Официални правила за провеждане на игра на късмета след попълване на обратна връзка

 

В сила от 30. 11. 2022 г.

 

Играта на късмета след попълване на обратна връзка, се организира от Филип Морис България ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2. („Организаторът“).

Вземайки участие в играта, участниците се съгласяват с изложените по-долу правила за провеждане на играта („Официални правила“) и се задължават да ги спазват, както и декларират, че имат навършени 18 години, потребители са на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия и че имат право да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата игра.

Официалните правила на играта се публикуват на следната страница: IQOS България. За да вземат участие в играта, потребителите трябва да попълнят формуляра за обратна връзка, да приемат Официалните правила на играта и да потвърдят, че са се запознали със Съобщението до потребителите относно защитата на лични данни, като натиснат бутона за изпращане.

Всеки участник може да се свърже с contact.bg@iqos.com , ако има въпроси или се нуждае от пояснения или съдействие във връзка с Официалните правила, играта, обработването на личните му данни или упражняването на неговите права.

  1. Механизъм на играта

1.1. На 30ти ноември 2022 г. IQOS 3 DUO потребители, дали съгласие за маркетингова комуникация по Viber или имейл, ще получат съобщение по съответния канал с линк за обратна връзка. Всеки потребител, който попълни формуляра за обратна връзка до 10ти декември включително, има право на участие в игра на късмета, при която може да спечели безплатна капачка за IQOS 3 DUO/IQOS Originals DUO. Всеки втори потребител, предоставил обратна връзка, ще спечели 1 безплатна капачка.

1.2. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки.

1.3. Непосредствено след предоставяне на обратната връзка, Организаторът ще се свърже с всички печеливши участници по SMS на посочения от участника телефонен номер, с който се е регистрирал в системата за управление на отношенията с клиентите на Филип Морис България ЕООД. Съобщението ще съдържа код, с който могат да получат наградата до 31ви декември 2022г.  чрез поръчка от онлайн магазина на iqos.com с прилагане на кода, на място в специализирани IQOS магазини или чрез обаждане в центъра за обслужване на клиенти на IQOS.

В случай, че клиентът избере да се обади на центъра за обслужване на клиенти на IQOS, за да се възползва, в рамките на осъществената телефонна връзка между печелившия участник и Организатора, печелившият участник следва да предостави своите лични данни, нужни за организирането на доставката на наградата чрез куриер – три имена, адрес и мобилен телефонен номер. Получаването на наградата е само лично. Печелившият участник трябва да удостовери самоличността си и факта, че е пълнолетен, на куриера, за да получи наградата.

1.5. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

1.6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

1.7. В случай че печеливш участник не предприеме действия за получаването на наградата в по-горе упоменатия срок или не предостави на Организатора данни за организирането на доставката на наградата чрез куриер, Организаторът има право да откаже изпращането или предоставянето на награда на този участник и да определи друг печеливш, избран на случаен принцип.

1.8. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон или имейл за контакти, непълни или неточни имена и адрес за доставка на награди. В тези случаи Организаторът има право да определи друг печеливш, избран на случаен принцип.

  1. Право на участие

2.1. Право на участие в играта имат пълнолетни потребители, които имат регистрирано IQOS 3 DUO устройство в системата за управление на отношения с клиенти на Филип Морис България ЕООД, които са попълнили и подали въпросника за IQOS обратна връзка, с изключение на служителите на Филип Морис България ЕООД, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на играта.

2.2. Не се допускат за участие в играта на късмета лица, използващи непочтени методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници / печеливши.

2.3. Всяко физическо лице, което отговаря на горните условия, може да участва веднъж в играта. Попълването на повече от веднъж на обратната връзка не увеличава шанса на участника за награда.

 

  1. Обработване на лични данни

3.1. Обработването на лични данни във връзка с провеждането на играта се урежда съгласно Съобщението до потребителите относно защитата на лични данни, където всеки участник може да намери по-подробна информация.

3.2. Администратор на личните данни, предоставени от участниците, е Филип Морис България ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2., имейл адрес: contact.bg@iqos.com

3.3 Участието в играта и предоставянето на лични данни в тази връзка е доброволно. В случай че не бъдат предоставени необходимите лични данни, това може да доведе до невъзможност за участие в играта, както и за невъзможност за доставка или предоставяне на спечелена награда.

3.4 Категориите лични данни, които ще се обработват във връзка с провеждането на играта, са посочени в Официалните правила.

3.5. Целите за обработване на личните данни, съответните законови основания и приложимите срокове за обработка са както следва:

А) за целите на провеждане на играта, доколкото е необходимо за спазването на Официалните правила и с оглед легитимния интерес на Организатора надлежно да се идентифицира участниците, да осъществи контакт с печелившите и да им достави наградите в тази връзка.

 

Б) по отношение на печелившите участници, техните лични данни се обработват за целите на и на основание необходимостта от изпълнението на задълженията на Организатора по българското данъчно законодателство. Личните данни на тези участници ще се съхраняват за срок от 10 г., считано от следващата календарна година, с цел изпълнение на счетоводните и данъчните задължения на Организатора.

 

В) информацията относно навършване на пълнолетие и факта, че участниците са потребители на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия, се обработва за целите на и на основание легитимния интерес на Организатора да спази вътрешните си правила, съгласно които неговите маркетингови активности следва да бъдат насочени единствено към такива лица, с оглед бизнеса на Организатора.

3.6. Достъп до личните данни могат да имат подизпълнителите на Организатора при организирането ѝ (напр. куриер, кол център). Възможно е достъп да имат и други лица, подпомагащи дейността на Организатора – дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл, външни консултанти, доставчици на IT услуги и др., както и компетентни публични органи в производства пред тях.

3.7. Възможно е информация относно участниците да бъде предадена на дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария или Израел, за които е налице решение на Европейската комисия за адекватност на защитата на личните данни. Такова евентуално предаване ще бъде за вътрешни административни цели в рамките на групата, при условие, че за тяхното осъществяване е налице легитимен интерес на участващите в предаването дружества, пред който нямат преимущество интересите или основните права и свободи на участника. Организаторът не предвижда предаването на лични данни до други трети държави.

3.8. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на играта има право да:

- поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

- поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

- поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), в случаите, предвидени в закона;

- да поиска ограничаване обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;

- получи копие от личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора (познато още като "право на преносимост на данните");

- възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, когато обработването е на основание легитимен интерес или за целите на директния маркетинг, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните,

- оттегли съгласието си за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг;

- подаде жалба до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg,  интернет страница: www.cpdp.bg , в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

3.9. В случай на възникнали въпроси относно обработването на личните им данни или в случай че биха желали да упражнят своите права, участниците могат да се обърнат към Организатора, чрез следните координати: contact.bg@iqos.com

  1. Отговорност

4.1. Организаторът не носи отговорност за забава, промени или невъзможност за получаване на наградите поради официални празници или други обективни обстоятелства.

4.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

4.3. Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставката на награди, причинено по вина на доставчици на куриерски услуги.

4.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи предоставяне на награда на печеливш участник, предоставил неверни или неточни данни.

  1. Други условия

5.1. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Официални правила, като промените влизат в сила след надлежно уведомление от Организатора, според конкретния случай и както е уместно – като обяви това на страницата на провеждане на играта, чрез уведомление по имейл или Viber до участниците или по друг подходящ начин.

5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, уведомявайки за това в съответствие с т. 5.1. в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.3 Организаторът има право да дисквалифицира участници / печеливши, които нарушат Официалните правила, в това число прилагайки техники и/или технологии, които влияят върху механизма на играта или шансовете за печалба, или ако не отговарят на условията за участие.

5.4. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи. Тези Официални правила са изготвени съгласно и се тълкуват в съответствие с българското законодателство.