ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ " Върни старото си IQOS или lil SOLID 2.0 устройство и вземи IQOS 3 DUO или IQOS ORIGINALS DUO с отстъпка"*

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес,,

, мобилен телефон , ID номер в Системата за управление на клиенти (по-долу “Клиент”), и

“ОРБИКО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление гр. София п.к. 1839, район Кремиковци, ул. „Челопешко шосе“ № 24., наричан по-долу „Търговец “, действащ от името на и за „Филип Морис България“ ЕООД, ЕИК 831152996, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1407, район “Лозенец”, ул. "Атанас Дуков" 32; сграда "М Плаза"; Ет. 2 („Филип Морис“)

съставиха настоящия протокол, за да удостоверят, че:

Клиентът предава следния свой собствен употребяван IQOS iили lil SOLID 2.0 комплект, който Търговецът приема от името на и за Филип Морис, както следва:

Идентификационен номер на комплекта (сериен №, QR код, други):

Наименование на компонентите:

*IQOS Холдър

Идентификационен номер(сериен №, QR код, други):

Брой: 1

*IQOS Джобно зарядно

Идентификационен номер(сериен №, QR код, други):

Брой: 1

Модел:

Място на предаване:

За възползване от привилегията по Програмата IQOS CLUB - „Върни старото си IQOS или lil SOLID 2.0 устройство и вземи IQOS 3 DUO или IQOS ORIGINALS DUO с отстъпка“

*Търговците на дребно са свободни да дават и по-големи отстъпки.

ДЕКЛАРАЦИЯ на Клиента:

С подписването на настоящия протокол декларирам, че:

  1. Върнатият IQOS или lil SOLID 2.0 комплект е единствено моя собственост и мога законно и свободно да се разпореждам с него, не е обект на кражба и по никакъв друг начин не е обект на криминално деяние. Нямам претенции, искания и/или възражения към Търговеца във връзка с или по отношение на върнатия IQOS или lil SOLID 2.0 комплект, включително, но не само за обезщетения, неустойки, разноски, дефекти, недостатъци, загубена лична информация и др. подобни.
  2. Полученият от мен IQOS 3 Duo/IQOS ORIGINALS DUO комплект, с Идентификационен номер е нов, неразопакован и неупотребяван.
  3. Се възползвах от отстъпка от продажната цена на Търговеца за закупения от мен нов IQOS 3 DUO/IQOS ORIGINALS DUO, за което получих касова бележка.
  4. Съм приел Общите условия на програмата IQOS Club.
  5. Прехвърлям на Филип Морис собствеността си върху върнатия от мен IQOS или lil SOLID 2.0 комплект;

Търговецът в качеството си на обработващ лични данни на администратора – „Филип Морис България“ ЕООД, обработва личните ми данни съгласно информацията относно защитата на личните данни, налична на сайта www.pmiprivacy.com/bg/consumer. Търговецът прилага всички възможни технически, правни и организационни мерки за защита на данните, включително и срещу загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

 

Търговец(служител), действащ за Филип Морис:

Клиент: