване Правото на Отказ от Договора

1.1 Имате право да се откажете от договора за онлайн покупка, без да посочвате причините за това. Срокът за упражняване на правото на отказ е 14 /четиринадесет/ дни, считано от:

а) при договори за онлайн покупка за един IQOS Продукт - от момента, в който сте получили IQOS Продукта (физически ви е предаден) или

б) при договори за онлайн покупка на няколко IQOS Продукта, поръчани в рамките на единична поръчка, които се доставят отделно: от момента, в който сте получили (физически ви е предаден) последния IQOS Продукт от поръчката.

1.2. За да упражните правото си на отказ, Вие трябва да уведомите IQOS Продавача за  решението си да се откажете от договора за онлайн покупка с недвусмислено заявление, което може да бъде подадено, както следва:

а) по пощата/ куриер на адрес: гр. София, ул. „Източна тангента“ № 161, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041

или

б) чрез изпращане на имейл до следния електронен адрес: contact.bg@iqos.com; ако използвате тази възможност ще Ви бъде изпратен незабавно имейл за потвърждение на получаването на отказа.

1.3. В уведомлението за отказ от договора Вие трябва да посочите: номер и дата на поръчката, датата на която е получен IQOS Продуктът, куриерската фирма чрез която е получен IQOS Продукта, описание на IQOS Продукта, чието връщане се иска като се посочат неговото наименование/вид и идентификационен номер, сериен номер или QR код (ако има такъв и е посочен в потвърждението за поръчката/договора за онлайн покупка), цвят, модел (ако има такъв), цената на IQOS Продукта, която е платена, Вашето име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл адрес за връзка.

1.4.  За да оформите своето изявление за отказ от договора Вие можете да използвате Стандартния формуляр за отказ, предоставен от IQOS Продавача, но това не е задължително. Стандартния формуляр за отказ може да изтеглите ТУК

1.5. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 - дневния срок по точка 1.1 по-горе.

2.1. IQOS Продуктите, предмет на договора за онлайн покупка от които се отказвате, трябва да бъдат върнати обратно на IQOS Продавача, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте информирали IQOS Продавача за отказа си от договора като го изпратите по пощата/ куриер на адрес: “гр. София, п.к. 1592, ул. Източна тангента № 161, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041.

Срокът се счита спазен ако IQOS Продуктът е изпратен обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

По свое желание Вие можете да изпратите IQOS Продукта на адреса посочен по-горе в настоящата точка едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка (тоест в 14-дневния срок от датата на която сте получили IQOS Продукта от куриера).

2.2. IQOS Продуктът трябва да бъде върнат:

  • в оригиналната му опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходимо с оглед нейното отваряне и достъп до IQOS Продукта в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);
  • в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по IQOS Продукта като надраскване, счупване и други подобни както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);
  • в пълна окомплектовка, така както IQOS Продуктът е бил закупен (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че IQOS Продуктът представлява комплект от няколко отделни продукта);
  • с придружаващата IQOS Продукта документация (в това число гаранционна карта, ръководство на потребителя, инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);
  • заедно с доказателство за плащането на цената на IQOS Продукта (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).

3.1. Ако се откажете от договора, IQOS Продавачът ще Ви възстанови всички плащания, които е получил от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин за доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от IQOS Продавача),  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която сте информирали IQOS Продавача за решението си за отказ от договора. IQOS Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на IQOS Продуктите обратно или докато Вие не представите доказателства, че сте изпратил обратно IQOS продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

3.2. IQOS Продавачът ще възстанови платените от Вас суми, като използва същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция за плащане цената на закупените IQOS Продукти, освен ако Вие изрично не сте се съгласили за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на IQOS Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на IQOS Продуктите (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такси и други) са за Ваша сметка и не се възстановяват от IQOS Продавача.

3.3. В случай че поръчката се отнася за няколко Продукта и само някои от тях са върнати, или само някои отговарят на условията по член 2.2,  IQOS Продавачът връща съответстващата сума (т.е. възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане IQOS Продукти и тяхната доставка, ако е начислена отделно).

3.4 IQOS Продавачът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми от Клиента, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на IQOS Продавача.

 

********************************************

За съдействие и в случай на въпроси във връзка с упражняване на правото на отказ от договора можете да позвъните на Центъра за обслужване на клиенти на IQOS на следния телефонен номер: 0800 40004.

 

IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.