Съобщение за защита за личните данни

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Филип Морис България ЕООД и Орбико България ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СЪВМЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАТОРИ

Във връзка с услугите, предоставяни чрез уебсайта bg.iqos.com („Уебсайта“) Филип Морис България“ ЕООД и „Орбико България“ ЕООД обработват личните данни на потребителите на Уебсайта. Това съобщение относно защитата на лични данни ще Ви информира кои сме ние, каква информация за Вас събираме и какво правим с нея, когато посещавате Уебсайта.

Това съобщение относно защитата на лични данни е представено в многостепенен формат, за да можете да избирате съответната част с повече информация. В допълнение към информацията, предоставена в него относно категориите лични данни, целите и правното основание за обработването, ние обработваме лични данни в съответствие със Съобщението на ФМИ относно личните данни на потребителите (достъпно тук) и Политиката за поверителност и защита на личните данни на Орбико България (достъпна тук). Изберете линковете от този параграф, за да получите допълнителна информация относно обработването на лични данни от двете дружества.

Също така се запознайте с общите условия и правила за ползване, свързани с услугата, към която проявявате интерес. В тях е представена по-подробна информация за нашия начин на работа, както и относно ограниченията за допустимост, които може да приложим.

Кои сме ние?

„Филип Морис България” ЕООД (Филип Морис България/ФМБ), регистрирано в българския Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, ж.к. Лозенец, ул. "Атанас Дуков" No 32, Офис сграда "М Плаза", ет. 2, е администратор на Уебсайта bg.iqos.com. Филип Морис България ЕООД е част от Групата на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), водеща международна група в производството и разпространението на тютюневи изделия. Данни за контакт с ФМБ по отношение на личните данни са: contact.bg@iqos.com

„Орбико България“ ЕООД („Орбико“), регистрирано в българския Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район р-н Слатина, ул. „Източна тангента“ 161 е оператор на IQOS електронния магазин и извършва доставките на продуктите, закупени от потребителите през IQOS електронния магазин. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните са: privacy.orbicobg@orbico.com

Филип Морис България и Орбико са съвместни администратори на личните данни, които се събират и обработват през Уебсайта. Това Съобщение относно защитата на личните данни предоставя подробности относно категориите лични данни, обработвани поотделно или съвместно от всеки администратор, средствата и целите на обработването, както и техните отговорности.

Как събираме информация за Вас?

Ние събираме информацията от Вас пряко, автоматично или придобиваме информацията от трети лица.

 • Може да ни предоставяте информация директно (например чрез попълване на формуляр или обаждане до нас).
 • Може да събираме информация автоматично (например когато използвате Уебсайта, или когато използваме технологии да наблюдаваме кога отваряте имейли или SMS съобщения).
 • Може да получим информация от трети лица (например статистическа информация за населението в определени географски области).
 • Например, когато това е разрешено от закона, може да извлечем информация за Вас от обобщена информация, която придобиваме от трети лица. Това може да включва например статистическа информация за хора в определени географски области.

В настоящото съобщение ние наричаме всички методи, чрез които осъществявате контакт с дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл и/или от групата на Орбико, „канали за контакт“ – например такива канали за контакт са и самия Уебсайт, както и кореспонденцията чрез имейл или телефон във връзка с използването на Уебсайта.

Повече информация…

Може да събираме информация, която предоставяте директно. Обикновено това ще се случи, когато Вие:

 • се регистрирате като член на нашите бази данни (включително програми за лоялност) или извършите проверка на възрастта (това може да стане например лично на място или онлайн);
 • закупите продукти чрез Уебсайта или по друг начин използвате Уебсайта;
 • се свържете с нас чрез електронна поща, чрез социални медии или по телефона във връзка с използването на Уебсайта или чрез някой от начините за контакт с нас, налични на самия Уебсайт;
 • регистрирате устройство при нас;
 • се регистрирате, за да получавате прес-съобщения, имейл известия или маркетингови материали;
 • участвате в проучвания, състезания или промоции, в които могат да участват потребители на Уебсайта; или
 • присъствате на организирано от нас онлайн събитие.

Може да събираме информация за Вас автоматично. Обикновено това ще се случи, когато:

 • присъствате на организирано от нас онлайн събитие;
 • общувате с нас или използвате Уебсайта (например чрез механизми за проследяване като бисквитки и уеб маяци/пиксели, когато ги използваме, които получавате при използване на съответния канал за контакт и в частност при получаване на имейл или SMS съобщение от нас);
 • използвате уебсайтове на трети лица (например чрез използване на технология, подобна на описаната в горния параграф, която получавате при посещаване на канал за контакт или получаване на имейл от нас);

Както е посочено по-горе, може да събираме информация за Вас автоматично чрез използването на бисквитки и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци/пиксели), които получавате, когато посещавате дигитални канали за контакт или получавате електронно съобщение от нас. Конкретните бисквитки и други използвани механизми ще зависят от въпросния канал за контакт. За да научите какви са тези механизми, използвани в канал за контакт, включително как можете да приемете или откажете бисквитки, моля, вижте информацията, предоставена на или чрез съответния канал за контакт. Тези механизми може да включват аналитични бисквитки на Google (вж. www.google.com/policies/privacy/partners/). Конкретно, по отношение на използването на Уебсайта, информация можете да намерите като последвате линка за „Предпочитания относно бисквитките“ от която и да е страница на сайтa.

