ИГРА НА КЪСМЕТА В INSTAGRAM КАНАЛА НА IQOS БЪЛГАРИЯ

Официални правила за провеждане на игра на късмета в Instagram канала на IQOS Bulgaria

Играта на късмета, провеждана в Instagram канала на IQOS Bulgaria, се организира от „Филип Морис България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2. („Организаторът“).

Вземайки участие в играта в Instagram (Инстаграм) канала на IQOS Bulgaria, участниците се съгласяват с изложените по-долу правила за провеждане на играта (Официални правила) и се задължават да ги спазват, както и декларират, че имат навършени 18 години, че са потребители на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия и че имат право да извършват всички действия във връзка с участието си в настоящата игра. Доколкото играта се провежда в Instagram (Инстаграм) канала на IQOS Bulgaria, неразделна част от тези Официални правила са IQOS акаунти в социалните медии - Условия за ползване и защита на лични данни, достъпни на следния уеб адрес: https://bg.iqos.com/bg/usloviya/7

Всеки участник може да се свърже с contact.bg@iqos.com , ако има въпроси или се нуждае от пояснения или съдействие във връзка с Официалните правила, играта, обработването на личните му данни или упражняването на неговите права.

 1. Механизъм на играта

1.1. Играта се провежда в Instagram канала на IQOS Bulgaria на адрес: https://www.instagram.com/bg_iqos .

1.2. В рамките на един календарен ден в Instagram канала на IQOS Bulgaria ще бъде публикувана история (story), която съдържа възможност за отговор. Участниците, които отговорят (question) чрез приложената към историята (story) карта, се включват в играта на късмета, при която могат да спечелят 1 от 10 двойни билета за събитието - Whisky, Rum & Wine Mastertest 2024​, което ще се проведе на 19.04.2024 г., в гр. София, хотел Маринела. Споделените отговори няма да се публикуват от Организатора, нито ще се използват за цели, различни от провеждането на Играта.

1.3. Награди:

  1 (един) от 10 (десет) двойни билета за събитието – „Whisky, Rum & Wine Mastertest 2024“

1.3.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

1.4. За целите на играта, ще бъде публикувана 1 история (story) в Instagram канала на IQOS Bulgaria от 10.04.2024 г. до 11.04.2024 г . (включително).

1.5. На 12 април от всички участници ще бъдат определени на случаен принцип съответният брой печеливши в играта на късмета: Един печеливш, гласувал на един от зададените въпроси, ще има възможността да спечели един двоен билет за събитието – „Whisky, Rum & Wine Mastertest 2024“ или общо 10 (десет) броя печеливши участници.

 Тегленето на печелившите се извършва от трима служители на Организатора, които съставят и подписват протокол.

Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез лично съобщение в Instagram канала на IQOS Bulgaria до 24 часа след изтичането на посочения срок на играта.

1.7. Организаторът ще уведоми печелившите участници чрез лично съобщение, изпратено от Instagram канала на IQOS Bulgaria. До 5 работни дни, считано от датата на уведомяването им, че са печеливши, съответните участници следва да подадат данни за доставка на наградата – имейл адрес, две имена, адрес за доставка и телефон за връзка. В случай че печеливш участник не предостави нужната информация в срок, Организаторът има право да откаже изпращането на награда на този участник и да определи друг печеливш, избран на същия случаен принцип. В такъв случай, правилата по-горе относно уведомяването на печелившите, получаването на наградата и т.н. намират съответно приложение. Получаването на наградата е само лично. Печелившият участник трябва да удостовери самоличността си и факта, че е пълнолетен, на куриера, за да получи наградата.

1.8. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

1.9. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подадени неточни данни за доставка на наградата от печеливш участник. В тези случаи Организаторът има право да определи друг печеливш участник по реда, описан по-горе.

 

 1. Право на участие

2.1. Право на участие в играта имат всички физически лица с местоживеене в Република България, навършили 18 години, които са потребители на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия, с изключение на служителите на Филип Морис България ЕООД, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи/лица, с които са във фактическо съжителство), както и всички лица, взели участие в организацията и провеждането на играта.

2.2. Не се допускат за участие в играта на късмета лица с фалшиви профили или използващи всякакви други непочтени методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

2.3. Не се допускат за участие в играта на късмета лица, които отговорят на въпроса с текст, линк, изображение и/или друго съдържание, които по преценка на Организатора съдържат:

 • Обиди, език или изображения, представляващи или призоваващи към вербално или физическо насилие ;

 • Коментари или изображения, които насаждат омраза или са дискриминационни по отношение на раса, етнически произход, религия, пол, увреждане, сексуална ориентация или политически убеждения;

 • Линкове, коментари или изображения с открито сексуално съдържание;

 • Нарушения на авторски права или права на интелектуална собственост;

 • Спам, линкбейт или файлове, съдържащи вируси, които могат да повредят компютрите или мобилните устройства на Организатора, потребителите или на трети лица;

 • Атаки срещу определени групи или коментари със заплахи, обиди и тормоз;

