Loading...

60 ДНИ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ ПРИ ПОКУПКА НА ПЪРВО IQOS УСТРОЙСТВО

ОБЩИ УСЛОВИЯ

60 дни право на връщане при покупка на първо iqos устройство

 1. ОРГАНИЗАТОР

„Филип Морис България” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков” № 32, ет. 2. („Дружеството“).

 1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Кампанията е валидна за територията на Република България в каналите, изброените в чл. 6 от настоящите общи условия („Общи условия“).

 1. ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ

Кампанията ще бъде в сила от 02.05.2020 г. до 02.07.2020 г. включително.

 1. УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки пълнолетен пушач, който няма регистрирано IQOS устройство в системата за управление на отношения с клиенти на Дружеството („Нов потребител“), има право да се възползва от 60 (шестдесет) дни право на връщане при покупка на първото си IQOS устройство.  

4.2. В рамката на кампанията лицата по чл. 4.1. има право да закупи еднократно едно устройство IQOS 2.4P или IQOS 3 DUO.

 1. КАНАЛИ НА ВАЛИДНОСТ

Новият потребител може да се възползва от кампанията в един от следните канали:

 1. Онлайн на https://bg.iqos.com/bg/pazaruvay-online
 2. Мобилните IQOS специалисти - потребителите ще могат да заявят контакт с мобилен IQOS специалист на официалния уебсайт на IQOS България на следния линк: https://bg.iqos.com/bg/zayavi-iqos-spetsialist или чрез IQOS Зоните за регистрация;
 3. В търговски обекти с IQOS зона за регистрация;
 4. В специализираните IQOS магазини;
 5. С извършване на поръчка чрез обаждане на Центъра за обслужване на клиенти на тел: 0800 40004

 

 1. 60 ДНИ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

6.1. Имате право да върнете закупеното IQOS устройство (независимо дали е закупено онлайн или от физически магазин), без да посочвате причините за това в срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от:

а) при договори за онлайн покупка или Центъра за обслужване на клиенти - от момента, в който сте получили IQOS устройството (физически Ви е предадено) или

б) при покупка от физически магазин – от момента на покупката, посочена на касовата бележка или фактура.

6.2. Ако решите да върнете закупеното IQOS устройство, независимо от кой канал по т. 6 е закупено, Вие трябва да използвате Стандартния формуляр за отказ, който сте получили при покупката на устройството и който също така може да изтеглите ТУК или да получите един от каналите по чл. 6. По Ваше желание може да използвате друг документ, съдържащ данните по чл. 6.3. Трябва да изпратите попълнения документ заедно с продукта.

6.3. Трябва да попълните следните данни във формуляра/документа за връщане на IQOS устройстовото: номер и дата на поръчката, датата на която е получено IQOS устройството, куриерската фирма чрез която е получен IQOS устройството или наименование и адрес на Търговския обект, от който е закупено, описание на IQOS устройството, чието връщане се иска като се посочат неговото наименование/вид и идентификационен номер, сериен номер или QR код (ако има такъв и е посочен в потвърждението за поръчката/договора за онлайн покупка), цвят, модел (ако има такъв), цената на IQOS устройството, която е платена Вашето име, адрес за кореспонденция, телефонен номер, имейл адрес за връзка, банкова сметка, по която да се възстанови заплатената от Вас сума, както и да се посочи причина за връщане (посочването на причината за връщане не е задължително).

6.4. IQOS устройството, предмет на връщане, независимо дали е закупено онлайн или от физически магазин трябва, да бъде върнато на „Орбико България“ ЕООД не по-късно от 60 (шестдесет) дни  от покупката/доставката като го изпратите на адрес: гр. София, п.к. 1592, ул. Източна тангента № 161, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041.

Срокът се счита спазен ако IQOS устройството е изпратено обратно преди изтичането на 60-дневния срок.

Трябва да изпратите IQOS устройството на адреса посочен по-горе в настоящата точка едновременно с изпращането на формуляра за връщане.

6.5. IQOS устройството трябва да бъде върнато:

 • в оригиналната му опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходимо с оглед нейното отваряне и достъп до IQOS устройството в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);
 • в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по IQOS устройството като надраскване, счупване и други подобни както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);
 • в пълна окомплектовка, така както IQOS устройството е бил закупено (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности);
 • с придружаващата IQOS устройство документация (в това число гаранционна карта, ръководство на потребителя, инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);
 • заедно с доказателство за плащането на цената на IQOS устройството (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).

6.6. Ако върнатото IQOS устройство отговаря на горепосочените условия, „Орбико България” ЕООД ще Ви възстанови заплатената от Вас сума за съответния продукт без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от получаване на устройството от “Орбико България“ ЕООД.

6.7 “Орбико България“ ЕООД ще възстанови  заплатената от Вас сума по банков път. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на IQOS устройството вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на IQOS Продуктите (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такси и други) са за Ваша сметка и не се възстановяват от IQOS Продавача.

6.8. “Орбико България“ ЕООД не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми от потребителя, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на „Орбико България“ ЕООД.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

При възползване от горепосоченото специално предложение се спазват изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. Потребителите могат да се запознаят със Съобщението до потребителите относно защитата на лични данни във всеки един от каналите по т. 6.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. Правилата са задължителни и еднакви за всички, като всеки, който желае да се възползва от кампанията,е длъжен да ги спазва.

8.2. Дружеството и търговецът на дребно не носят отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация във връзка с кампанията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на Системата за управление на отношенията с клиенти на Дружеството,  в случай, че не са по негова вина.

8.3. Настоящите Общи условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях кампания и се прилагат за периода на нейната валидност

8.4. Тези Общи условия са на разположение във всеки един от каналите по чл. 6, както и на . Дружеството си запазва правото едностранно да отменя или променя настоящите Общи условия и правила за възползване от кампанията, както и териториалния и времевия обхват.

8.5. Дружеството и търговецът на дребно не гарантират наличност на IQOS 2.4P и IQOS 3 DUO , както и наличност на всички цветове, във всеки един от посочените канали през целия период на валидност на кампанията. Дружеството си запазва право да прекрати валидността на кампанията при наличие на информация за изчерпване на количествата за някой или всички цветове IQOS 2.4P и IQOS 3 DUO

8.6. Всяко физическо лице има право да се обади на безплатен номер 0800 40004, където ще получи необходимата му допълнителна информация.

 

 

 

 

 

 

IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.