Когато това е разрешено от закона, може да получим информация за Вас от трети лица. Това може да включва информация, споделена между свързани лица на ФМИ, маркетингови списъци и допълнителна информация, получена от агенции - трети лица.

Когато това е разрешено от закона, може да извлечем информация за Вас от такава, с която вече разполагаме. Например, може да използваме обобщена информация за хора в определени географски области, която получаваме от трети лица, за да направим извод за Вашите предпочитания.

Може също така да събираме информация в други контексти, за които Ви информираме в съответния момент.

Каква информация за Вас събираме?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

 • информация за Вашите поръчки, включително информация, необходима за изпълнението им
 • информация, необходима за предоставяне на гаранционни услуги
 • информация за препоръките, които правите
 • информация, която ни предоставяте във формуляри или проучвания, както и подобна информация, която давате на трети лица, за да бъде прехвърлена към нас
 • информация за Вашите посещения на нашия Уебсайт или онлайн събития
 • информация, която ни предоставяте в комуникации (например обаждания, чатове, имейли, SMS съобщения), които водите с центрове за контакт
 • информация за Ваши предпочитания и интереси (включително информация, която извличаме от друга информация – например от статистическа информация)
 • информация, необходима за проверка на Вашата възраст
 • информация за Вашето изживяване при използване на нашите продукти и услуги
 • статистическа информация за Вас (например статистическа информация за хора в определени географски области)

Повече информация…

Филип Морис България обработва следните категории лични данни във връзка с дейността на Уебсайта:

 • Идентификационни данни и данни за контакт: име и фамилия, телефонен номер, електронна поща, дата на раждане и друга информация, необходима за проверка на Вашата възраст, пол, населено място, адрес за доставка, друга информация, предоставена от субекта на лични данни в хода на регистриране и извършване на доставка.
 • Идентификационни данни: Единен граждански номер се предоставя с цел издаване на валидна фактура на физически лица. ЕГН се изисква само в случай, че потребителят заяви издаването на фактура. Вашите имена (собствено, бащино и фамилно име) от документ за самоличност може да бъдат изискани за издаване на валидна фактура и проверка на самоличността Ви при получаване на продуктите;
 • Информация за Вашия профил: Вашата парола, покупки и поръчки, направени от Вас през регистриран потребителски акаунт, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отговори на проучвания;
 • Информация за транзакциите: информация във връзка с направена поръчка и доставката на продукти като закупени продукти; цена и начин на плащане;
 • Упражняване на законни права, като например правото на отказ от договор; гаранции, рекламации за дефекти в продуктите, други запитвания и др.: име и фамилия, телефонен номер, адрес за кореспонденция (пощенски адрес или електронна поща), информация за закупени продукти; лични данни на трети лица, които се предоставят от субекта на данните, подаващ искането.
 • Информация относно използването: информация за това как използвате Уебсайта; информация за Ваши предпочитания, интереси и изживяване при използване на нашите продукти и услуги; информация за участие в търговски програми, организирани през Уебсайта, информация за препоръките, които правите;
 • Информация относно маркетинг и съобщения: Вашите предпочитания относно получаването на маркетингови съобщения от нас и нашите трети лица и Вашите предпочитания относно комуникация
 • Вашата комуникация с нас като запитвания, искания, жалби или искове и т.н. и информацията, съдържаща се в тях (включително лични данни на трети лица), както и крайния статус на обработката на такива съобщения;
 • Информация относно регистрация: лог файлове (дата, час, IP адрес), когато това се изисква от закона, както и информация, необходима за съхраняване и възпроизвеждане на електронни изявления, направени от субектите на данни (потребители и посетители) на Уебсайта, както и идентифициране на субекта на данните в случай на съдебен спор.

Орбико България обработва следните видове лични данни във връзка с обработката на поръчките чрез електронния магазин и извършването на доставките на продуктите:

 • Информация относно идентифициране: собствено и фамилно име; телефонен номер, електронна поща, дата на раждане, адрес за доставка, друга информация, предоставена от субекта на данни в хода на правенето на поръчка:
 • Идентификационни данни: Единен граждански номер се предоставя с цел издаване на валидна фактура на физически лица. ЕГН се изисква само в случай, че потребителят заяви издаването на фактура. Вашите имена (собствено, бащино и фамилно име) от документ за самоличност може да бъдат изискани за издаване на валидна фактура и проверка на самоличността Ви при получаване на продуктите;
 • Информация за транзакциите: информация във връзка с направена поръчка и доставка на продукти като закупени продукти; цена и начин на плащане;
 • Упражняване на законни права, като например правото на отказ от договор; гаранции, рекламации за дефекти в продуктите, други запитвания и др.: име и фамилия, телефонен номер, адрес за кореспонденция (пощенски адрес или електронна поща), информация за закупени продукти; лични данни на трети лица, които се предоставят от субекта на данните, подаващ искането:

Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:

 • ако си поръчате продукт посредством Уебсайта, Вие ни предоставяте Вашето име, координати за връзка и данни за издаване на фактура, продуктите, които сте избрали, информация за дължимата цена, за размера на плащанията, за начина на доставка, за да можем да изпълним Вашата поръчка;
 • когато създадете потребителски акаунт в Уебсайта, Вие ни предоставяте изискуемата информация за извършване на регистрация и активиране на Вашия потребителски акаунт - Вашите имена, телефонен номер, електронна поща, дата на раждане, пол и населено място; парола. При ползване на Уебсайта е необходимо да потвърдите, че сте пълнолетен потребител на тютюневи и свързани с тях изделия. При попълване на формите за регистрация, полетата, които е необходимо да попълните с изискуемата (задължителна) информация са маркирани. Непредоставянето на задължителната информация ще доведе до невъзможност за регистрация.
 • когато се свържете с нас - при изпращане на запитвания, искания, жалби или претенции относно гаранционни услуги и др.; отказ от договори и др. – Вие ни предоставяте Вашето собствено и фамилно име, телефонен номер, електронна поща, адрес за кореспонденция, лични данни за трети лица.

 В общия случай, Вие нямате нито договорно, нито законово задължение да предоставяте личните си данни, но решението Ви да не предоставите Вашите данни може да доведе до негативни последици, като например намалени функции и функционалности и/или невъзможност да използвате нашата информация и услуги, предлагани в този контекст. Възможно е непредоставянето на изискана от Вас информация да доведе до невъзможност за сключване на договор (например за покупка на продукт през Уебсайта).

Информация, която събираме автоматично, обикновено ще е свързана с:

 • Когато посетите Уебсайта – информация, необходима за Вашето идентифициране като регистриран потребител на Уебсайта; за съхранение и възпроизвеждане на Вашето електронното изявление във връзка със сключването на договор през Уебсайта (напр. информация за логове) и електронни изявления в случай на правен спор; информация за историята на Вашите покупки и доставки.
 • Когато се свързвате с нас през Уебсайта или във връзка с използването на Уебсайта - за Вашето посещение на съответната страница на Уебсайта или обаждане (като час, дата и продължителност), записи на Вашите обаждания до Център за обслужване на клиенти, разговори или чат през IQOS Виртуален шоурум, които може и да транскрибираме в текстов формат;
 • Когато посещавате Уебсайта - страниците, които посещавате, страницата, от която сте дошли, и страницата, на която сте отишли, когато сте напуснали, въведени думи за търсене или връзки, кликнати в рамките на използвания канала за контакт, когато за първи път го отворите, колко дълго го използвате и как взаимодействате със съобщенията, които Ви изпращаме, или рекламите, които Ви показваме; може да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като пиксели/уеб маяци), за да направим това;
 • Използването от Вас на уебсайтове на трети лица, където събраната информация ще бъде подобна на описаната в горния параграф (за целта може да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като пиксели/уеб маяци));
 • Вашето мобилно или настолно устройство и софтуер (като Вашия IP адрес или уникален идентификатор на устройството (например идентификатор за мобилна реклама (MAID) или Android ID (SSAID)), данни за местоположението (извлечени по подразбиране от Вашия IP адрес), марка и модел на устройството, настройките на дисплея на Вашия монитор, вид уеб браузър, операционна система (някои от които може да се използват при „цифров пръстов отпечатък“) и данни за всички бисквитки (или подобни технологии), които евентуално сме съхранили на Вашето устройство);
 • Когато се регистрирате в програма за лоялни клиенти или друга програма, свързана с отстъпки и други персонализирани оферти: информация за номера на Вашите IQOS устройства, регистрирани от ФМБ и дали участвате в други програми за лоялност или друга търговска програма.

Информацията, която събираме от трети лица, като цяло ще се състои от публично достъпна информация (например Ваши предпочитания, интереси и опит).

 

За какви цели използваме информацията за Вас и на какво правно основание?

По-долу описваме целите, за които използваме лична информация. В съответствие с горното, ние използваме информация за Вас за следните цели:

 • За спазване на вътрешни правила в групата на Филип Морис Интернешънъл, като например проверка на Вашата възраст и статус на потребител на тютюневи и свързани с тях изделия
 • За да Ви предлагаме нашите продукти, включително да изпълняваме Вашите поръчки, за обработване на плащанията Ви
 • За да Ви предоставяме услуги, свързани с продажби и поддръжка на продукти, включително обработване на Ваши запитвания и искания, както и предоставяне на гаранционни услуги и услуги по поддръжка
 • За да предлагаме нашите продукти, включително за администриране на програми за лоялност, програми за препоръки и други търговски програми, подобряване на продуктите, проучване на пазара, разработване на маркетингови стратегии, администриране на маркетингови кампании и персонализиране на Вашето изживяване – например в местата, в които се продават наши продукти = и на онлайн събития, както и на съдържанието на съобщенията, които Ви изпращаме, или рекламите, които Ви показваме
 • За да разберем дали все още проявявате интерес към нашите маркетинг материали и дали желаете да продължавате да ги получавате
 • За да можем ние или нашите бизнес партньори да Ви информираме за потенциални възможности да се включите в маркетинг или популяризиране на наши продукти
 • За да Ви дадем възможност да използвате и да подобряваме Вашето изживяване при използване на Уебсайта и други канали за контакт, както и при използването на нашите продукти
 • За спомагателни дейности, свързани с всичко горепосочено, включително администриране на Вашите акаунти, кореспонденция с Вас, управление на Вашите срещи или разговори с нас или с някого, който извършва поддръжка на нашите продукти или услуги (например по отношение на нов продукт или следпродажбено обслужване), персонализиране на Вашето изживяване по канали за контакт, предотвратяване на измами (например в контекста на нашите промоции, състезания и проучвания, за да се гарантира, че едно и също лице не се ползва от тях повече от веднъж, или в контекста на електронната търговия), обучение на персонала и контрол на качеството, както и администриране и отстраняване на проблеми
 • За бизнес анализи, статистически или научни цели, включително подобряване на нашите продукти и услуги, обекти и събития, както и на информацията, която ние (или наши свързани лица) предоставяме на нашите потребители
 • За други цели, за които Ви уведомяваме или ще бъдат ясни от контекста, в момента на първоначалното събиране на информация за Вас.

Правното основание за извършваното от нас използване на информация за Вас е едно от следните (което обясняваме по-подробно в раздела „повече информация“):

 • изпълнение на законово задължение, приложимо за нас;
 • изпълнението на договор, по който Вие сте страна;
 • легитимен бизнес интерес, пред който не се ползват с предимство Ваши интереси, свързани със защита на информацията;
 • когато не се прилага никое от горепосочените, или – когато се изисква съгласно закона – Вашето съгласие (което ще поискаме, преди да обработим информацията).

Повече информация…

По-долу ще откриете подробна информация относно целите, за които използваме обработваната информация във връзка с работата на Уебсайта, както и начина на събиране и правното основание за обработването.

Администратор

 

Цел

Метод на събиране и основание за обработване

Филип Морис България

Управление и администриране на Уебсайта

·        Администриране и защита на Уебсайта (включително отстраняване на неизправности, тестване, поддръжка на системата, отчитане и хостване на данни);

·        Превенция на измами и кибер атаки и др.;

·        Регистриране  на потребителски профили/акаунти;

·        Поддръжка на услугите, предоставяни през Уебсайта;

·        Разрешаване на съдебни спорове,  включително установяване, упражняване и защита на законни претенции.

Това обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте (например име и данни за контакт и социални медии, информация за вашата активност като потребител на Уебсайта); информацията, която събираме автоматично (например, използвайки технология за наблюдение на използването на Уебсайта, когато записваме Вашите обаждания до Център за обслужване на клиенти, разговори или чат през IQOS Виртуален шоурум (или създаваме транскрипции на тези записи).

 

Ние я използваме въз основа на факта, че имаме легитимен бизнес интерес за подобряване на нашите услуги или за защита на нашата дейност, както и за изпълнение на договорно задължение към Вас като потребител на Уебсайта.

Орбико България

Управление на електронния магазин

·        Получаване на поръчки, потвърждение на приетата поръчка;

·        Комуникация относно доставката;

Тази информация е предоставена от Вас пряко по време на посещението Ви в електронния магазин.

 

Ние я използваме, защото е необходима за изпълнение на законови задължения, свързани с онлайн продажбата на продукти и за изпълнение на договорните ни  задължения към Вас.

Филип Морис България и Орбико

Изпълнение на регулаторни и други законови задължения

·        упражняване и администриране  на законни права на потребителите, като право на отказ, гаранционни услуги и др.

·        осчетоводяване и отчитане на плащания (данъчни и счетоводни задължения);

·        предоставяне и изпълнение на законови и търговски гаранции;

·        съдействане на компетентните органи във връзка с инспекции и проверки, извършвани от съответния орган.

Обикновено тази информация се предоставя пряко от Вас.

Ние я използваме, защото трябва да изпълним законово задължение.

 

Филип Морис България и Орбико

Изпълнение на вътрешни правила в групата на Филип Морис Интернешънъл

·        потвърждение на Вашата възраст и статуса Ви на потребител на тютюневи и свързани с тях изделия;

 

Тази информация обикновено се предоставя пряко от Вас.

Ние използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес интерес да гарантираме, че продукти, които са предназначени за възрастни и чиято употреба не е без риск, не се продават на непълнолетни лица, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество

Орбико България

Продажба на продукти

·        изпълнение на Вашите поръчки (в т.ч. изпращане на фактури)

·        обработка на Вашите плащания;

·        предоставяне на гаранционни услуги;

·        обработка на жалби и оплаквания във връзка с доставените продукти;

·        събиране на задължения.

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас (обикновено име, адрес, електронна поща, данни за осъществяване на плащания,).

Ние използваме тази информация, за да спазим своите договорни задължения към Вас като купувач на нашите продукти.

Филип Морис България и Орбико България

Предоставяне на услуги, свързани с продажбите

·        обработка на Вашите запитвания и искания;

·        кореспонденция с Вас;

·        обща администрация и разрешаване на проблеми;

·        администриране на програми за лоялност и други търговски програми, включително за предотвратяване на измами и злоупотреби в тази връзка (например за да се гарантира, че едно и също лице не се ползва от тях повече от определена промоция)

 

 

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас (например в съдържанието на Вашите съобщения, включително споделените чрез тях файлове), но може да се комбинира с информация, която събираме автоматично (например, със записите на Вашите обаждания до Център за обслужване на клиенти, разговори или чат през IQOS Виртуален шоурум (и транскрипции на тези записи) или използване на технология (като бисквитки и уеб маяци/пиксели) за наблюдаване използването от Вас на каналите за контакт и имейли от нас) и с използване на подобна технология за наблюдение използването от Вас на канали за контакт на трети лица; и (когато това е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица.

Управлението на програми за лоялност и други търговски програми изисква проверка в рамките на всички или някои от базите данни на ФМБ, за да се провери дали съответният участник отговаря на изискванията за участие. Такава обработка се извършва по автоматизиран начин, но се основава на напълно стандартни критерии, като например предишна регистрация (и) в програмата (ите) за лоялни клиенти и брой регистрирани  продукти.

Ние използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес да предоставяме свързани с продажбите услуги и услуги по поддръжка на продукти на нашите клиенти или задължение да изпълним нашите договорни задължения към Вас като потребител на нашите услуги и като купувач на продукти.

 

Филип Морис България

За получаване на обратна връзка от Вас

 

•            за да разберем Вашите предпочитания (както например към какви продукти и събития може да са интересни за Вас или биха могли да бъдат персонализирани за Вашите нужди) и, когато е позволено от закона, да извършваме маркетинг лично към Вас

•            за да разберем дали все още проявявате интерес към нашите маркетинг материали и дали желаете да продължавате да ги получавате

•            за администриране на нашия Уебсайт

•            за администриране на програми за лоялност и други търговски програми, включително за предотвратяване на измами и злоупотреби в тази връзка (например за да се гарантира, че едно и също лице не се ползва от тях повече от определена промоция);

•            за да Ви каним за участие в или да администрираме анкети или кампании за пазарни прочувания

•            за проучване на пазара

•            за разработване на маркетингови стратегии

•            за администриране на маркетингови стратегии

•            за персонализиране на Вашето преживяване в каналите за контакт (например за персонализиране на Ваше посещение, например с подходящ поздрав или предложения, които може да Ви заинтригуват)

Тази информация обикновено е комбинация от  предоставена пряко от Вас информация (например Вашето име и координати за връзка, информация за профила и активността Ви в нашия Уебсайт); информация, която събираме автоматично (например като използваме технология (като бисквитки и уеб маяци/пиксели), за да следим използването от Вас на канали за контакт и електронни съобщения (например имейли и SMS) от нас) и използване на подобна технология за наблюдение използването на канали за контакт на лица; и (когато това е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица.

Управлението на програми за лоялност и други търговски програми изисква проверка в рамките на всички или някои от базите данни на ФМИ, за да се провери дали съответният участник отговаря на изискванията за участие в програма за лоялни клиенти. Такава обработка се извършва по автоматизиран начин, но се основава на напълно стандартни критерии, като например предишна регистрация (и) в програмата (ите) за лоялни клиенти и брой регистрирани  продукти.

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес за развиване каналите за контакт и за да персонализираме Вашето преживяване, така че защитата на Вашите интереси, права и свободи по отношение на информацията за Вас, нямат преимущество; както и за да изпълним нашите договорни задължения към Вас като потребител и купувач.

За осъществяване на директен маркетинг, ние обработваме само лична информация, която е предоставена от потребителя с изричното му съгласие.

 

Филип Морис България

За да Ви предоставим информация

·        за да Ви предоставим информация за нас, за наши промоции, продукти и услуги, обекти, събития и регулацията на нашите продукти;

·        за да персонализираме Вашето маркетингово изживяване при нас, например с персонализирани съобщения и оферти, които Ви изпращаме, или реклами, които Ви показваме

·        за разработване и подобряване на инструменти в помощ на изпълнението на тези цели;

 

Обикновено това ще е комбинация от информация, която ни предоставяте (например Вашето име и данни за контакт); информация, която събираме автоматично (например като използваме технология (като бисквитки и уеб маяци/пиксели), за да следим използването от Вас на канали за контакт и електронни съобщения (например имейли и SMS) от нас) и използване на подобна технология за наблюдение използването на канали за контакт на трети лица; и (когато това е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица (например статистическа информация).

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да предлагаме тези неща, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Ние ще изпращаме материали в електронен формат, само след получено съгласие за това.

Филип Морис България и Орбико България

Поддръжка във връзка с горните цели

·        администриране на Вашите акаунти

·        осигуряване на възможност да ползвате каналите за контакт с ФМБ и в частност Уебсайта (например като възможност за вход или да останете вписани в раздели на съответния канал с ограничен достъп за оторизирани потребители, управление на Вашите езикови предпочитания, обвързване на вашата пазарна количка с Вас, управление и осигуряване на нормалното функциониране, използване и поддръжка на Уебсайта)

·        кореспонденция в Вас

·        управление на срещите Ви с нас или  с някой, който извършва поддръжка за нашите продукти и услуги  (например във връзка с нов продукт или следпродажбено обслужване)

·        подобряване на Вашето изживяване

·        за предотвратяване на измами (например в контекста на нашите промоции, състезания и проучвания, за да се гарантира, че едно и също лице не се ползва от тях повече от веднъж, или в контекста на електронната търговия)

·        за обучение на персонала и контрол на качеството (включително използване на транскрипции на записи на обаждания до Център за обслужване на клиенти, разговори или чат през IQOS Виртуален шоурум - за получаване на обобщена или за анализ на индивидуална информация, както е уместно), както и администриране и отстраняване на проблеми

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (например Вашето име и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство и бисквитки и подобни технологии за проследяване, „цифров пръстов отпечатък“), както е описано по-горе, и записи на Вашите обаждания до Център за обслужване на клиенти, разговори или чат през IQOS Виртуален шоурум (и транскрипции на тези записи) или посещения на канали за контакт и в частност на страници на Уебсайта).

Ние ползваме тази информация на основанието, което съответства на целта за използването ѝ, във връзка с която извършваме поддръжка. Например когато администрираме Ваш акаунт с оглед извършване на покупки или за предоставяне на следпродажбени услуги, ние ползваме информацията, за да изпълним договорните си задължения към Вас като купувач на наши продукти; при администриране на Вашия акаунт с цел да Ви покажем нашите продукти, ние извършваме  поддръжка във връзка с маркетинга/предлагането и следователно ние ползваме информацията на основание легитимен бизнес интерес за предлагане на нашите продукти, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Филип Морис България и Орбико България

Бизнес анализи и подобрения

·        за да позволи ние или нашите бизнес партньори да Ви информираме за потенциални възможности за участие в промоции на продукти.

·        за бизнес анализи, статистически или научни цели (включително за подобряване продуктите на ФМИ, услугите на ФМИ, обектите, които продават продукти на ФМИ, събитията на ФМИ, електронни канали за контакт и информацията, която ние (или наши свързани лица) предоставяме на нашите клиенти)

 

Това обикновено ще е комбинация от информация, която ни предоставяте (например информация от Вашите комуникации с канали за контакт; или демографска информация, например Вашата възраст, пол и градът, в който живеете); информация, която събираме от Вашето ФМИ електронно устройство (което ще включва информация за Вашето ФМИ електронно устройство и използването му от Вас, но когато искаме Вашето съгласие да използваме определени данни, няма да използваме тези данни за тези цели, освен ако сте дали Вашето съгласие за това); информация, която събираме автоматично; и (когато това е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица. Когато имаме повече от един вид информация от тези категории, ние ще ги комбинираме, за да подобрим нашия анализ.

Ние я използваме на основание, че:

·     имаме легитимен бизнес интерес да анализираме и подобряваме нашите търговски резултати, нашите продукти, канали за контакт, обекти и събития, както и да поканваме други да се включат в популяризирането на продукти на ФМИ, пред което не се ползват с предимство Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, или

·     имаме Вашето съгласие да направим това (тези случаи ще бъдат ясни от контекста – например такова може да е било събрано, когато нашият легитимен бизнес интерес не е достатъчен, за да обосновем обработването).

 

В случай че никое от горните основания не е приложимо за ползването на информацията за Вас, ние ще поискаме Вашето съгласие преди да обработваме информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста).

В някои случаи е възможно да използваме информация за Вас по начини, които не са описани по-горе. Когато случаят е такъв, ние ще представим допълнително съобщение за защита на личните данни, което обяснява това използване. Трябва да четете всяко такова допълнително съобщение заедно и във връзка с настоящото съобщение.

С кого споделяме информацията за Вас и с каква цел?

Може да споделяме информацията за Вас с:

 • свързани лица на ФМИ;
 • свързани лица от корпоративната група на Орбико;
 • трети лица, които предоставят на свързаните лица на ФМИ и на свързаните лица от корпоративната група на Орбико или на Вас продукти или услуги;
 • други трети лица, когато това се изисква или е позволено от закона.

Повече информация…

Споделяне на данни със свързани лица на ФМИ

 • Информация за Вас може да бъде споделена с „Филип Морис Продъктс“ С.А. (със седалище в Нюшател, Швейцария), което е мястото на централно администриране на обработката на лични данни за свързаните лица на ФМИ. „Филип Морис Продъктс“ С.А. е възможно да получи информация Вас с оглед всички цели, описани в настоящото съобщение.
 • Информация за Вас може да бъде споделена с всяко друго свързано лице на ФМИ, с което осъществите връзка (например, ако пътувате и искате да знаете откъде да закупите продукти на ФМИ в нова държава или къде да намерите услуга или поддръжка за продукти на ФМИ), за да подобрим нашето обслужване към Вас.

Информация за свързани лица на ФМИ и държавите, в които те са установени, е достъпна тук.

Ние не споделяме лични данни на трети лица, преди да гарантираме, че са взети всички технически, организационни и правни мерки (напр. подписване на споразумения) за защита на тези данни. В тази връзка, можем да използваме трети лица за подпомагане на определени договорни дейности. Някои от тези трети страни (доставчици на услуги) биха могли да бъдат: хостинг компании, доставчици на софтуерни решения, адвокатски и счетоводни кантори, одитори, куриери и други.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови задължения и в тази връзка, можем да предоставям информация на: публични и общински органи, министерства, НАП, НОИ, КЗК, КЗП и др.

Къде може да бъде изпратена информацията за Вас?

Подобно на всяка друга мултинационална организация и свързаните лица на ФМИ и свързаните лица от корпоративната група на Орбико предават информация в световен мащаб. Съответно информацията за Вас може да бъде предавана в световен мащаб (ако информация за Вас е събрана в рамките на Европейското икономическо пространство, това означава, че информацията за Вас може да бъде прехвърляна извън него). При всички случаи, ако настъпи такова прехвърляне, то ще бъде извършено изцяло в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство за защита на данните.

Повече информация…

Когато се използва информация, както е описано в настоящото съобщение, информация за Вас може да бъде прехвърляна или в рамките на, или извън държавата или територията, където е събрана, включително към държава или територия, която може да няма еквивалентни стандарти за защита на данните.

Например, свързани лица на ФМИ в рамките на ЕИП може да прехвърлят лична информация към свързани лица на ФМИ или към техни доставчици на услуги извън ЕИП. Във всички такива случаи прехвърлянето ще бъде:

Във всички случаи, в тези държави или територии ще се прилагат подходящи мерки за сигурност с цел защита на личната информация, в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Нашите доставчици на услуги се намират в много държави по света, включително по-специално ЕИП и Швейцария.

Как защитаваме информацията за Вас?

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личната информация, която съхраняваме, срещу неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е целесъобразно, ние използваме криптиране и други технологии, които може да помогнат за защита на предоставената от Вас информация. Ние също така изискваме от нашите доставчици на услуги да спазват строги изисквания за защита и сигурност на данните.

 За какъв срок се запазва информацията за Вас ?

Ние запазваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана информацията, включително за целите на спазването на всички законови изисквания. След изтичане на този срок, изтриваме информацията. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием информацията. Също така понякога може да бъдем задължени по закон да пазим информацията, например за данъчни и счетоводни цели.

Повече информация…

Обикновено съхраняваме данни на базата на критериите, описани в таблицата по-долу:

Вид

Обяснение/обичайни критерии за запазване

·     маркетинг към Вас (включително маркетингови съобщения) (ако може да се осъществи връзка с Вас)

По-голямата част от информацията във Вашия профил се съхранява за целия срок на нашите маркетингови отношения с Вас; например, докато продължавате да използвате дигитални канали за контакт или да отговаряте на нашите съобщения. Някои елементи от Вашия профил обаче, като например записи за това как взаимодействаме с Вас, стават неактуални по естествен път след определен период от време, така че ги изтриваме автоматично след определени периоди (обикновено 3 години) според целите, за които сме ги събрали.

·     маркетинг към Вас (включително маркетингови съобщения) (ако вече не поддържате контакт с нас)

Този сценарий е същият като горния, но ако не сме осъществили никакъв контакт с Вас за дълъг период (обикновено 3 години), ще спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения и ще изтрием Вашата история на отговори на тях. Това ще се случи например, ако никога не кликвате върху покана за събитие, не влизате в електронен канал за контакт или не се свързвате с обслужване на клиенти през това време. Причината е, че при тези обстоятелства приемаме, че предпочитате да не получавате съобщенията.

·     маркетинг към Вас (включително маркетингови съобщения) (ако не може да се осъществи връзка с Вас)

Ако сте се регистрирали за получаване на маркетингови съобщения, но информацията, която ни давате, за да се свържем с Вас, не работи, ние ще изтрием такава грешна информация, след като установим, че не можем да се свържем с Вас.

·     данни от профил

Съгласно закона основната информация за Вас, която се обработва във връзка с използването на Уебсайта и електронния магазин (данни за идентификация и данни за контакт, информация за профила, информация за трансакциите), ще бъде запазена 5 години, откакто сте престанали да бъдете регистриран потребител или от последната поръчка, направена през електронния магазин, освен ако не сме задължени да съхраняваме информацията по-дълго поради законовите изисквания.

·     покупки и гаранция

Ако купите стоки от Уебсайта, ние ще запазим данни за това толкова време, колкото е необходимо за завършване на продажбата и за спазване на всички законови задължения (например информацията релевантна за данъчни и счетоводни цели се съхранява 10 г., считано от 1 януари на следващата година).

·     грижа за клиента

Ако се свържете с отдела за обслужване на клиенти, ние ще регистрираме въпроса (включително подробности за Вашето запитване и нашия отговор) и ще го запазим докато той е релевантен за нашите отношения – например, ако имате нужда от смяна на устройство в гаранция, или ако последните Ви запитвания са релевантни. Временните записи (например автоматизиран запис на телефонно обаждане, в който искате от нас да Ви насочим към обект за търговия на дребно) може да са релевантни, само докато бъдат направени по-постоянни записи и ще се съхраняват само временно – 90 дни за разговори, 12 месеца за чата на живо през Уебсайта.

·     регистрационни файлове за системен одит

Регистрационните файлове (логове) за системен одит обикновено се съхраняват само за срок от няколко месеца.

·     бизнес анализи

Ние съхраняваме повечето данни за бизнес анализи за целия срок на нашите маркетингови отношения с Вас, както е описано в първия ред на тази таблица по-горе.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни (така че те вече не могат да бъдат асоциирани с Вас) с цел проучване или за статистически цели, в който случай ние можем да използваме тази информация неограничено без допълнително уведомление към Вас.

Какви права и възможности за действия имате?

Може да имате някои или всички от следните права по отношение на съхраняваната от нас информация за Вас:

 • да поискате от нас да Ви предоставим достъп до нея;
 • да поискате от нас да я коригираме, да я актуализираме или да я изтрием;
 • да поискате от нас да ограничим използването ѝ – при определени обстоятелства;
 • да възразите срещу използването ѝ – при определени обстоятелства;
 • да оттеглите съгласието си да я използваме;
 • преносимост на данните – при определени обстоятелства;
 • да се откажете от използването ѝ за директен маркетинг; и
 • да подадете жалба до надзорния орган във Вашата държава.

Предлагаме Ви лесни начини за упражняване на тези права, като например връзки за „отписване“ или като Ви предоставяме адрес за връзка в съобщенията, които получавате.

Повече информация…

Право по отношение на информацията за Вас, която съхраняваме

Допълнителни подробности (забележка: за всички тези права са приложими определени законови ограничения)

·     да поискате да Ви предоставим достъп до нея

Това е потвърждение на:

·     това дали обработваме информация за Вас или не;

·     нашето име и данни за контакт;

·     целта на обработването;

·     съответните категории информация;

·     категориите лица, с които споделяме информацията и – когато определено лице е извън ЕИП и не се ползва от Решение на Европейската комисия за адекватност – подходящите гаранции за защита на информацията;

·     (ако ни е известен) източника на информацията, ако не сме я събрали от Вас;

·     съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици по отношение на Вас или значително Ви засяга по подобен начин, както и информация за свързаната с това логика, както и значението и предвидените последици от такава обработка за Вас (ФМБ и Орбико не вземат решения, основани единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен); и

·     критериите за определяне на срока, за който ще съхраняваме информацията.