 • Търговски предложения или промоция на конкуренти;

 • Конфиденциална информация или търговски тайни;

 • Представяне под чужда самоличност за друг човек или организация;

 • Изображения на отделни части на тялото, освен ръце;

 • Изображения или езикови изрази, в които участват лица под 18 години или са предназначени или насочени към тях, или които са с конкретна или специална отличителност, която да е разпознаваема предимно или само от лица под 18 години;

 • Лога или марки, различни от IQOS;

 • Неофициални IQOS аксесоари;

 • Препоръки на IQOS като алтернатива на тютюнопушенето;

 • Теми касаещи здравето, политика, религия или друга чувствителна информация;

 • Език или изображения, които могат пряко да се свържат с употребата на тютюневи изделия.

 • Разпознаваемо изображение на лице, ненавършило 25-годишна възраст (независимо дали това е участникът, изпратил съдържанието или трето лице).

2.4. Участието в играта не е обвързано с покупка.

 

 1. Обработване на лични данни

3.1. Обработването на лични данни във връзка с провеждането на играта се урежда съгласно Съобщението до потребителите на ФМИ относно защитата на лични данни, налично на следния уеб адрес: https://pmiprivacy.com/bg/consumer.

3.2. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в играта, е „Филип Морис България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2.

3.3. Участието в Играта и предоставянето на лични данни в тази връзка е доброволно. В случай че не бъдат предоставени необходимите лични данни, това може да доведе до невъзможност за участие в Играта, както и за невъзможност за доставка или предоставяне на спечелена награда.

3.4. Следните лични данни на участниците, а именно:

 • Данни от Instagram профил, данни относно приемане на Официалните правила на Играта и участието в нея, данни относно право на участие, данни относно това дали участникът печели или не, информация предоставена от участника в изпълнение на механиката на Играта, данни от изображение, изпратено от участник, включително снимки на участниците или на трети лица, както и

 • имена, данни за контакт и адрес, на който може да бъде доставена наградата (само за печелившите участници) – тези данни ще се предоставят на куриерска фирма „Спиди“ АД за целите на доставката ще бъдат обработвани с цел провеждане на Играта, идентифициране на участниците и връчване на наградите на основание необходимостта от изпълнение на задълженията на Организатора съгласно Официалните правила, приети от участника.

 • 3.5. Информацията относно непечелившите участници, която не се обработва за други цели и на друго основание, се обработва за срок до приключване на Играта (до окончателното определяне на печелившите и раздаването на съответните награди, с оглед възможността за определяне на допълнителни печеливши). Личните данни на печелившите участници ще се съхраняват за срок от 10 г., считано от 1 януари 2024г., с цел изпълнение на счетоводните задължения на Организатора.

  3.6. Достъп до личните данни могат да имат подизпълнителите на Организатора при организирането ѝ (напр. рекламна агенция, куриер). Възможно е достъп да имат и други лица, подпомагащи дейността на Организатора – дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл, външни консултанти, доставчици на IT услуги и др., както и компетентни публични органи в производства пред тях.

  3.7. Възможно е информация относно участниците да бъде предадена на дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария или Израел, за които е налице решение на Европейската комисия за адекватност на защитата на личните данни. Такова евентуално предаване ще бъде за вътрешни административни цели в рамките на групата, при условие, че за тяхното осъществяване е налице легитимен интерес на участващите в предаването дружества, пред който нямат преимущество интересите или основните права и свободи на участника. Организаторът не предвижда предаването на лични данни до други трети държави.

  3.8. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

  3.9. Всеки участник или друго лице, включено в предоставено от участник съдържание (снимка) – субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта, има право да:

 • поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

 • поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

 • поиска изтриване на личните данни (познато още като “правото да бъдеш забравен”), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

 • получи копие от личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора (познато още като “право на преносимост на данните”);

 • възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;

 • оттегли съгласието си за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг или за целите на използване на снимка, в която присъства;

 • подаде жалба до Комисия за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg , в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

 • 3.10. В случай на възникнали въпроси относно обработването на личните им данни или в случай че биха желали да упражнят своите права, участниците и другите субекти на данни могат да се обърнат към Организатора, чрез следните координати: contact.bg@iqos.com . Всеки участник или друг субект на данните може да намери по-подробна информация в Съобщението до потребителите относно защитата на лични данни, налично на https://pmiprivacy.com/bg/consumer.

   

  1. Отговорност

  4.1. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за получаване, използване и употреба на наградата поради официални празници или други обективни обстоятелства, които възпрепятстват това.

  4.2. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда, дължаща се на действия на ползвателите в Instagram канала или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

  4.3. Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставката на награди, причинено по вина на доставчици на куриерски услуги.

  4.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи предоставяне на награда на печеливш участник, предоставил неверни или неточни данни.

  1. Други условия

  5.1. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Официални правила, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес: https://www.instagram.com/bg_iqos

  5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 5.1., в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

  5.3. Описаните по-горе игри по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени или  администрирани от Instagram.