ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „3 ГОДИНИ IQOS CLUB”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „3 ГОДИНИ IQOS CLUB”       

 

 

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 

1.1. Играта „3 ГОДИНИ IQOS CLUB” “, наричана по-нататък „Играта“, се организира и провежда от „Филип Морис България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2., наричано по-нататък Организатор.

1.2. Всеки участник може да се свърже с contact.bg@iqos.com , ако има въпроси или се нуждае от пояснения или съдействие във връзка с Официалните правила, Играта, обработването на личните му данни или упражняването на неговите права в тази връзка.

 

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наричани по-долу „Официални правила“. При участието си в Играта участниците приемат Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове, както и декларират, че имат навършени 18 години, потребители са на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия и че имат право да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

 

2.2. Официалните правила се публикуват на сайт https://bg.iqos.com/bg/usloviya/17 и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, за което ще уведоми участниците на предоставения от тях имейл адрес, чрез публикация в IQOS Club или по друг подходящ начин.

 

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до по-ранното от изпълнението на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта или изтичането на посочените в Официалните правила срокове.

 

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като напише имейл на адрес contact.bg@iqos.com , в следствие на което се губи правото си да участва в Играта и възможността да спечели.

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

3.1. Играта „3 ГОДИНИ IQOS CLUB” се организира и провежда на територията на Република България.

 

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. Играта е отворена за участие за физически лица, които са членове на програмата за лоялност IQOS CLUB.

 

4.2. Нямат право на участие служителите на Организатора, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички други, взели участие в организацията и провеждането на Играта. 

 

4.3. Не се допускат за участие в Играта на късмета лица, които прилагат непочтени методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 

Играта ще се проведе на 2 фази със следната продължителност:

 

5.1. Фаза 1: посещение на страницата: https://bg.iqos.com/bg/communitywall и качване на снимка със своето IQOS устройство и записване за участие в игра на късмета с възможност за спечелване на една от 14 награди. Период: от 26.07.2023г. - 08.08.2023г.

5.2. Фаза 2: Гласуване за избор на 5 финалисти,. Селектираните финалисти, чиито снимки съберат най-много харесвания от IQOS Club потребители (потребителски вот), ще спечелят билет за глобалното IQOS събитие в Атина, което се очаква да се проведе на 29.09.2023г. Окончателните дати на събитието ще бъдат допълнително уточнени от Организатора. Период за гласуване: 11.08. 2023г. - 18.08.2023г.

 

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

6.1. При участие във Фаза 1 на Играта, всеки участник, който качи снимка със своето IQOS устройство, ще получи еднократно 200 точки към своя профил (точките ще бъдат начислени в рамките на една седмица) в IQOS CLUB и ще има възможност да спечели една от следните награди:

 

А. Голяма награда:

Уикенд за двама в апартамент лукс, в хотел „Гела“, село Гела, Шале Гела, п.к. 4710, община Смолян, на стойност 575 лв.

 

Б. Допълнителни награди:

 

10 х Gift card на стойност 50лв. (всяка);

3х лимитирана серия устройства IQOS ORIGINALS DUO – Пурпурно сияние на стойност 109 лева;

 

6.2. Петимата печеливши участници във Фаза 2 ще спечелят билет за глобалното IQOS Together X събитие в Атина, с осигурени транспорт, нощувки и хранене, което се очаква да се проведе на 29.09.2023г. Окончателните дати на събитието ще бъдат допълнително уточнени от Организатора.

 

6.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

6.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. АВТОРСКИ ПРАВА

 

7.1 За да участва в Играта по Фаза 1, всеки участник трябва:

-  да посети страницата https://bg.iqos.com/bg/usloviya/17 и да качи снимка със своето IQOS устройство (тази снимка представлява съдържание, генерирано от потребителя, наричано по-долу „Съдържание“). В снимката не трябва да се включват разпознаваеми изображения на хора.

 

7.2 За да участва във Фаза 2: Потребителят трябва да качи  снимка със своето IQOS устройство, което отговаря на посочените по-долу условия. Във Фаза 2, печеливши са участниците, които съберат възможно най-много харесвания, чрез гласуване от другите IQOS Club потребители.