По Ваше искане ще Ви предоставим копие от използваната от нас информация относно Вас (при условие че това не засяга правата и свободите на други лица).

·     да поискате от нас да я коригираме или актуализираме

Това е приложимо, ако информацията, която съхраняваме, е неточна или непълна.

·     да поискате да я изтрием

Това е приложимо, ако:

·     информацията, която съхраняваме, повече не е необходима във връзка с целите, за които я използваме;

·     използваме информацията въз основа на Вашето съгласие, а Вие оттеглите съгласието си (в този случай ще запомним да не се свързваме отново с Вас, освен ако ни съобщите, че желаете да изтрием цялата информация за Вас, в който случай ще уважим Вашите желания);

·     използваме информацията въз основа на легитимен интерес и установяваме, че след възражението Ви нямаме ползващ се с предимство интерес да продължим да я използваме;

·     информацията е придобита или използвана незаконно; или

·     за спазване на законово задължение.

·     да поискате от нас да ограничим извършваната от нас нейна обработка

Това право се прилага временно, докато разглеждаме Вашия случай, ако:

·     оспорите точността на информацията, която използваме; или

·     сте възразили срещу извършваното от нас използване на информацията въз основа на легитимен интерес

(ако се възползвате от Вашето право в тези случаи, ние ще Ви съобщим, преди отново да използваме информацията).

Това право е приложимо и в случай че:

·     извършваното от нас използване е незаконно и Вие се противопоставите на изтриването на данните; или

·     вече не се нуждаем от данните, но на Вас са Ви необходими, за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

·     да възразите срещу извършваната от нас нейна обработка

Тук имате две права:

(i)      ако използваме информация за Вас за директен маркетинг: можете да се „откажете“ (без да е необходимо да се обосновавате) и ние ще изпълним Вашето искане; и

(i)      ако използваме информацията за Вас въз основа на легитимен интерес за цели, различни от директен маркетинг, можете да възразите срещу извършваното от нас използване за тези цели, като обясните Вашата конкретна ситуация и ние ще разгледаме Вашето възражение.

·     да оттеглите съгласието си да я използваме

Това е приложимо, ако правното основание, на което използваме информацията за Вас, е съгласие. Тези случаи ще бъдат ясни от контекста (например, ако сте дали съгласие за получаването на маркетингови съобщения).

·     за преносимост на данните

В случай че:

(i)   сте ни предоставили данни; и

(ii) ние използваме тези данни по автоматизиран начин и въз основа на Вашето съгласие или въз основа на изпълнението на нашите договорни задължения към Вас,

тогава имате право да Ви получите данните в широко използван формат и право да поискате от нас да предадем данните на някой друг, ако е технически осъществимо за нас да направим това.

·     да подадете жалба до надзорния орган във Вашата държава

Всяка държава от Европейското икономическо пространство трябва да осигури за тази цел един или повече публични органи.

Можете да намерите техните данни за контакт тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Какви са нашите отговорности като съвместни администратори?

По отношение на личните данни, събирани и обработвани от нас – Филип Морис България и Орбико България – във връзка с използването, функционирането и администрирането на Уебсайта, трябва да знаете, че действаме като съвместни администратори.

 • Вашите лични данни, които се събират и обработват от всеки един от администраторите, както поотделно, така и съвместно, са посочени по-горе в раздела „Каква информация събираме за Вас?“
 • Целите на обработването, начинът на събиране и правното основание за обработване на личните данни от страна на всеки администратор са посочени по-горе в раздела „За какви цели използваме информацията за Вас и на какво правно основание?“;
 • Информацията, обработвана чрез Уебсайта, се събира от Филип Морис България, а частта от нея, необходима за функционирането на електронния магазин и извършването на доставки на клиентите, се предава от Филип Морис България на Орбико. Всяка информация, която се събира от Орбико в процеса на извършване на доставки, се предава от Орбико на Филип Морис България с цел поддържане на актуална информация за потребителите на Уебсайта и клиентите на продуктите.

Всяко искане относно Вашите права като субекти на данни и свързано със събирането и обработването на Вашите лични данни във връзка с използването на Уебсайта следва да бъде отправяно към Филип Морис България чрез посочените по-долу данни за контакт. Филип Морис България ще обработва всички искания и запитвания и ще отговаря и ще предприема необходимите стъпки или мерки. В случай че искането се отнася до лични данни, които се събират и/или обработват от Орбико, Филип Морис ще отправи такова искане до Орбико в разумен срок, но във всички случаи не по-дълъг от 7 (седем) календарни дни след получаване на съответното искане. След получаване на необходимата информация от Орбико, Филип Морис ще отговори на Вашето искане и ще предприеме необходимите стъпки или мерки.

Единната точка за контакт във връзка с упражняването на Вашите права по настоящото Съобщение е Филип Морис България. Всички искания и въпроси, свързани с настоящото Съобщение можете да отправите на следните контакти:

Център за обслужване на клиенти на телефон: 0800 40004 и имейл: contact.bg@iqos.com.

Независимо от горното, ако Вашето искане е отправено към Орбико, същото ще бъде надлежно прието и препратено на Филип Морис България. Исканата информация ще получите от Филип Морис България.