Официални правила за провеждане на месечна игра на късмета на уебсайта

Официални правила за провеждане на месечна игра на късмета на https://bg.iqos.com/bg

 

В сила от 09. 11. 2022 г.

 

Играта на късмета, провеждана на интернет страницата на IQOS Bulgaria, се организира от Филип Морис България ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2. („Организаторът“).

Вземайки участие в играта, участниците се съгласяват с изложените по-долу правила за провеждане на играта („Официални правила“) и се задължават да ги спазват, както и декларират, че имат навършени 18 години, потребители са на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия и че имат право да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата игра.

Официалните правила на играта се публикуват на следната страница: IQOS България. Участниците приемат Официалните правила на играта и потвърждават, че са се запознали със Съобщението до потребителите относно защитата на лични данни, като кликнат на съответната отметка в регистрационната бланка и натиснат бутона за финализиране на регистрацията за участие.

Всеки участник може да се свърже с contact.bg@iqos.com , ако има въпроси или се нуждае от пояснения или съдействие във връзка с Официалните правила, играта, обработването на личните му данни или упражняването на неговите права.

  1. Механизъм на играта

1.1. Играта се провежда на интернет страницата на IQOS Bulgaria: https://bg.iqos.com/bg

1.2. В рамките на всеки календарен месец на специална секция на интернет страницата на IQOS Bulgaria ще се събират електронни бланки на участниците в играта. Участниците, които коректно попълнят бланката за участие, като:

  • отговорят на въпрос на самата бланка;
  • попълнят своите лични данни;
  • потвърдят, че имат навършени 18 години и са пушачи и/или употребяват бездимни алтернативи на тютюнопушенето;
  • приемат Официалните правила и потвърдят, че са се запознали със Съобщението до потребителите относно защитата на лични данни.

 

имат право на участие в игра на късмета, при която могат да спечелят за награда устройство за нагряване на тютюн IQOS или друга награда, която Организаторът е обявил за съответния календарен месец. Организаторът ще публикува в началото на календарния месец актуалните награди като вид и брой за съответния месец.

1.3. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки.

1.4. До 10-то число на всеки календарен месец печелившите за предходния месец ще бъдат определяни на случаен принцип. Всяко теглене на печелившите се извършва от трима служители на Организатора, които съставят и подписват протокол.

1.5. Организаторът ще се свърже с всички печеливши участници по имейл на посочения от участника имейл адрес. В рамките на 5 работни дни от получаването на имейла всеки печеливш участник ще може да предостави своите лични данни, нужни за организирането на доставката на наградата чрез куриер – три имена, адрес и които ще може да попълни във формата налична в имейла изпратен към него. В случай че не е установена връзка с печелившия участник по имейл, Организаторът ще се свърже с участника на посочения от него телефонен номер (до 3 обаждания в рамките на 5 работни дни в часовия диапазон 8:00ч – 19:00ч). В рамките на осъществената телефонна връзка между печелившия участник и Организатора, печелившият участник следва да предостави своите лични данни, нужни за организирането на доставката на наградата чрез куриер – три имена, адрес и мобилен телефонен номер. Получаването на наградата е само лично. Печелившият участник трябва да удостовери самоличността си и факта, че е пълнолетен, на куриера, за да получи наградата.

1.6. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

1.7. Във връзка с чл. 38, ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Законa за данъците върху физическите лица Ви уведомяваме, че награди на стойност над 100 лв. подлежат на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто. Организаторът на Играта е задълженото лице за деклариране и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници следва, за целите на изпълнение на задълженията на Организатора по данъчното законодателство, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, при което участникът ще загуби правото си да получи спечелената от него награда, във връзка с която са необходими данните. В деня на реалното получаване на награда, която подлежи на облагане с окончателен данък, печелившият участник подписва приемно-предавателен протокол, съдържащ информацията, необходима за данъчни цели и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият участник трябва заедно с протокола, да представи лична карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

1.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

1.9. В случай че не бъде осъществена връзка с печеливш участник при спазване на реда по-горе, или не предостави на Организатора данни за организирането на доставката на наградата чрез куриер или не предостави данни, необходими за данъчни цели, Организаторът има право да откаже изпращането или предоставянето на награда на този участник и да определи друг печеливш, избран на същия случаен принцип. В такъв случай, правилата по-горе относно тегленето на печелившите, получаването на наградата и т.н. намират съответно приложение.