 

7.3 От всички участници във Фаза 1 на Играта, Филип Морис България ще избере 15 снимки. Изборът ще се направи от вътрешно жури с участие на представители от следните екипи на Филип Морис България- Маркетинг, Дигитални комуникации, Продажби, Корпоративни комуникации, което ще избере тези произведения, които най-добре отговарят на следните критерии:

 • Съдържанието да включва IQOS устройство (съдържание, което отговаря на условията в 7.5.1)
 • Съдържанието да се доближава до ценностите на компанията – Приобщаваме, Споделяме, Принадлежим, Сме, Успявамe

 

 

Избраните 15 снимки ще бъдат налични на https://bg.iqos.com/bg/communitywall , която ще бъде отворена в периода по т.5.2., като всеки пълнолетен потребител на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия, ще може да гласува за най – добрите, чрез бутона „Like”.

 

Петимата участници, чиито снимки съберат най-много гласове (“Likes”) ще спечелят билет за глобалното IQOS Together X събитие в Атина, с осигурени транспорт, нощувки и хранене, което се очаква да се проведе на 29.09.2023г. Окончателните дати на събитието ще бъдат допълнително уточнени от Организатора.

 

7.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки.

 

7.5. Изпратеното от участниците Съдържание (снимка) във Фаза 1, може да участва във Фаза 2, ако отговаря на следните условия:

 

7.5.1  Съдържанието не следва да съдържа:

 • Обиди, език или изображения, представляващи или призоваващи към вербално или физическо насилие ;
 • Коментари или изображения, които насаждат омраза или са дискриминационни по отношение на раса, етнически произход, религия, пол, увреждане, сексуална ориентация или политически убеждения;
 • Линкове, коментари или изображения с открито сексуално съдържание;
 • Нарушения на авторски права или права на интелектуална собственост;
 • Спам, линкбейт или файлове, съдържащи вируси, които могат да повредят компютрите или мобилните устройства на Организатора, потребителите или на трети лица;
 • Атаки срещу определени групи или коментари със заплахи, обиди и тормоз;
 • Търговски предложения или промоция на конкуренти;
 • Конфиденциална информация или търговски тайни;
 • Представяне под чужда самоличност за друг човек или организация;
 • Изображения на отделни части на тялото, освен ръце;
 • Изображения или езикови изрази, в които участват лица под 18 години или са предназначени или насочени към тях, или които са с конкретна или специална отличителност, която да е разпознаваема предимно или само от лица под 18 години;
 • Лога или марки, различни от IQOS;
 • Неофициални IQOS аксесоари;
 • Препоръки на IQOS като алтернатива на тютюнопушенето;
 • Теми касаещи здравето, политика, религия или друга чувствителна информация;
 • Език или изображения, които могат пряко да се свържат с употребата на тютюневи изделия (напр. споменаване на вкус, мирис, качества на тютюневото изделие, показване на употребата на тютюневи изделия, глаголът „пуша“и пр.).
 • Разпознаваемо изображение на човек.

 

7.5.2 Организаторът си запазва правото да не публикува Съдържанието, ако по друга причина счита, че неговото публикуване е неуместно.

 

7.6. Лицензия за ползване на Съдържание

а) За всяко Съдържание, което участник споделя с Организатора, участникът заявява и декларира, че:

 • Съдържанието е негово оригинално произведение и не нарушава права на интелектуална собственост, права на защита на личните данни или други права на трети лица;
 • Разрешението за ползване на Съдържанието по силата на настоящото споразумение („лицензия“) не е в нарушение или противоречие с настоящи договорни задължения на участника или приложимите закони;

 

b) Участникът запазва всички права върху Съдържанието, но с настоящото предоставя на Организатора и неговите свързани лица лицензия със срок от 10 години да ползва и копира Съдържанието за всякакви законосъобразни цели, в т.ч. и за търговски цели, без заплащане и по преценка на Организатора, и без поемане на отговорност или гаранции (изрични или по подразбиране) във връзка с ползването му, от датата, в която предостави на Организатора и неговите свързани лица тази лицензия.

 

c) Участникът предоставя на Организатора и неговите свързани лица права за възпроизвеждане, видоизменяне, показване, излагане и изготвяне на производни произведения, публично представяне, разпространение, излъчване и друго ползване на Съдържанието, в неговата цялост или на части от него според желанието на Организатора (или неговите свързани лица), за горепосочените цели и във всякакви средства за комуникация, както и във всички географски региони.

