Доставка и Плащане

Доставка

1.      Закупените от Клиента чрез електронния магазин Продукти се доставят по куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg. Продавачът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Клиента, стига това да не рефлектира на посочените тук срокове, цени, способи и други условия на доставка.

2.      Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Клиент и потвърдени от Продавача.

3.      Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

4.      Срокът на доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка от страна на Продавача. В този срок поръчката се обработва, поръчаният Продукт се предава на куриер и се доставя до Клиента.

 

Поръчки, направени до 13 ч., се обработват на същия работен ден. Поръчки, направени след 13 ч., се обработват на следващия работен ден. Продавачът не носи отговорност за удължаване на посочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън неговия контрол (например бездействие/забавяне от страна на куриера с оглед графика му на посещение за конкретното населено място, непредвидими климатични условия, стачки и др.).

 

5.      Стойността на доставката за закупени Продукти е безплатна.

6.      Поръчаният Продукт се доставя в оригиналната си запечатана опаковка от производителя.

7.      Поръчаният Продукт се доставя на адреса, посочен от Клиента в поръчката.

Посочени неверен или грешен адрес, и/или телефон за контакт при подаване на поръчката, могат да доведат до невъзможност за връчване на пратката. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на поръчката в следствие на подадена невярна информация от Клиента. В тези случаи договорът за онлайн покупка се прекратява автоматично.

8.      При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Продавача и/или куриера, в случаите в които Клиентът не е намерен на адреса, посочен в поръчката или Клиентът е посочил неточен или непълен адрес за доставката, лицето, извършващо доставката пренасочва пратката към най-близкия офис на съответната куриерска фирма. В случай, че пратката не бъде потърсена в срок от 7 /седем/ дни, то тя подлежи на връщане към подателя.

9.      При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Продавача и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато Клиентът неоснователно откаже да приеме пратката.

10.  Поръчаните Продукти се предават от куриера на Клиента само след като куриерът верифицира неговата самоличност. Поръчани Продукти няма да бъдат предавани на лица, които нямат навършени 18 години и самоличността им не отговаря на посочената в поръчката. В тези случаи куриерът отказва връчването на пратката и договорът за онлайн покупка се прекратява автоматично.

 

11.  Във всички посочени по-горе в настоящия раздел случаи на автоматично прекратяване на договора за онлайн покупка, Продуктите се връщат на Продавача. В случай че Клиентът е платил цената на Продуктите, Продавачът възстановява на Клиента заплатената от него сума в срок от 14 дни от получаване на върнатите от куриера Продукти,  като използва същото платежно средство (начина на плащане), използвано от Клиента за първоначалната транзакция.

Продавачът не носи отговорност, в случай че на Клиента бъдат начислени банкови такси или комисионни от обслужващата го банка/финансова институция. Продавачът не носи отговорност за такси и допълнителни суми за доставка, начислени от куриера на Клиента поради невъзможността за връчване на пратката на Клиента и връщането й към Продавача  (например такса за отговорно пазене от куриера при неполучаване на Продукта на датата на доставката или други такси, ако е приложимо).

 

Плащане

1. Допустимите начини на плащане в Електронния магазин са:

a) чрез наложен платеж, в който случай Клиентът заплаща стойността на поръчката на куриера в брой, в момента на доставка на поръчания Продукт.

б) чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) – Клиентът заплаща стойността на поръчката авансово, преди доставката на поръчания Продукт.

Когато попълва заявката за поръчка на Продукт, Клиентът следва да избере и укаже по кой от двата начина ще извърши плащането.

2. При плащане на поръчката чрез наложен платеж, Клиентът заплаща обявената стойност на наложения платеж, включваща цената на закупения Продукт и цената на доставката (ако такава се дължи съгласно настоящите Общите условия за онлайн покупка) на куриера в момента на доставката, като плащането се извършва в брой, в български лева.

3. Клиентът следва да получи от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на закупения Продукт и цената за доставка (ако такава се дължи). Клиентът следва да предаде на куриера цялата дължима сума и плащането следва да се отбележи в документа, удостоверяващ предаването на Продукта, като този документ служи и за разписка за извършеното плащане

4. За да извърши Клиентът плащане чрез използването на банкова платежна карта (кредитна или дебитна), трябва да са налице следните условия:

а) банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, Diners Club, Bcard, Borica,

б) банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет.

5. При плащане от страна на Клиента чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) се отваря платежна страница на Борика-Банксервиз, който е картов процесор на банката, обслужваща Продавача по отношение на интернет търговията. На платежната страница Клиентът следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането: номер на картата, дата на валидност и код за сигурност.

Ако картата на клиента е абонирана за услугата „Сигурни плащания в Интернет“ Verified by VISA или MasterCard SecureCode - ще се отвори нова страница, където Клиентът следва да въведе паролата си за автентикация. След успешното й въвеждане плащането ще бъде изпратено за авторизация до банката - издател на картата.

Ако картата на Клиента не е абонирана за услугата „Сигурни плащания в Интернет“ Verified by VISA или MasterCard SecureCode - транзакцията ще бъде изпратена за авторизация директно след въвеждане на картовите данни от страна на Клиента.

6. При успешна транзакция, на екрана ще се визуализира съобщение за успешно плащане  и Клиентът ще получи имейл с потвърждение на поръчката. При неуспешна транзакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Клиента за неосъществяването на транзакцията. В случай на неуспешна транзакция Клиентът има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.

7. Със завършване на поръчката Клиентът потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е. че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта. При отказ от издателя да одобри инициираното към Продавача плащане на цената на поръчания Продукт, последното не е извършено и Продавачът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчан от Клиента Продукт.

8. Трансакционната валута при плащане с платежна карта е български лева (лв).

9. При плащане с банкова карта на Клиента могат да бъдат начислени банкови такси/ комисионни, определяни едностранно от съответната обслужваща банка/финансова институция. Тези такси са за сметка на Клиента.

10. За да предпази Клиентите от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, Продавачът прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

а) Сигурността при въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на Продавача и платежната страница на обслужващата банка;

б) автентичността на картата на Клиента се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

в) платежният сървър за електронна търговия на обслужващата банка (Уникредит Булбанк) поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че Клиентът е регистриран да ги използва.

11. Продавачът не носи отговорността за проблеми, възникнали в процеса на плащане с кредитна/дебитна карта. Тази отговорност се носи от обслужваща банка на Продавача (УниКредит Булбанк и/или нейният картов процесор (Борика-Банксервиз).

12. Продавачът може да не потвърди/ да отхвърли поръчка на Клиент или да отмени онлайн покупката, ако бъде установено или са налице съмнения за проблем във връзка с данните на картата. В тази връзка Клиентът носи пълна и изключителна отговорност за въвеждането на правилни и пълни данни за своята карта в системата за разплащания.

13. Продавачът не събира, не съхранява и не обработва картови данни и други данни за плащането, представени от Клиента и няма достъп до тях. Картови данни и други данни за плащането се събират, съхраняват и обработват единствено от обслужваща банка на Продавача (УниКредит Булбанк) и нейният картов процесор (Борика-Банксервиз) за целите на успешно приключване на плащането, неговата максимална сигурност и опазване на предоставените от Клиента данни. Отговорността във връзка със събирането, съхраняването и обработката на картовите данни и други данни се носи изцяло от Продавача (УниКредит Булбанк) и нейният картов процесор (Борика-Банксервиз).