1.10. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон или имейл за контакти, непълни или неточни имена и адрес за доставка на награди. В тези случаи Организаторът има право да определи друг печеливш по реда по-горе.

  1. Право на участие

2.1. Право на участие в играта имат всички физически лица с местоживеене в Република България, навършили 18 години, които са потребители на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия, с изключение на служителите на Филип Морис България ЕООД, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на играта.

2.2. Не се допускат за участие в играта на късмета лица, използващи непочтени методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници / печеливши.

2.3. Всяко физическо лице, което отговаря на горните условия, може да участва веднъж във всяка месечна игра. Попълването на повече от веднъж на електронната бланка за участие в рамките на един и същи месец не увеличава шанса на участника за награда.

  1. Обработване на лични данни

3.1. Обработването на лични данни във връзка с провеждането на играта се урежда съгласно Съобщението до потребителите относно защитата на лични данни, където всеки участник може да намери по-подробна информация.

3.2. Администратор на личните данни, предоставени от участниците, е Филип Морис България ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2., имейл адрес: contact.bg@iqos.com

3.3 Участието в играта и предоставянето на лични данни в тази връзка е доброволно. В случай че не бъдат предоставени необходимите лични данни, това може да доведе до невъзможност за участие в играта (невалидно попълнена бланка), както и за невъзможност за доставка или предоставяне на спечелена награда.

3.4 Категориите лични данни, които ще се обработват във връзка с провеждането на играта, са посочени в Официалните правила.

3.5. Целите за обработване на личните данни, съответните законови основания и приложимите срокове за обработка са както следва:

А) за целите на провеждане на играта, доколкото е необходимо за спазването на Официалните правила и с оглед легитимния интерес на Организатора надлежно да се идентифицира участниците, да осъществи контакт с печелившите и да им достави наградите в тази връзка. Информацията относно непечелившите участници ще се обработват за срок до приключване на играта за съответния месец (до окончателното определяне на печелившите и раздаването на съответните награди, с оглед възможността за определяне на допълнителни печеливши) и ще бъде унищожена в кратък срок след това. Личните данни на печелившите участници ще се съхраняват за срок от 10 г., считано от 1 януари 2023г., с цел изпълнение на счетоводните и данъчните задължения на Организатора.

 

Б) по отношение на печелившите участници, ако спечелената от тях награда е облагаема с окончателен данък, техните лични данни се обработват за целите на и на основание необходимостта от изпълнението на задълженията на Организатора по българското данъчно законодателство. Личните данни на тези участници ще се съхраняват за срок от 10 г., считано от следващата календарна година, с цел изпълнение на счетоводните и данъчните задължения на Организатора.

 

В) по отношение на печелившите участници, техните имена могат да бъдат публикувани на интернет страницата на IQOS Bulgaria за целите на по-голяма прозрачност при провеждането на играта; такова публикуване може да бъде осъществено, единствено ако съответният участник е дал своето съгласие. Съответните публикации ще бъдат премахнати след изтичането на 1 месец.

 

Г) информацията относно навършване на пълнолетие и факта, че участниците са потребители на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия, се обработва за целите на и на основание легитимния интерес на Организатора да спази вътрешните си правила, съгласно които неговите маркетингови активности следва да бъдат насочени единствено към такива лица, с оглед бизнеса на Организатора. Тези лични данни се съхраняват за срок до приключване на играта за съответния месец (изтегляне на всички печеливши и връчване на наградите). Извод относно пълнолетието на субектите на данни ще може да се направи и след това на база на вътрешните правила в компанията и без да се запазват самите лични данни.

 

Д) личните данни на участниците, попълнени от тях в бланките, могат да се използват за целите на директния маркетинг на основание тяхното съгласие.

3.6. Допълнителна информация относно обработването на лични данни на участниците за целите на директния маркетинг:

А) Всеки участник, по негово желание, ще може да се запише да получава новини или актуална маркетингова информация за IQOS от Организатора по имейл и/или Вайбър и/или телефонно обаждане за целите на директния маркетинг. Предоставянето на съгласие за директен маркетинг не е условие за участване в играта или за получаването на награди.

Б) Всеки участник абонирал се за маркетингови съобщения от Филип Морис България, ще може да оттегли даденото си съгласие във всеки един момент като изпрати имейл на contact.bg@iqos.com или като следва процеса за отписване описан в получено маркетингово съобщение по имейл и/или Вайбър и/или телефонно обаждане. След приключването на Играта, участник може да оттегли съгласието си и като се  свърже с център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004.

В) Личните данни на участниците, абонирали се за маркетингови съобщения от Филип Морис България, ще се обработват за целите на директния маркетинг за срок от 12 месеца или до оттегляне на съгласието (което настъпи по-рано).

Г) Ако участник е дал съгласието си за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, Филип Морис България може да се свързва с него, включително, но не само, за да: а) му изпраща информация за услуги, продукти, бизнес дейности, промоции, игри и други; б) осъществяване на проучвания за консумация на тютюневи изделия, нивото на клиентско обслужване и получаване на оценка / обратна връзка, както и за да в) окаже помощ на участника по време на първоначалния период на използване на устройството IQOS (до 10 дни след покупката), включващо до 3 обаждания. Информацията, предоставена във връзка с провеждането на играта ще се използва заедно с други лични данни, събрани по друг повод (например, информация за устройства като тип, модел, дата на покупка), включително като се предават данните на маркетингови агенции, с цел проучване на пазара и потреблението на продукти от различни потребителски групи, както и на доставчици на услуги от държави членки на Европейския съюз и други държави, за които Европейската комисия е решила, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни (като Швейцария и Израел), и в други държави. Във всички случаи подходящи мерки за защита на личните данни ще бъдат приложени в съответствие с действащите закони за защита на личните данни.

3.7. Участник, дал съгласието си, може да го оттегли по всяко време като изпрати имейл на contact.bg@iqos.com , като следва процеса за отписване, описан в получено маркетингово съобщение или като се свърже с център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004. Ако оттегли своето съгласие, това няма да повлияе върху законосъобразността на изпращането на маркетинговата информация или на друга обработка на неговите лични данни дотогава.

3.8. Достъп до личните данни могат да имат подизпълнителите на Организатора при организирането ѝ (напр. куриер). Възможно е достъп да имат и други лица, подпомагащи дейността на Организатора – дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл, външни консултанти, доставчици на IT услуги и др., както и компетентни публични органи в производства пред тях.

3.9. Възможно е информация относно участниците да бъде предадена на дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария или Израел, за които е налице решение на Европейската комисия за адекватност на защитата на личните данни. Такова евентуално предаване ще бъде за вътрешни административни цели в рамките на групата, при условие, че за тяхното осъществяване е налице легитимен интерес на участващите в предаването дружества, пред който нямат преимущество интересите или основните права и свободи на участника. Организаторът не предвижда предаването на лични данни до други трети държави.

3.10. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на играта има право да:

- поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

- поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

- поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), в случаите, предвидени в закона;

- да поиска ограничаване обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;

- получи копие от личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора (познато още като "право на преносимост на данните");

- възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, когато обработването е на основание легитимен интерес или за целите на директния маркетинг, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните,

- оттегли съгласието си за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг;

- подаде жалба до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg,  интернет страница: www.cpdp.bg , в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

3.11 В случай на възникнали въпроси относно обработването на личните им данни или в случай че биха желали да упражнят своите права, участниците могат да се обърнат към Организатора, чрез следните координати: contact.bg@iqos.com

  1. Отговорност

4.1. Организаторът не носи отговорност за забава, промени или невъзможност за получаване на наградите поради официални празници или други обективни обстоятелства.

4.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

4.3. Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставката на награди, причинено по вина на доставчици на куриерски услуги.

4.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи предоставяне на награда на печеливш участник, предоставил неверни или неточни данни.

  1. Други условия

5.1. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Официални правила, като промените влизат в сила след надлежно уведомление от Организатора, според конкретния случай и както е уместно – като обяви това на страницата на провеждане на играта, чрез уведомление по имейл до участниците за съответния месец (за месеца на провеждане на играта на късмета и/или за месеца, за който ще се определят печеливши или връчват награди, както е уместно) или по друг подходящ начин.

5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, уведомявайки за това в съответствие с т. 5.1. в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.3 Организаторът има право да дисквалифицира участници / печеливши, които нарушат Официалните правила, в това число прилагайки техники и/или технологии, които влияят върху механизма на играта или шансовете за печалба, или ако не отговарят на условията за участие.

5.4. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи. Тези Официални правила са изготвени съгласно и се тълкуват в съответствие с българското законодателство.