 

d) Участникът дава разрешение на Организатора и неговите свързани лица да използват неговите име, псевдоним, изображение, потребителско име, глас, представяне на живо или на запис, автограф, фотографии или биографична информация за него или тези на други хора, включени в Съдържанието съгласно Съобщението до потребителите на ФМИ относно защитата на лични данни, налично на следния линк: https://www.pmiprivacy.com/bulgaria/bg/consumer/ .

 

e) Организаторът и неговите свързани лица не носят отговорност в случай че Съдържанието нарушава имуществени или неимуществени права на трети лица, оклеветява трети лица или накърнява личния живот на трети лица. Участникът следва да обезщети и да предпази Организатора и неговите свързани лица от отговорност във връзка с всички искове и претенции, вреди, отговорност, загуби, дължими суми, разходи и разноски, възникнали от или свързани с такива нарушения.

 

f) Участникът се съгласява, че дава тази лицензия доброволно и има право да я предостави на Организатора.

 

g) Участникът може по всяко време да се откаже от споразумението с Организатора за предоставяне на лицензия за бъдещо генерирано от него Съдържание, като се свърже на адрес contact.bg@iqos.com , но след този отказ неговата лицензия остава валидна и в сила по отношение на Съдържанието, публикувано в каналите за комуникация и акаунтите на Организатора, съгласно съответните условия за ползване, преди отказа. Обработката на искането за отказ може да отнеме време, но Организаторът ще направи всичко възможно тя да е максимално бърза.

 

h) Участникът може да се свърже с contact.bg@iqos.com , ако има въпроси или се нуждае от пояснения във връзка с неговата лицензия, ако смята, че негови авторски права или права на интелектуална собственост са били използвани без негово разрешение или ако са били нарушени негови права на личен живот или защита на лични данни.

 

7.7. Участниците се съгласяват да не популяризират или рекламират продукти или марки на Организатора при независимото им използване на социални и други дигитални медии.

 

 

ЧАСТ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

 

8.1. Всеки регистрирал се по време на Фаза 1 участник участва в игра на късмета с награди. Печелившите се определят на случаен принцип в периода 09.08.2023г. – 16.08.2023г. в присъствието на нотариус.

 

8.2. В игра на късмета ще бъдат определени:

 

 • Един печеливш на голямата награда.
 • Тринадесет печеливши на допълнителните награди.
 • Печеливши при допълнително(и) разиграване(ия) на играта на късмета, в случай че някой от печелившите не желае да получи спечелената награда или няма право да я получи съгласно тези Официални правила. За тези случаи останалите правила на този раздел намират съответно приложение.

 

8.3. Всеки от селектираните по време на Фаза 2 15 участника, участва в Игра, чиито печеливши участници, ще бъдат определени чрез потребителски вот в периода 11.08. 2023г. - 18.08.2023г.

 

8.4. В игра с потребителския вот ще бъдат определени:

 

 • Петима печеливши, които ще спечелят билет за IQOS събитие в Атина.

 

8.5. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез имейл и/или Вайбър съобщение и/или телефонно обаждане на предоставените от тях данни за контакт.

 

8.6. Всеки от печелившите участници трябва в срок до 5 календарни дни, считано от датата на уведомяване, да предостави на Организатора адрес за доставка, три имена и телефонен номер, които са нужни за организирането на доставка с куриер. Ако Организаторът не получи нужната информация в срок, участникът губи правото да получи спечелената награда, а Организаторът ще определи друг печеливш при допълнително разиграване на играта на късмета. Получаването на наградата е само лично. Печелившият участник трябва да удостовери на куриера самоличността си и факта, че е пълнолетен, за да получи наградата.

 

8.7. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

 

8.8. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди или неправилно име, доколкото в тези случаи доставката няма да може да бъде осъществена от куриера.

 

8.9. Представител на куриерска фирма „Спиди“АД ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за лично получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

8.10 Във връзка с чл. 38, ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Законa за данъците върху физическите лица Ви уведомяваме, че награди на стойност над 100 лв. подлежат на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто. Организаторът е задълженото лице за деклариране и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници следва, за целите на изпълнение на задълженията на Организатора по данъчното законодателство, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, при което участникът ще загуби правото си да получи спечелената от него награда, във връзка с която са необходими данните. В деня на реалното получаване на награда, която подлежи на облагане с окончателен данък, печелившият участник подписва приемно-предавателен протокол, съдържащ информацията, необходима за данъчни цели и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора.

 

 

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

9.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

 

9.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

 

9.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи предоставяне на награда на печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

 

10.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата https://bg.iqos.com/bg/usloviya/17

 

или изпращайки съобщение по имейл на участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

 

10.2. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които нарушат Официалните правила на Играта, в това число прилагайки техники и/или технологии, които влияят върху механизма на Играта, регистрират се повече от веднъж или ако не отговарят на условията за участие.

 

 

ЧАСТ 11. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

11.1. Обработването на лични данни във връзка с провеждането на Играта се урежда съгласно Съобщение за защита за личните данни, налично на следния уеб адрес: https://bg.iqos.com/bg/usloviya/3-saobshtenie-za-zashtita-na-lichnite-danni

 

11.2. Администратор на личните данни, предоставени от участниците, е Филип Морис България ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2.

 

11.3 Участието в Играта и предоставянето на лични данни в тази връзка е доброволно. В случай че не бъдат предоставени необходимите лични данни, това може да доведе до невъзможност за участие в Играта, както и за невъзможност за предоставяне на спечелена награда. Личните данни на непечелившите участници ще бъдат унищожени в срок от дванадесет месеца след окончателното приключване на Играта и раздаването на всички награди.

 

11.4. Личните данни на участниците, посочени по-горе, се обработват за целите на провеждане на Играта при спазване на Официалните правила и с оглед легитимния интерес на Организатора надлежно да идентифицира участниците, да осъществи контакт с печелившите и да им предостави наградата в тази връзка. Личните данни на печелившите участници ще се съхраняват за срок от 10 г., считано от 1 януари на следващата календарна година, с цел изпълнение на счетоводните задължения на Организатора.

 

11.5. Личните данни относно навършване на пълнолетие и факта, че участниците са потребители на IQOS и членове на програмата за лоялност IQOS CLUB, се обработват за целите на и на основание легитимния интерес на Организатора да спази вътрешните си правила, съгласно които неговите маркетингови активности следва да бъдат насочени единствено към такива лица, с оглед бизнеса на Организатора, доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество интересите или основните права и свободи на участника. За целите на Играта, тези лични данни се обработват за срок до приключване на играта, съответно до връчването на наградите и удостоверяване на самоличността и възрастта на печелившите от Организатора.

 

11.6. По отношение на печелившите участници, ако спечелената от тях награда е облагаема с окончателен данък, техните лични данни се обработват за целите на и на основание необходимостта от изпълнението на задълженията на Организатора по българското данъчно законодателство. Личните данни на тези участници ще се съхраняват за срок от 10 г., считано от следващата календарна година, с цел изпълнение на счетоводните и данъчните задължения на Организатора.

 

11.7. Достъп до личните данни могат да имат подизпълнителите на Организатора при организирането ѝ (напр. куриер, туроператор, дружества, участващи в организацията на събитието в Гърция доколкото достъпът до него е само за лица с покани). Възможно е достъп да имат и други лица, подпомагащи дейността на Организатора – дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл, външни консултанти, доставчици на IT услуги и др., както и компетентни публични органи в производства пред тях.

 

11.8. Възможно е информация относно участниците да бъде предадена на дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария или Израел, за които е налице решение на Европейската комисия за адекватност на защитата на личните данни. Такова евентуално предаване ще бъде за вътрешни административни цели в рамките на групата, при условие, че за тяхното осъществяване е налице легитимен интерес на участващите в предаването дружества, пред който нямат преимущество интересите или основните права и свободи на участника. Организаторът не предвижда предаването на лични данни до други трети държави.

 

11.9. Участникът има право на достъп до, коригиране или изтриване на своите лични данни, както и в предвидените от закона случаи може да има право да поиска изтриване или ограничаване обработването на своите лични данни и да поиска личните му данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който може да бъде прехвърлен на него или на друга организация (преносимост). Участникът има право да възрази срещу обработването на своите лични данни, когато обработването е на основание легитимен интерес или за целите на директния маркетинг. Участникът има право да оттегли свое съгласие по всяко време. Участникът има право да подаде жалба относно нарушение на разпоредбите за защита на личните данни до компетентния надзорен орган. За България това е Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

11.10 В случай на възникнали въпроси относно обработването на личните им данни или в случай че биха желали да упражнят своите права, участниците могат да се обърнат към Организатора, чрез следните координати: contact.bg@iqos.com или на телефон 0800 40004.

 

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

 

12.1 Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи.

 

12.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Играта. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.