ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ "Върни старото си Устройство (различно от серията IQOS ILUMA) и вземи ново Устройство IQOS ILUMA с отстъпка от цената"*

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес,,

, мобилен телефон , ID номер в Системата за управление на клиенти (по-долу “Клиент”), и

“ОРБИКО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление гр. София п.к. 1839, район Кремиковци, ул. „Челопешко шосе“ № 24., наричан по-долу „Търговец “, действащ от името на и за „Филип Морис България“ ЕООД, ЕИК 831152996, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1407, район “Лозенец”, ул. "Атанас Дуков" 32; сграда "М Плаза"; Ет. 2 („Филип Морис“)

съставиха настоящия протокол, за да удостоверят, че:

Клиентът предава следния свой собствен употребяван IQOS или lil SOLID комплект, който Търговецът приема от името на и за Филип Морис, както следва:

Идентификационен номер на комплекта (сериен №, QR код, други):

Наименование на компонентите:

*IQOS Холдър

Идентификационен номер(сериен №, QR код, други):

Брой: 1

*IQOS Джобно зарядно

Идентификационен номер(сериен №, QR код, други):

Брой: 1

Модел:

Място на предаване:

За възползване от привилегията "Върни старото си Устройство (различно от серията IQOS ILUMA) и вземи ново Устройство IQOS ILUMA с отстъпка от цената"

*Търговците на дребно са свободни да дават и по-големи отстъпки.

ДЕКЛАРАЦИЯ на Клиента:

С подписването на настоящия протокол декларирам, че:

  1. Върнатият IQOS или lil SOLID комплект е единствено моя собственост и мога законно и свободно да се разпореждам с него, не е обект на кражба и по никакъв друг начин не е обект на криминално деяние. Нямам претенции, искания и/или възражения към Търговеца във връзка с или по отношение на върнатия IQOS или lil SOLID комплект, включително, но не само за обезщетения, неустойки, разноски, дефекти, недостатъци, загубена лична информация и др. подобни.
  2. Полученият от мен IQOS ILUMA PRIME/IQOS ILUMA/IQOS ILUMA ONE комплект, с Идентификационен номер е нов, неразопакован и неупотребяван.
  3. Се възползвах от отстъпка от продажната цена на Търговеца за закупения от мен нов IQOS ILUMA PRIME/IQOS ILUMA/IQOS ILUMA ONE, за което получих касова бележка.
  4. Прехвърлям на Филип Морис собствеността си върху върнатия от мен IQOS или lil SOLID комплект;

Търговецът в качеството си на обработващ лични данни на администратора – „Филип Морис България“ ЕООД, обработва личните ми данни съгласно информацията относно защитата на личните данни, налична на сайта www.pmiprivacy.com/bg/consumer. Търговецът прилага всички възможни технически, правни и организационни мерки за защита на данните, включително и срещу загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

 

Търговец(служител), действащ за Филип Морис:

Клиент: