ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ по споразумение за временно ползване

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

по споразумение за временно ползване на клиент с ID

Обект:


Днес,, между
„Орбико България ЕООД“, ЕИК: 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Източна Тангента №161, наричано по-долу „Дружеството“, представлявано от Стоян Маринов - прокурист, и
, имейл: , телефон: , по-долу наричан „Заемателя“
Се състави настоящият документ за следното:

 1. ОПИСАНИЕ
  1. Предмет на приемо-предаването

  2. Име на продукта: IQOS комплект
   Код на продукта:
   Дата на връщане:
   Състояние: Използван
   Количество: 1

  3. Причина за връщането:
  4. Описание на констатираното състояние на продукта, при получаването му от служител на Орбико България ЕООД.

Настоящият приемо-предавателен протокол беше съставен и попълнен в два еднообразни екземпляра.

Потребител:


За Търговеца: