Официални правила за участие в Програма за регистриране на пълнолетни пушачи

В сила от 01.05.2024 г.

Програмата за регистриране на пълнолетни пушачи, които се интересуват от бездимни алтернативи в Системата за управление на отношенията с клиенти на Филип Морис България (наричана по-долу само „Програмата“), провеждана в избрани търговски обекти, се организира от „Филип Морис България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2 („Организаторът“).

Вземайки участие в Програмата, участниците се съгласяват с изложените по-долу Официални правила (наричани по-долу само „Правилата“) и се задължават да ги спазват, както и декларират, че имат навършени 18 години, потребители са на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия и че имат право да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Програма. Всеки участник в Програмата  получава съобщение с линк към Официалните правила (по имейл, по Viber или по друг начин, по преценка на Организатора).

Всеки участник може да се свърже с contact.bg@iqos.com или да се обади на телефон 0800 40004, ако има въпроси или се нуждае от пояснения или съдействие във връзка с Официалните правила, Програмата, обработването на личните му данни или упражняването на неговите права.

  1. 1. Механизъм на Програмата

1.1. Програмата се провежда в избрани търговски обекти, в които Организаторът ще е осигурил възможност за регистрация на участниците в Системата за управление на отношенията с клиенти на Филип Морис България, посредством съдействие на консултант, намиращ се в касовата зона. 

1.2. Участниците, отговарящи на изискванията изрично посочено в т. 2.1 по-долу, които нямат регистриран потребителски профил в Системата за управление на отношенията с клиентите на Филип Морис България, ще имат възможност да се регистрират с помощта на съответния представител на търговския обект. След извършване на регистрацията в системата, участниците ще получат персонален код за потвърждение на регистрацията чрез съобщение на посочения от тях телефонен номер, който следва да предоставят на съответния представител на търговския обект. Участниците, които успешно извършат регистрация в системата на място в търговския обект, като:

1) предоставят своите данни;

2) потвърдят, че имат навършени 18 години и са пушачи и/или употребяват други тютюневи и/или никотинови изделия и не притежават регистриран профил в Системата за управление на отношенията с клиента на Филип Морис България;

3) потвърдят чрез получения персонален код, че приемат Официалните правила и

4) потвърдят, че са се запознали и са се съгласили с условията в Съобщението за поверителност, отправено до потребителите на Филип Морис Интернешънъл относно защитата на лични им данни, ще получат еднократна персонална отстъпка в размер на 30,00 лв. от редовната цена за първо закупено и регистрирано в Системата за управление на отношенията с клиенти на Филип Морис България, устройство от серията IQOS ILUMA.

Предоставената от Участниците информация няма да се публикува и/или разпространява по какъвто и да било начин от Организатора.

1.3. Периодът, в който може да се вземе участие е от 01.05.2024 г. до 30.06.2024 г. (включително).

1.4. Предоставената отстъпка от редовната цена по т. 1.2 може да бъде ползвана в срок до 31.08.2024г. във всички търговски обекти, предлагащи IQOS устройства в това число и в електронния магазин на търговеца.

1.5. Не се допуска замяна на предоставената отстъпка с нейната парична равностойност или с друга награда. 

1.6. Организаторът не носи отговорност в случаите, когато предоставената отстъпка не може да бъде ползвана поради технически причини, или поради грешно предоставени данни от Участника.

  1. 2. Право на участие

2.1. Право на участие в Програмата имат всички физически лица с местоживеене в Република България, навършили 18 години, които са потребители на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия и нямат регистриран профил в Системата за управление на отношенията с клиенти на Филип Морис България .

2.2. Не се допускат за участие в Програмата лица, използващи непочтени методи с цел многократно възползване от предоставената отстъпка или които вече имат регистриран профил в Системата за управление на отношенията с клиенти на Филип Морис България . При съмнение за злоупотреба Организаторът има право да не предостави възможност за участие в Програмата.

2.3. Участието в Програмата не е обвързано с покупка.

  1. 3. Обработване на лични данни

3.1. Обработването на лични данни във връзка с провеждането на Програмата се урежда съгласно Съобщението до потребителите на Филип Морис Интернешънъл  относно защитата на лични данни, налично на следния уеб адрес: https://pmiprivacy.com/bg/consumer или като се последва следният QR код:

3.2. Администратор на личните данни, предоставени от участниците, е „Филип Морис България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2. 

3.3 Участието в Програмата и предоставянето на лични данни в тази връзка е доброволно. Личните данни на непечелившите участници ще бъдат унищожени в срок от дванадесет месеца след окончателното приключване на Програмата и раздаването на всички награди. 

3.4. Личните данни на участниците, посочени по-горе, се обработват за целите на провеждане на Програмата при спазване на Официалните правила и с оглед легитимния интерес на Организатора надлежно да се идентифицира участниците и да им предостави търговска отстъпка от редовната цена на устройства от серията IQOS ILUMA. Личните данни на  участниците ще се съхраняват за разумен срок, с цел изпълнение на счетоводните задължения на Организатора.

3.5. Личните данни относно навършване на пълнолетие и факта, че участниците са потребители на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия, се обработва за целите на и на основание легитимния интерес на Организатора да спази вътрешните си правила, съгласно които неговите маркетингови активности следва да бъдат насочени единствено към такива лица, с оглед бизнеса на Организатора, доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество интересите или основните права и свободи на участника. Тези лични данни за се съхраняват за срок до една година от приключване на Програмата. Извод относно пълнолетието на субектите на данни ще може да се направи и след това на база на вътрешните правила в търговското дружество и без да се запазват самите лични данни.

