Loading...

Съобщение за защита за личните данни

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Филип Морис България ЕООД и Орбико България ЕООД

РАЗДЕЛ I

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СЪВМЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАТОРИ

Във връзка с услугите, предоставяни чрез уебсайта bg.iqos.com („Уебсайта“) Филип Морис България“ ЕООД и „Орбико България“ ЕООД обработват личните данни на потребителите на Уебсайта. Това съобщение относно защитата на лични данни ще Ви информира кои сме ние, каква информация за Вас събираме и какво правим с нея, когато посещавате Уебсайта.

Това съобщение относно защитата на лични данни е представено в многостепенен формат, за да можете да избирате съответната част с повече информация. В допълнение към информацията, предоставена в Раздел I относно категориите лични данни, целите и правното основание за обработването, ние обработваме лични данни в съответствие със Съобщение относно защитата на лични данни на Филип Морис и Политиката за поверителност и защита на личните данни на Орбико България, които са включени в раздел II. Изберете линковете, посочени в съобщението, за да получите допълнителна информация относно обработването на лични данни от двете дружества.

Също така се запознайте с условията за ползване на услугата, към която проявявате интерес. В тях е представена по-подробна информация за нашия начин на работа, както и относно ограниченията за допустимост, които може да приложим.

Кои сме ние?

„Филип Морис България” ЕООД (Филип Морис България/ФМБ), регистрирано в българския Търговски регистър, ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, ж.к. Лозенец, ул. "Атанас Дуков" No 32, Офис сграда "М Плаза", ет. 2, е администратор на Уебсайта bg.iqos.com. Филип Морис България ЕООД е част от Групата на Филип Морис Интернешънъл, водеща международна група в производството и разпространението на тютюневи изделия. Повече информация може да намерите по-долу в Раздел II.

„Орбико България“ ЕООД („Орбико“), регистрирано в българския Търговски регистър, ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район р-н Слатина, ул. „Източна тангента“ 161 е оператор на IQOS електронния магазин и извършва доставките на продуктите, закупени от потребителите през IQOS електронния магазин. Повече информация може да намерите по-долу в Раздел II.

Филип Морис България и Орбико са съвместни администратори на личните данни, които се събират и обработват през Уебсайта. Това Съобщение относно защитата на личните данни предоставя подробности относно категориите лични данни, обработвани от всеки администратор, средствата и целите на обработването, както и техните отговорности.

„Ние“ в Раздел I от това съобщение относно защитата на лични данни се отнася съвместно до „Филип Морис България” ЕООД и „Орбико България“ ЕООД.

Как събираме информация за Вас?

Ние събираме информацията от Вас пряко, автоматично или придобиваме информацията от трети лица. Повече информация може да намерите по-долу в Раздел II.

Каква информация събираме за Вас?

Филип Морис България обработва следните категории лични данни във връзка с дейността на Уебсайта:

 • Идентификационни данни и данни за контакт: име и фамилия, телефонен номер, електронна поща, година на раждане, пол, населено място адрес за доставка, друга информация, предоставена от субекта на лични данни в хода на регистриране и извършване на доставка.
 • Идентификационни данни: Единен граждански номер се предоставя с цел издаване на валидна фактура на физически лица. ЕГН се изисква само в случай, че потребителят заяви издаването на фактура. Вашите имена (собствено, бащино и фамилно име) от документ за самоличност може да бъдат изискани за издаване на валидна фактура и проверка на самоличността Ви при получаване на продуктите;
 • Информация за Вашия профил: Вашата парола, покупки и поръчки, направени от Вас през регистриран потребителски акаунт, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отговори на проучвания;
 • Информация за транзакциите: информация във връзка с направена поръчка и доставката на продукти като закупени продукти; цена и начин на плащане;
 • Упражняване на законни права, като например правото на отказ от договор; гаранции, рекламации за дефекти в продуктите, други запитвания и др.: име и фамилия, телефонен номер, адрес за кореспонденция (пощенски адрес или електронна поща), информация за закупени продукти; лични данни на трети страни, които се предоставят от субекта на данните, подаващ искането.
 • Информация относно използването: информация за това как използвате Уебсайта;
 • Информация относно маркетинг и съобщения: Вашите предпочитания относно получаването на маркетингови съобщения от нас и нашите трети лица и Вашите предпочитания относно комуникация: Вашата комуникация с нас като запитвания, искания, жалби или искове и т.н. и информацията, съдържаща се в тях (включително лични данни на трети страни), както и крайния статус на обработката на такива съобщения;
 • Информация относно регистрация: лог файлове (дата, час, IP адрес), когато това се изисква от закона, както и информация, необходима за съхраняване и възпроизвеждане на електронни изявления, направени от субектите на данни (потребители и посетители) на Уебсайта, както и идентифициране на субекта на данните в случай на съдебен спор.

Орбико България обработва следните видове лични данни във връзка с обработката на поръчките чрез електронния магазин и извършването на доставките на продуктите:

 • Информация относно идентифициране: собствено и фамилно име; телефонен номер, електронна поща, година на раждане, адрес за доставка, друга информация, предоставена от субекта на данни в хода на правенето на поръчка:
 • Идентификационни данни: Единен граждански номер се предоставя с цел издаване на валидна фактура на физически лица. ЕГН се изисква само в случай, че потребителят заяви издаването на фактура. Вашите имена (собствено, бащино и фамилно име) от документ за самоличност може да бъдат изискани за издаване на валидна фактура и проверка на самоличността Ви при получаване на продуктите;
 • Информация за транзакциите: информация във връзка с направена поръчка и доставка на продукти като закупени продукти; цена и начин на плащане;
 • Упражняване на законни права, като например правото на отказ от договор; гаранции, рекламации за дефекти в продуктите, други запитвания и др.: име и фамилия, телефонен номер, адрес за кореспонденция (пощенски адрес или електронна поща), информация за закупени продукти; лични данни на трети страни, които се предоставят от субекта на данните, подаващ искането:

Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:

 • ако си поръчате продукт посредством канал за контакт, Вие ни предоставяте Вашето име, координати за връзка и данни за издаване на фактура, продуктите, които сте избрали, информация за дължимата цена, за размера на плащанията, за начина на доставка, за да можем да изпълним Вашата поръчка;
 • когато създадете потребителски акаунт в Уебсайта, Вие ни предоставяте изискуемата информация за извършване на регистрация и активиране на Вашия потребителски акаунт - Вашите имена, телефонен номер, електронна поща, година на раждане, пол и населено място; парола. При ползване на Уебсайта е необходимо да потвърдите, че сте над 18 г. и че сте пушач. При попълване на формите за регистрация, полетата, които е необходимо да попълните с изискуемата (задължителна) информация са маркирани. Непредоставянето на задължителната информация ще доведе до невъзможност за получаване на услугите чрез Уебсайта и невъзможност за поръчване на продукти чрез електронния магазин.
 • когато се свържете с нас - при изпращане на запитвания, искания, жалби или претенции относно гаранционни услуги и др.; отказ от договори и др. – Вие ни предоставяте Вашето собствено и фамилно име, телефонен номер, електронна поща, адрес за кореспонденция, лични данни за трети лица.

 

Информация, която събираме автоматично във връзка с Уебсайта включва:

 • Когато посетите Уебсайта – информация, необходима за Вашето идентифициране като регистриран потребител на Уебсайта; за съхранение и възпроизвеждане на Вашето електронното изявление във връзка със сключването на договор през Уебсайта (напр. информация за логове) и електронни изявления в случай на правен спор; информация за историята на Вашите покупки и доставки.
 • Когато се регистрирате в програма за лоялни клиенти или друга програма, свързана с отстъпки и други персонализирани оферти: информация за номера на Вашите IQOS устройства, регистрирани от ФМБ и дали участвате в други програми за лоялност.

Когато това е разрешено от закона, можем да получим информация за Вас от трети страни. Във връзка с предоставените услуги през Уебсайта, тази информация може да включва публичната част на Вашите профили в социалните медии и данните, предоставени от куриери.

За повече информация относно това как събираме информация за Вас, може да откриете в съответната част от Раздел II.

 

За какви цели използваме информацията за Вас и на какво правно основание?

По-долу ще откриете информация относно целите, за които използваме обработваната информация във връзка с работата на Уебсайта, както и начина на събиране и правното основание за обработването. За повече подробности вижте Раздел II по-долу:

Администратор

 

Цел

Метод на събиране и основание за обработване

Филип Морис България

Управление и администриране на Уебсайта

·        Администриране и защита на Уебсайта (включително отстраняване на неизправности, тестване, поддръжка на системата, отчитане и хостване на данни);

·        Превенция на измами и кибер атаки и др.;

·        Регистриране  на потребителски профили/акаунти;

·        Поддръжка на услугите, предоставяни през Уебсайта;

·        Разрешаване на съдебни спорове,  включително установяване, упражняване и защита на законни претенции.

Това обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте (например име и данни за контакт и социални медии, информация за вашата активност като потребител на Уебсайта); информацията, която събираме автоматично (например, използвайки технология за наблюдение на използването на Уебсайта).

 

Ние я използваме въз основа на факта, че имаме легитимен бизнес интерес и за изпълнение на договорно задължение към Вас като потребител на Уебсайта.

Орбико България

Управление на електронния магазин

·        Получаване на поръчки, потвърждение на приетата поръчка;

·        Комуникация относно доставката;

·        Проверка на възрастта на клиента.

Тази информация е предоставена от Вас пряко по време на посещението Ви в електронния магазин.

 

Ние я използваме, защото е необходима за изпълнение на законови задължения, свързани с онлайн продажбата на продукти и за изпълнение на договорните ни  задължения.

Филип Морис България и Орбико

Изпълнение на регулаторни и други законови задължения

·        потвърждение на Вашата възраст и статуса Ви на потребител на тютюневи и свързани с тях изделия;

·        упражняване и администриране  на законни права на потребителите, като право на отказ, гаранционни услуги и др.

·        осчетоводяване и отчитане на плащания (данъчни и фискални задължения);

·        предоставяне на законови и търговски гаранции;

·        съдействане на компетентните органи във връзка с инспекции и проверки, извършвани от съответния орган.

Обикновено тази информация се предоставя пряко от Вас.

Ние я използваме, защото трябва да изпълним законово задължение, да гарантираме правата на потребителите или защото имаме легитимен бизнес интерес, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

 

Орбико България

Продажба на продукти

·        изпълнение на Вашите поръчки (в т.ч. изпращане на фактури)

·        потвърждение на Вашата възраст и статуса Ви на потребител на тютюневи и свързани с тях изделия;

·        обработка на Вашите плащания;

·        предоставяне на гаранционни услуги;

·        обработка на жалби и оплаквания във връзка с доставените продукти;

·        събиране на задължения.

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас (обикновено име, адрес, електронна поща, данни за осъществяване на плащания,).

Ние използваме тази информация, за да спазим своите договорни задължения към Вас като купувач на нашите продукти и легитимния интерес да събираме дължимите суми, пред които Вашите интереси нямат преимущество.

Филип Морис България и Орбико България

Предоставяне на услуги, свързани с продажбите

·        обработка на Вашите запитвания и искания;

·        кореспонденция с Вас;

·        обща администрация и разрешаване на проблеми;

·        администриране на програми за лоялност.

 

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас.

Управлението на програми за лоялност изисква проверка в рамките на всички или някои от базите данни на ФМБ, за да се провери дали съответният участник отговаря на изискванията за участие в програма за лоялни клиенти. Такава обработка се извършва по автоматизиран начин, но се основава на напълно стандартни критерии, като например предишна регистрация (и) в програмата (ите) за лоялни клиенти и брой регистрирани  IQOS продукти. Не се извършва сложна обработка, профилиране, извличане на данни или подобни анализи на личността.

Ние използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес или интерес да изпълним нашите договорни задължения към Вас като потребител на нашите услуги и като купувач на продукти.

 

Филип Морис България

За получаване на обратна връзка от Вас

 

•            за да разберем Вашите предпочитания (както например към какви продукти и събития може да са интересни за Вас или биха могли да бъдат персонализирани за Вашите нужди) и, когато е позволено от закона да предлагаме лично на Вас

•            за администриране на нашия Уебсайт

•            за администриране на програми за лоялност;

•            за да Ви каним за участие в или да администрирате анкети или кампании за пазарни прочувания

•            за проучване на пазара

•            за разработване на маркетингови стратегии

•            за администриране на маркетингови стратегии

•            за персонализиране на Вашето преживяване в каналите за контакт с ФМИ (например за персонализиране на Ваше посещение, например с подходящ поздрав или предложения, които може да Ви заинтригуват)

Тази информация обикновено е комбинация от  предоставена пряко от Вас информация (например Вашето име и координати за връзка, информация за профила и активността Ви в нашия Уебсайт както и подробности за профилите Ви в социалните медии); информация, която се събира автоматично от нас (например посредством технология за проследяване на ползването на каналите за контакт с ФМИ) и (когато е позволено от закона) информация, която придобиваме от трети лица (като публични постове в социални медии).

Управлението на програми за лоялност изисква проверка в рамките на всички или някои от базите данни на ФМИ, за да се провери дали съответният участник отговаря на изискванията за участие в програма за лоялни клиенти. Такава обработка се извършва по автоматизиран начин, но се основава на напълно стандартни критерии, като например предишна регистрация (и) в програмата (ите) за лоялни клиенти и брой регистрирани  IQOS продукти. Не се извършва сложна обработка, профилиране, извличане на данни или подобни анализи на личността

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес за развиване каналите за контакт с ФМИ и за да персонализираме Вашето преживяване, така че защитата на Вашите интереси, права и свободи по отношение на информацията за Вас, нямат преимущество; както и за да изпълним нашите договорни задължения към Вас като потребител и купувач.

За директен маркетинг, ние обработваме само лична информация, която е предоставена от потребителя с изричното му съгласие.

 

Филип Морис България

За да Ви предоставим информация

·        за да Ви предоставим информация за събития и регулацията на нашите продукти; и да разработваме и усъвършенстваме инструменти в помощ на изпълнението на тези цели;

 

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (например Вашето име и координати за връзка); информация, която събираме автоматично (например чрез бисквитки или сходни технологии) и (когато е позволено от закона) информация, която се придобива от трети лица (като публични постове в социални медии).

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да предлагаме тези неща, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

В някои държави, където това се изисква по закон, ние ще изпращаме материали в електронен формат, само след получено съгласие за това.

Филип Морис България и Орбико България

Спомагателни дейности във връзка с горните

·        администриране на Вашите акаунти

·        осигуряване на възможност да ползвате каналите за контакт с ФМБ (например като възможност за вход в раздели на съответния канал с ограничен достъп за оторизирани потребители, управление на Вашите езикови предпочитания, обвързване на вашата пазарна количка с Вас, управление и осигуряване на нормалното функциониране, използване и поддръжка на Уебсайта)

·        кореспонденция в Вас

·        управление на срещите Ви с нас или  с някой, който подпомага нашите продукти и услуги  (например във връзка с нов продукт или следпродажбено обслужване)

·        подобряване на Вашето изживяване

·        администриране и разрешаване на проблеми

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (например Вашето име и парола (или еквивалент) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство, и от бисквитки или сходни технологии за проследяване).

Ние ползваме тази информация на основанието, което съответства на целта за използването ѝ, свързана със съответната дейност, която се подпомага. Например когато администрираме Ваш акаунт с оглед извършване на покупки или за предоставяне на следпродажбени услуги, ние ползваме информацията, за да изпълним договорните си задължения към Вас като купувач на наши продукти; при администриране на Вашия акаунт с цел да Ви покажем нашите продукти, ние извършваме  спомагателна дейност във връзка с маркетинга/предлагането и следователно ние ползваме информацията на основание легитимен бизнес интерес за предлагане на нашите продукти, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Филип Морис България и Орбико България

Бизнес анализи и подобрения

·        за да позволи ние или нашите бизнес партньори да Ви информираме за потенциални възможности за участие в промоции на продукти.

 

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте; информация, която събираме автоматично; и (когато е позволено от закона) информация, придобита от трети лица.

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да анализираме и подобряваме нашите бизнес резултати, както и за отправяне на покани за участие в промоции на продукти,  пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

 

Повече информация относно целите, методите за събиране и правното основание за обработване  може да откриете в съответната част на Раздел II.

В случай че никое от горните основания не е приложимо за ползването на информацията за Вас, ние ще поискаме Вашето съгласие преди да обработваме информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста).

С кого споделяме информацията за Вас и с каква цел?

Може да споделяме информацията за Вас с:

 • филиали на ФМИ;
 • филиали от корпоративната група на Орбико;
 • трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ и на филиалите от корпоративната група на Орбико или на Вас продукти или услуги;
 • внимателно подбрани бизнес партньори и рекламодатели на филиали на ФМИ (в области, свързани с наши продукти или съответстващи с нашия стил и имидж), така че те да могат да се свързват с Вас с предложения, които смятат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания;
 • бизнес партньорите и рекламодателите на Орбико;
 • други трети лица, когато това се изисква или е позволено от закона.

 

Повече информация може да откриете в съответната част на Раздел II.

Къде може да бъде изпратена информацията за Вас?

Подобно на всяка друга мултинационална организация и филиалите на ФМИ и филиалите от корпоративната група на Орбико предават информация в световен мащаб. Съответно информацията за Вас може да бъде предавана в световен мащаб (ако информация за Вас е събрана в рамките на Европейското икономическо пространство, това означава, че информацията за Вас може да бъде прехвърляна извън него). При всички случаи, ако настъпи такова прехвърляне, то ще бъде извършено изцяло в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство за защита на данните (приложимо законодателство за защита на данните).

Повече информация може да откриете в съответната част на Раздел II.

Как защитаваме информацията за Вас?

Ние прилагаме подходящи технически, организационни мерки за защита на лична информация, за да предотвратим случайно изгубване, неразрешено, използване или достъпване, промяна или разкриване. В допълнение, ограничаваме достъпа до Вашата лична информация само до онези служители, представители, страни по договор и други трети лица, които имат бизнес необходимост да знаят. Те ще обработват Вашата лична информация само по нашите указания и са субект на задължение за поверителност. Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на защитата на лична информация и ще уведомим Вас и всеки приложим надзорен орган за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

Повече информация може да намерите в съответната част в Раздел II.

 За какъв срок се запазва информацията за Вас ?

Ние запазваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана информацията, включително за целите на спазването на всички правни, счетоводни или отчетни изисквания. След изтичане на този срок, изтриваме информацията. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием информацията. Също така понякога може да бъдем задължени по закон да пазим информацията, например за данъчни и счетоводни цели.

Съгласно закона основната информация за Вас, която се обработва във връзка с използването на Уебсайта и електронния магазин (данни за идентификация и данни за контакт, информация за профила, информация за трансакциите), ще бъде запазена 5 години, откакто сте престанали да бъдете регистрирани потребители или от последната поръчка, направенa през електронния магазин, освен ако не сме задължени да съхраняваме информацията по-дълго поради законовите изисквания.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни (така че тя вече не може да бъде асоциирана с Вас) с цел проучване или за статистически цели, в който случай ние можем да използваме тази информация неограничено без допълнително уведомление към Вас.

Повече информация може да намерите в съответната част в Раздел II.

Какви права и възможности за действия имате?

По отношение на информацията за Вас, която държим, имате право:

 • да изискате достъп до нея: Това означава, че ние ще потвърдим дали и какви лични данни се обработват във връзка с Вас, както и че ще осигурим достъп до нея.
 • да изискате коригиране, актуализиране или изтриването ѝ: Ние ще коригираме, актуализираме и допълним всяка неточна или непълна информация във връзка с Вас. В случай, че изискате пълно изтриване на личните данни, които се обработват от нас, ще направим това, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 • да изискате ограничаване на използването ѝ при определени условия: Ние ще ограничим обработването на Вашите лични данни, ако са налице основанията, предвидени в чл. 18 от Регламента.
 • да възразите срещу използването ѝ при определени обстоятелства: Имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай че възражението е основателно, ние ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ние надлежно ще Ви информираме за това.
 • да оттеглите своето съгласие по отношение на използването от нас: Можете да оттегилте съгласието си за директен маркетинг и всяко друго обработване, основано единствено на съгласие.
 • права във връзка с това да не бъдете субект на автоматизирано обработване на лични данни и профилиране: ФМБ и Орбико не вземат решения, основани на профилиране, които предизвикват правни последици, засягащи Вас или по подобен начин значително засягат Вас. Тъй като желанието на ФМБ и Орбико е да бъдат честни и прозрачни по отношение на обработването на вашите лични данни във възможно най-голяма степен, искаме да Ви информираме, че за целите на администрирането на програми за лоялност ФМБ може да извърши автоматичен преглед в рамките на всички или някои от базите данни на ФМБ, за да се провери дали съответният участник отговаря на изискванията за участие в програма за лоялност. Такова обработване се извършва по автоматизиран начин, но резултатите от проверката се базират на напълно стандартни критерии, като например предишна регистрация(и) в програмата(ите) за лоялност и брой регистрирани IQOS продукти. Не се извършва сложна обработка, профилиране, извличане на данни или други подобни анализи на личността, за да се оцени дали имате право на програми за лоялност.
 • преносимост на данните при определени обстоятелства: По Ваша молба ние ще ви предоставим копие от предоставените от Вас лични данни.
 • да подадете жалба в надзорния орган във Вашата държава: Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Повече информация може да намерите в съответната част в Раздел II.

Какви са нашите отговорности като съвместни администратори?

По отношение на личните данни, събирани и обработвани от нас – Филип Морис България и Орбико България – във връзка с използването, функционирането и администрирането на Уебсайта, трябва да знаете, че действаме като съвместни администратори.

 • Вашите лични данни, които се събират и обработват от всеки един от администраторите, както поотделно, така и съвместно, са посочени по-горе в раздела „Каква информация събираме за Вас?“
 • Целите на обработването, начинът на събиране и правното основание за обработване на личните данни от страна на всеки администратор са посочени по-горе в раздела „За какви цели използваме информацията за Вас и на какво правно основание?“;
 • Информацията, обработвана чрез Уебсайта, се събира от Филип Морис България, а частта от нея, необходима за функционирането на електронния магазин и извършването на доставки на клиентите, се предава от Филип Морис България на Орбико. Всяка информация, която се събира от Орбико в процеса на извършване на доставки, се предава от Орбико на Филип Морис България с цел поддържане на актуална информация за потребителите на Уебсайта и клиентите на продуктите.

Всяко искане относно Вашите права като субекти на данни и свързано със събирането и обработването на Вашите лични данни във връзка с използването на Уебсайта следва да бъде отправяно към Филип Морис България чрез посочените по-долу данни за контакт. Филип Морис България ще обработва всички искания и запитвания и ще отговаря и ще предприема необходимите стъпки или мерки. В случай че искането се отнася до лични данни, които се събират и/или обработват от Орбико, Филип Морис ще отправи такова искане до Орбико в разумен срок, но във всички случаи не по-дълъг от 7 (седем) календарни дни след получаване на съответното искане. След получаване на необходимата информация от Орбико, Филип Морис ще отговори на Вашето искане и ще предприеме необходимите стъпки или мерки.

Единната точка за контакт във връзка с упражняването на Вашите права по настоящото Съобщение е Филип Морис България. Всички искания и въпроси, свързани с настоящото Съобщение можете да отправите на следните контакти:

Център за обслужване на клиенти на телефон: 0800 40004 и имейл: contact.bg@iqos.com.

Независимо от горното, ако Вашето искане е отправено към Орбико, същото ще бъде надлежно прието и препратено на Филип Морис България. Исканата информация ще получите от Филип Морис България.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, Филип Морис България ще уведоми съответния надзорен орган и ако се изисква по закон – Вас, като субект на лични данни, веднага щом такова нарушение е станало известно, независимо дали личните данни се обработват от Филип Морис България или от Орбико. Ако обаче нарушението на сигурността на личните данни касае информация, обработвана от Орбико, Филип Морис България ще уведоми Вас и надзорния орган, след като е било уведомено от Орбико.

Всякакви искове за обезщетение за вреди, свързани с нарушаване на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, следва да бъдат отправяни към администратора, отговорен за съответното нарушение. В случай че искът не е адресиран правилно, другият администратор, по своя преценка или по искане на първия администратор, може да се присъедини към производството.

 

РАЗДЕЛ II

А. СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФМИ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

За нас защитата на лични данни е сериозен въпрос. В това съобщение описваме кои сме ние, каква информация събираме за Вас и какво правим с нея. Изберете падащата стрелка „Повече информация“ във всеки раздел, за да научите повече.

Моля, също така да се запознаете с условията за ползване на услугата, към която проявявате интерес. В тях е представена по-подробна информация за нашия начин на работа, както и относно ограниченията за допустимост, които може да приложим.

Кои сме ние?

Ние сме член на Филип Морис Интернешънъл. Координати за връзка с нас (име, адрес и др.) ще получите при събиране (или потвърждаване) на информация за Вас, например чрез отделно съобщение в приложението или на уебсайта, или по електронна поща, с линк към настоящото съобщение.

Повече информация…

 • ФМИ: Филип Морис Интернешънъл, водеща международна група в производството и разпространението на тютюневи изделия. Тя се състои от редица дружества или „филиали“.
 • Филиали на ФМИ: Всеки член от групата от дружества на Филип Морис Интернешънъл е „филиал на ФМИ“. „Ние“ (или „нас“, или „наш“) се отнася до филиала на ФМИ, който първи е събрал информация за Вас.
 • Продукт на ФМИ: означава наш продукт или продукт на друг филиал на ФМИ.

Как събираме информация за Вас?

Може да събираме информация за Вас по различни начини.

 • Вие ни предоставяте информацията пряко (например чрез попълване на формуляр или посредством обаждане до нас).
 • Може да събираме информацията автоматично (например при ползване на приложение или уебсайт на ФМИ).
 • Може да придобиваме информацията от трети лица (например публично достъпна информация в социални медии като Facebook и Twitter).

В настоящото съобщение всички методи, по които Вие влизате в контакт с нас, са обобщени с термина „канали за контакт с ФМИ“. Каналите за контакт с ФМИ включват както физически обекти (например търговски обекти за търговия на дребно или събития), така и дигитални канали (например приложения и уебсайтове).

Повече информация…

Можем да събираме информация за Вас, която вие предоставяте пряко. Обикновено това става, когато Вие:

 • се регистрирате като член в наши бази данни (това може да се прави лично на място, чрез приложение или онлайн);
 • купите продукти или услуги на ФМИ в търговски обект за търговия на дребно;
 • инсталирате или ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ (например приложение или уебсайт);
 • се свържете с ФМИ през канал за контакт или по имейл, чрез социална мрежа или по телефон;
 • регистрирате устройство при нас;
 • абонирате се за ФМИ портал;
 • регистрирате се за получаване на прес-съобщения, имейл нотификации или маркетингови съобщения на ФМИ;
 • участвате в проучвания на ФМИ или когато е позволено от закона - в конкурси или промоции на ФМИ; или
 • присъствате на събитие, организирано от филиал на ФМИ.

Може да събираме информация за Вас и автоматично. Обикновено това става, когато Вие:

 • посетите обект, където се продават продукти на ФМИ (например чрез събиране на данни при напускане на обекта или чрез сензори в самия обект, които са свързани с мобилна технология);
 • посещавате събитие, организирано от филиал на ФМИ (например чрез покупки по време на събитието), или чрез сензори по време на събити
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.