Връщане и Рекламации

Рекламации

  1. Законова гаранция

1.1. За всички Продукти, които  Клиентът е закупил от електронния магазин, Потребителят разполага с правата, произтичащи от законовата гаранция за съответствието на стоките с договора за продажба съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

1.2. Продавачът е длъжен да предаде на Клиента Продукт, който отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора за продажба (онлайн покупка), на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.  Продавачът отговаря за всяко несъответствие на Продукта с договора, което съществува в момента на доставяне на Продукта на Клиента и се прояви в рамките на две години, считано от този момент.

1.3. Клиентът има право на рекламация, когато Продукта не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на Продукта, доколкото са приложими, ако след доставката или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията, са открити несъответствия с договора за онлайн покупка. При несъответствие на доставения Продукт с договора Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе Продукта в съответствие с договора за онлайн покупка. В този случай Клиентът може да избира между извършване на ремонт на Продукта или замяната му с нов, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за привеждане в съответствие би довел до непропорционално големи разходи за Продавача в сравнение с другия. Освен това, в предвидените в закона случаи потребителят може да има и правото да получи пропорционално намаляване на цената или да развали договора.

1.4. Рекламацията на Продукти по законовата гаранция може да се предяви до две години от доставката на Продукта. Всяко несъответствие на Продукта с договора за онлайн покупка, което се прояви до една година след доставянето на Продукта, се смята, че е съществувало при доставянето му, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на Продукта или с естеството на несъответствието

1.5. Рекламацията се предявява устно или писмено от Клиента пред Продавача или пред упълномощено от него лице. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията му: касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането,  както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Продукта с договореното, в случай, че разполага с такива, други налични документи, установяващи претенцията по основание и размер. Приемането на рекламации се извършва на адреса на управление на Продавача („Орбико България“ ЕООД, гр.София, п.к. 1839, ул. Челопешко шосе № 24, телефон за контакт: +359 884 460 041) или във всеки един от неговите специализирани IQOS магазини на територията на страната.  Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Клиента.

1.6. Клиентът има право да предяви рекламация на Продукта съгласно законовата гаранция за потребителска стока, независимо от това дали за  Продукта е предоставена и търговска гаранция

1.7. Правата на Клиента във връзка със законовата гаранция на Продуктите, предмет на договора за онлайн покупка, в това число и процедурата за рекламации по нея, се уреждат съгласно разпоредбите на глава трета, раздел III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Извлечение от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки с правата на Клиента по законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, регламентирани от чл. 33 – 38, както и чл. 41 – 48 от закона, може да видите в Приложение 1 към Общи условия за онлайн покупка на Продукти.

  1. Търговска гаранция

2.1. За стоки, представляващи електронни устройства, които Клиентът е закупил от електронния магазин, в допълнение на 2-годишната законова гаранция, Клиентът разполага и с търговска гаранция, предоставена от производителя/вносителя/ на устройството. Търговската гаранция е валидна само за територията на Република България за срок от 12 месеца от датата на покупката.

2.2. По силата на търговската гаранция и доколкото е предвидено в заявлението за търговска гаранция, Клиентът има право на ремонт или замяна на всички компоненти на устройствата, които са дефектни по отношение на материалите или изработката, при условие, че  са използвани в съответствие с инструкциите, дадени в придружаващата ги документация и  са предмет на валидно предявена рекламация по търговската гаранция. Търговската гаранция не покрива посочените тук случаи: а) повреда, дължаща се на нормално износване; б) козметична повреда (като надраскване, вдлъбнатини, счупване на пластмасата и др.); в) повреда, причинена от неправилна употреба, токов удар, неправилна поддръжка, контакт с течности и огън; г) неизправност, дължаща се на употреба с несъвместим продукт; д) повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, модифициране или ремонтиране, независимо дали от страна на потребителя или в сервиз, който не е оторизиран от производителя; е) повреда или неизправност, причинени от неспазване на инструкциите за употреба, придружаващи устройството.

2.3.  За да предяви рекламация по търговската гаранция Клиентът трябва (i) да позвъни на Центъра за обслужване на клиенти на безплатен телефон: 0800 40004 и да следва дадените от оператора инструкции или (ii)  да отиде на място, в който и да е специализиран IQOS магазин или друг търговски обект за продажба/гаранционно обслужване на Продукти на територията на страната (информация, за които можете да намерите ТУК),  като представи устройството за диагностика. В случай, че в документът за търговска гаранция, придружаващ закупената стока, са посочени и други начини за предявяване на рекламации по търговската гаранция, Клиентът има право да използва и тях.

2.4. Заявлението за търговската гаранция на стоките – електронни устройства, в което се съдържа подробно описание на изброените тук условия по търговската гаранция е неразделна част от документацията, придружаваща стоката.

2.5.  Търговската гаранция не оказва влияние върху законовите права на Потребителя, произтичащи от законовата гаранция по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Извлечение от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки с правата на Клиента по законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, регламентирани от чл. 33 – 38, както и чл. 41 – 48 от закона, може да видите в Приложение 1 към Общи условия за онлайн покупка на Продукти.

При възникнал проблем или въпроси във връзка с Продуктите след продажбата, в случай на въпроси и нужда от допълнителна информация във връзка с процедурите по гаранционно обслужване и рекламации и други, Клиентът може да се свърже с Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004 или по имейл на contact.bg@iqos.com.

За избягване на всякакво съмнение Продавачът не се ангажира да поема за своя сметка ремонта на Продуктите или тяхната замяна извън гаранционния срок или в гаранционния срок, но извън обхвата на законовата или предоставената търговска гаранция.

Информация относно Упражняване Правото на Отказ от Договора

1.1 Клиентът, който е физическо лице и действа в качеството си на потребител, има право да се откаже от договора за онлайн покупка, без да посочва причините за това. Срокът за упражняване на правото на отказ е 14 /четиринадесет/ дни, считано от:

а) при договори за онлайн покупка за един Продукт - от момента, в който Клиентът получи Продукта (физически му е предаден) или

б) при договори за онлайн покупка на няколко Продукта, поръчани от Клиента в рамките на единична поръчка, които се доставят отделно: от момента, в който Клиентът получи (физически му е предаден) последния Продукт от поръчката.

1.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Продавача за  решението си да се откаже от договора за онлайн покупка с недвусмислено заявление, което може да бъде подадено, както следва:

а) по пощата/ куриер на адрес: гр. София, ул. „Челопешко шосе“ № 24, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041

или

б) чрез изпращане на имейл до следния електронен адрес: contact.bg@iqos.com; ако използва тази възможност, ще му бъде изпратен имейл незабавно за потвърждение на получаването на отказа.

1.3. В уведомлението за отказ от договора Клиентът трябва да посочи: номер и дата на поръчката, датата, на която е получен Продукта, куриерската фирма, чрез която е получен Продукта, описание на Продукта, чието връщане се иска като се посочат неговото наименование/вид и идентификационен номер, сериен номер или QR код (ако има такъв и е посочен в потвърждението за поръчката/договора за онлайн покупка), цвят, модел (ако има такъв), цената на Продукта, която е платена, име на Клиента и адрес за кореспонденция и ако има такива - телефонен номер и имейл адрес за кореспонденция.

1.4.  За да оформи своето изявление за отказ от договора Клиентът може да използва Стандартния формуляр за отказ, предоставен от Продавача, но не е задължително. Стандартният формуляр за отказ може да изтеглите ТУК

1.5. За да спази срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 - дневния срок по точка 9.1.1 по-горе.

2.1. Продуктът, предмет на договора за онлайн покупка, от който Клиентът се отказва, трябва да бъде върнат обратно на Продавача, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Клиентът е информирал Продавача за отказа си от договора, като го изпрати по пощата/ куриер на адрес: “гр. София, п.к. 1839, ул. Челопешко шосе № 24, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041.

Срокът се счита спазен ако Продуктът е изпратен обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

По свое желание Клиентът може да изпрати Продукта на адреса, посочен по-горе в настоящата точка, едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка (тоест в 14-дневния срок от датата, на която Клиентът е получил Продукта от куриера).

2.2. Продуктът трябва да бъде върнат:

  • в оригиналната му опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходимо с оглед нейното отваряне и достъп до Продукта в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);
  • в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Продукта като надраскване, счупване и други подобни, както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);
  • в пълна окомплектовка, така както Продуктът е бил закупен (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че Продуктът представлява комплект от няколко отделни продукта);
  • с придружаващата Продукта документация (в това число гаранционна карта, ръководство на потребителя, инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);
  • заедно с доказателство за плащането на цената на Продукта (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).

3.1. Ако Клиентът се откаже от договора, Продавачът ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин за доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача),  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е информирал Продавача за решението за отказ от договора. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Продуктите обратно или докато Клиентът не представи доказателства, че е изпратил обратно продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

3.2. Продавачът ще възстанови платените от Клиента суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция за плащане цената на закупените Продукти, освен ако Клиентът изрично не се е съгласил за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Клиента. Клиентът отговаря единствено за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на Продуктите (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такси и други), са за сметка на Клиента и не се възстановяват от Продавача.

3.3. В случай че поръчката се отнася за няколко Продукта и само някои от тях са върнати, или само някои отговарят на условията по член 2.2., Продавачът връща съответстващата сума (т.е. възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане Продукти и тяхната доставка, ако е начислена отделно).

3.4 Продавачът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми от Клиента, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на Продавача.

 

********************************************

За съдействие и в случай на въпроси във връзка с упражняване на правото на отказ от договора можете да позвъните на Центъра за обслужване на клиенти на IQOS на следния телефонен номер: 0800 40004 или по имейл на contact.bg@iqos.com