3.6. Личните данни на участниците могат да се използват за целите на директния маркетинг на основание тяхното съгласие. Участник, дал съгласието си, може да го оттегли по всяко време като изпрати имейл на contact.bg@iqos.com , като следва процеса за отписване, описан в получено маркетингово съобщение или като се  свърже с център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004. Ако оттегли своето съгласие, това няма да повлияе върху законосъобразността на изпращането на маркетинговата информация дотогава. 

3.7. Достъп до личните данни могат да имат подизпълнителите на Организатора при организирането ѝ (напр. куриер). Възможно е достъп да имат и други лица, подпомагащи дейността на Организатора – дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл, външни консултанти, доставчици на IT услуги и др., както и компетентни публични органи в производства пред тях.

3.8. Възможно е информация относно участниците да бъде предадена на дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария или Израел, за които е налице решение на Европейската комисия за адекватност на защитата на личните данни. Такова евентуално предаване ще бъде за вътрешни административни цели в рамките на групата, при условие, че за тяхното осъществяване е налице легитимен интерес на участващите в предаването дружества, пред който нямат преимущество интересите или основните права и свободи на участника. Организаторът не предвижда предаването на лични данни до други трети държави.

3.9. Участникът има право на достъп до, коригиране или изтриване на своите лични данни, както и в предвидените от закона случаи може да има право да поиска изтриване или ограничаване обработването на своите лични данни и да поиска личните му данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който може да бъде прехвърлен на него или на друга организация (преносимост). Участникът има право да възрази срещу обработването на своите лични данни, когато обработването е на основание легитимен интерес или за целите на директния маркетинг. Участникът има право да оттегли свое съгласие по всяко време. Участникът има право да подаде жалба относно нарушение на разпоредбите за защита на личните данни до компетентния надзорен орган. За България това е Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg  

3.10. В случай на възникнали въпроси относно обработването на личните им данни или в случай че биха желали да упражнят своите права, участниците могат да се обърнат към Организатора, чрез следните координати: contact.bg@iqos.com или на телефон 0800 40004.

  1. 4. Отговорност

4.1. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Програмата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. Тези обстоятелства могат да се дължат и на грешни или непълни данни.

4.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в получаването на отстъпката по т. 1.2. 

4.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи предоставяне на награда на участник, предоставил неверни, неточни данни и/или такъв, който вече е бил регистриран в Системата за управление на отношенията с клиенти на ФМБГ.

  1. 5. Други условия

5.1. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Официални правила, като промените влизат в сила след надлежно уведомление от Организатора, според конкретния случай и както е уместно – чрез поставянето на изменените Официални правила на видно място в непосредствена близост до касовата зона в съответните обекти, чрез уведомление по имейл и др. Промените влизат в сила от дата на тяхното приемане и се прилагат за всички отношения между Организатора и участниците от началната дата на провеждане на Програмата до нейния официален край.   

5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 5.1., в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.3. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Програмата, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи. Тези Официални правила са изготвени съгласно и се тълкуват в съответствие с българското законодателство. 

 

Подробности за директния маркетинг

Вие не сте длъжни да ни давате съгласието си за директен маркетинг. Освен това, ако дадете съгласието си, можете да го оттеглите по всяко време. Ако оттеглите Вашето съгласие, това няма да повлияе върху законосъобразността на нашето изпращане на маркетинговата информация дотогава. За подробности как да оттеглите Вашето съгласие, просто следвайте инструкциите, които ще включваме във всяко съобщение, което Ви изпращаме с маркетингова цел, или вижте нашето Съобщение относно защитата на лични данни, или се свържете с нашия център за обслужване на клиенти нa имейл contact.bg@iqos.com и телефон 0800 40004. Ако сте дали съгласието си да обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг, ние можем да се свързваме с Вас, включително, но не само, за да: а) Ви изпращаме информация за нашите услуги, продукти, бизнес дейности, промоции, игри и други; б) осъществяваме проучвания за консумация на тютюневи изделия, нивото на клиентско обслужване и Вашата оценка / обратна връзка, както и за да в) Ви окажем помощ по време на първоначалния период на използване на устройството IQOS (до 10 дни след покупката), включващо до 3 обаждания от нaши представители. Благодарим за информацията, която ни дадохте в тази регистрационна форма. Ще я използваме заедно с друга информация за Вас, която събираме, (например, информация за Вашите устройства като тип, модел, дата на покупка), както е описано в нашето Съобщение относно защитата на лични данни, налично в съответния търговски обект и което Ви се предоставя по имейл или SMS, включително като предаваме данните на маркетингови агенции, с цел проучване на пазара и потреблението на нашите продукти от различни потребителски групи, както и на доставчици на услуги от държави членки на Европейския съюз и други държави, за които Европейската комисия е решила, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни (като Швейцария и Израел), и в други държави. Във всички случаи подходящи мерки за защита на личните данни ще бъдат приложени в съответствие с действащите закони за защита на личните данни. Съобщението относно защитата на лични данни също така описва как събираме информация за Вас, правното основание, на което я използваме, както и Вашите права.