ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ


Днес,, в гр. ,

мобилен телефон , ID номер в Системата за управление на отношенията с клиенти  на „ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД: (по-долу „Клиент”),

И

„ОРБИКО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Челопешко шосе“ № 24, наричано по-долу „Търговец“, действащо от името на и за „Филип Морис България“ ЕООД, ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32; сграда „М Плаза“, ет. 2 (наричано по-долу „Филип Морис“) съставиха настоящия приемо-предавателен протокол в два еднообразни екземпляра, за да удостоверят, че Клиентът предава следния свой собствен употребяван IQOS комплект или lil SOLID устройство, който Търговецът приема от името на и за Филип Морис, както следва:

  • Идентификационен номер на IQOS комплекта/lil SOLID (сериен №, QR код, други):
  • IQOS холдър идентификационен номер (сериен №, QR код, други):
  • IQOS джобно зарядно идентификационен номер (сериен №, QR код, други):
  • Модел:
  • Място на предаване: търговски обект

За възползване от привилегията „Върни старото си Устройство (различно от устройствата от серията IQOS ILUMA) и вземи ново Устройство IQOS ILUMA с отстъпка от цената"

 

ДЕКЛАРАЦИЯ на Клиента:

С подписването на настоящия приемо-предавателен протокол декларирам, че:

1. Върнатият IQOS комплект или lil SOLID устройство е единствено моя собственост и мога законно и свободно да се разпореждам с него, не е обект на кражба и по никакъв друг начин не е обект на криминално деяние. Нямам претенции, искания и/или възражения към Търговеца във връзка с или по отношение на върнатия IQOS комплект или lil SOLID устройство, включително, но не само за обезщетения, неустойки, разноски, дефекти, недостатъци, загубена лична информация и др. подобни.

2. Възползвах се от отстъпка от продажната цена на Търговеца и закупих нов IQOS ILUMA PRIME/IQOS ILUMA/IQOS ILUMA ONE, за което получих съответна касова бележка.

3. С подписване на настоящото потвърждавам, че прехвърлям на Филип Морис собствеността в пълен обем с всички притежавани от мен вещни права върху върнатия от мен IQOS комплект или lil SOLID устройство.

 

Търговецът, в качеството си на обработващ лични данни за администратора – „Филип Морис България“ ЕООД, обработва личните ми данни съгласно информацията относно защитата на личните данни, налична на сайта www.pmiprivacy.com/bg/consumer. Търговецът прилага всички възможни технически, правни и организационни мерки за защита на данните, включително и срещу загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

 

 

За Търговеца, действащ от името на Филип Морис:

,

 

 

За Клиента:

/лично/