OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА "Освежи стила си"

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Освежи стила си”

1. ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

1.1. Играта „Освежи стила си”, наричана по-нататък само „Играта“, се организира и провежда от „Филип Морис България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2., наричано по-нататък само „Организатор“ или „Организатора“.

1.2. Всеки участник, който има въпроси или се нуждае от пояснения или съдействие във връзка с Общите условия, обработването на личните му данни или упражняването на неговите права в тази връзка може да се свърже Организатора на следния адрес на електронна поща: contact.bg@iqos.com

2. ЧАСТ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА.

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наричани по-долу „Официални правила“. При участието си в Играта участниците приемат Общите условия и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях правила и срокове, както и недвусмислено декларират, че са потребители на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия и че имат право да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

2.2. Общите условия се публикуват на уеб сайт: https://bg.iqos.com/bg/usloviya/17 и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия по свое собствено усмотрение, за което ще уведоми участниците на предоставения от тях имейл адрес, чрез публикация в IQOS Club или по друг подходящ начин.

2.4. Приетите от участниците Общи условия имат действие до по-ранното настъпване на едно от следните условия: 1) изпълнението на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта или 2) изтичането на посочените в Общите условия срокове.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като изрази воля в тази насока, чрез депозиране на електронно съобщение до следния имейл адрес: contact.bg@iqos.com, в следствие на което лицето губи правото си да участва в Играта и възможността да спечели предвидената в част 6, т. 6.1. награда.

2.6. Настоящите правила са в сила от датата на тяхното обявяване на уеб адресът посочен в т.2.2 по горе до 30.04.2024г. (включително), освен ако Организаторът не предвиди друго, за което се задължава да уведоми всички участници.

3. ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

3.1. Играта „Освежи стила си” се организира и провежда на територията на Република България.

4. ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

4.1. Играта е отворена за участие за физически лица, които са членове на IQOS CLUB.

4.2. Нямат право на участие служителите на Организатора, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички други, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

4.3. Не се допускат за участие в Играта лица, които прилагат непочтени методи с цел увеличаване шанса си за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

5. ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА.

5.1. Играта ще се проведе в периода от 4-ти април 2024 г. до 30-ти април 2024г.(включително).

5.2. Играта ще се състои в посещение на уеб страницата: https://bg.iqos.com/bg/communitywall и качване на изображение на Вашето IQOS устройство.

6. ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ.

6.1. При участие в Играта, всеки участник, който качи изображение на своето IQOS ILUMA устройство, ще получи еднократно 50 точки към своя профил в IQOS CLUB.

6.2. Всеки участник, качил Съдържание в периода на провеждане на Играта, участва в игра на късмета, в която може да спечели един oт пет на брой промо кода за 30,00 лв., даващ му право на отстъпка при закупуване на IQOS ILUMA аксесоари. Спечеленият промо код може да се ползва във всички IQOS бутици и при покупка от електронния магазин, намиращ се на уеб сайта на търговеца (не е нужно Съдържанието да е било одобрено и публикувано от Организатора, за да има участник правото да бъде включен в играта на късмета). В периода 02.05 - 07.05.2024 г. Организаторът на случаен принцип ще избере петима участници от всички лица, взели участие в играта „Освежи стила си“ и имащи право да бъдат избрани за печеливши.

6.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

7. ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. АВТОРСКИ ПРАВА.

7.1. За да вземе участие в Играта всеки участник трябва:

1) да посети уеб страницата https://bg.iqos.com/bg/communitywall;

2) да качи изображение на своето IQOS ILUMA устройство (това изображение представлява съдържание, генерирано от потребителя, наричано по-долу „Съдържание“).

7.1.1. Съдържанието трябва да отговаря на посочените по-долу условия:

7.1.1. Съдържанието да включва IQOS ILUMA устройство при изричното спазване на правилата, заложени от т. 7.4. по-долу

7.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки.

7.3. Съдържанието да се доближава до ценностите, част от корпоративната идентичност на компанията, насърчаващи: Приобщаването, Споделянето, Принадлежността, Единството, Успеха.

7.4. Изпратеното от участниците Съдържание (снимка) в Играта трябва да отговаря на следните условия за допустимост, а именно:

Съдържанието не следва да съдържа:
- изображения, представляващи или призоваващи към вербално или физическо насилие;
- Изображения с нецензурно съдържание;
- Изображения от порнографски характер;
- Коментари и/или изображения, които насаждат омраза или са дискриминационни по отношение на раса, етнически произход, религия, пол, увреждане, сексуална ориентация, политически убеждения или на какъвто и да е друг белег или признак; Линкове, коментари или изображения с открито сексуално съдържание;
- Коментари и/или изображения с политически и агитационен характер, както и изображения, съдържащи политически или културни символи;
- Коментари и/или изображения съдържащи логото на спортни клубове, сдружения; изображения на спортни стоки;
- Нарушения на авторски права или правата на интелектуална собственост на трети лица;
- Спам, линкбейт или файлове, съдържащи вируси, които могат да повредят компютрите или мобилните устройства на Организатора, потребителите или на трети лица;
- Атаки срещу определени групи или коментари със заплахи, обиди и тормоз;
- Търговски предложения или промоционални оферти за продукти на конкуренти на Организатора;
- Търговски предложения или промоционални оферти за продукти и стоки на трети лица;
- Конфиденциална информация или търговски тайни;
- Представяне под чужда самоличност за друг човек или организация;
- Изображения на отделни части на тялото, освен ръце;
- Изображения или езикови изрази, в които участват лица под 18 години или са предназначени или насочени към тях, или които са с конкретна или специална отличителност, която да е разпознаваема предимно или само от лица под 18 години;
- Лога или марки, различни от IQOS;
- Неофициални IQOS аксесоари;
- Препоръки на IQOS като алтернатива на тютюнопушенето;
- Теми касаещи здравето, политика, религия или друга чувствителна информация;
- Език или изображения, които могат пряко да се свържат с употребата на тютюневи изделия (напр. споменаване на вкус, мирис, качества на тютюневото изделие, показване на употребата на тютюневи изделия, глаголът „пуша“и пр.).
- Използване на символи, образи или изображения които промотират и/или подкрепят употребата на тютюн, тютюневи изделия, алкохол или наркотични вещества и техните прекурсори.
- Фармацевтични продукти и медицински изделия както и всякакви други знаци и символи, асоциирани с медицината и фармацевтиката.
- Детски играчки, образи от детски книги, развлекателни видеа, филми или сериали.
- Спортни стоки, спортни принадлежности, спортни мероприятия, символи и лога на спортни отбори и организации.
- Разпознаваемо изображение на човек.

7.4.1. Организаторът си запазва правото да не публикува Съдържанието, ако по друга причина счита, че неговото публикуване е неуместно.

7.5. Съгласие за ползване на Съдържание

7.5.1. За всяко Съдържание, което участник споделя с Организатора, участникът заявява и декларира, че: Съдържанието е негово оригинално произведение и не нарушава права на интелектуална собственост, права, касаещи защитата на личните данни или други права на трети лица; Съгласието за ползване на Съдържанието по силата на настоящото споразумение („съгласие“) не е в нарушение или противоречие с настоящи договорни задължения на участника или приложимите закони;

7.5.2. Участникът запазва всички права върху Съдържанието, но с настоящото на основание чл. 35 във връзка с чл. 36 от Закона за авторското право и сродните му права предоставя на Организатора и неговите свързани лица изричното си съгласие за срок от 10 години да ползва и копира Съдържанието за всякакви законосъобразни цели, в т.ч. и за търговски такива, безвъзмездно и по преценка на Организатора, и без поемане на отговорност или гаранции (изрични или по подразбиране) във връзка с ползването му, от датата, в която предостави на Организатора и неговите свързани лица това съгласие. Съгласието се счита за валидно дадено с приемането на настоящите Общи условия, надлежно оповестени на уеб страницата на организатора и предоставени за преглед и одобрение на участника.

7.5.3. Участникът предоставя на Организатора и неговите свързани лица права за възпроизвеждане, видоизменяне, показване, излагане и изготвяне на производни произведения, публично представяне, разпространение, излъчване и друго ползване на Съдържанието, в неговата цялост или на части от него според желанието на Организатора (или неговите свързани лица), за горепосочените цели и във всякакви средства за комуникация, както и във всички географски региони.

7.5.4. Участникът дава разрешение на Организатора и неговите свързани лица да използват неговите име, псевдоним, изображение, потребителско име, глас, представяне на живо или на запис, автограф, фотографии или биографична информация за него или тези на други хора, включени в Съдържанието съгласно Съобщението до потребителите на ФМИ относно защитата на лични данни, налично на следния линк: https://www.pmiprivacy.com/bulgaria/bg/consumer/.

7.5.5. Организаторът и неговите свързани лица не носят отговорност в случай че Съдържанието нарушава имуществени или неимуществени права на трети лица, оклеветява трети лица или накърнява личния живот на трети лица. Участникът следва да обезщети и да предпази Организатора и неговите свързани лица от отговорност във връзка с всички искове и претенции, вреди, отговорност, загуби, дължими суми, разходи и разноски, възникнали от или свързани с такива нарушения.

7.5.6. Участникът се съгласява, че предоставя своето съгласие доброволно и има право да го предостави на Организатора.

7.5.7.Участникът може по всяко време да оттегли съгласието, предоставено в полза на Организатора за бъдещо генерирано от него Съдържание, като се свърже с последния на адрес contact.bg@iqos.com , но след този отказ неговото съгласие остава валидно и в сила по отношение на Съдържанието, публикувано в каналите за комуникация и акаунтите на Организатора, съгласно съответните условия за ползване, преди датата на оттеглянето. Обработката на изявлението за оттегляне на предоставеното съгласие може да отнеме време, но Организаторът ще направи всичко възможно тя да е максимално бърза.

7.5.8.Участникът може да се свърже с contact.bg@iqos.com , ако има въпроси или се нуждае от пояснения във връзка с предоставеното съгласие, ако смята, че негови авторски права или права на интелектуална собственост са били използвани без негово разрешение или ако са били нарушени негови права на личен живот или защита на лични данни.

7.6. Участниците се съгласяват да не популяризират или рекламират продукти или марки на Организатора при независимото им използване на социални и други дигитални медии.

8. ЧАСТ 8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

8.1. Организаторът не носи отговорност в случай, в които наградата по т. 4 не може да бъде предоставена на участника, под формата на генериране на съответно предвидения брой точки в профила му в IQOS Club поради технически причини.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи предоставяне на награда на печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

9. ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ.

9.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата https://bg.iqos.com/bg/usloviya/17 или изпращайки съобщение по имейл на участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

9.2. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които нарушат Общите условия на Играта, в това число прилагайки техники и/или технологии, които влияят върху механизма на Играта, регистрират се повече от веднъж или ако не отговарят на условията за участие.

10. ЧАСТ 10. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

10.1. Обработването на лични данни във връзка с провеждането на Играта се урежда съгласно Съобщение за защита за личните данни, налично на следния уеб адрес: https://bg.iqos.com/bg/usloviya/3-saobshtenie-za-zashtita-na-lichnite-danni

10.2. Администратор на личните данни, предоставени от участниците, е „Филип Морис България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2.

10.3. Участието в Играта и предоставянето на лични данни в тази връзка е доброволно. В случай че не бъдат предоставени необходимите лични данни, това може да доведе до невъзможност за участие в Играта, както и за невъзможност за предоставяне на спечелена награда. Личните данни на непечелившите участници ще бъдат унищожени в срок от дванадесет месеца след окончателното приключване на Играта и раздаването на всички награди.

10.4. Личните данни на участниците, посочени по-горе, се обработват за целите на провеждане на Играта при спазване на Общите условия и с оглед легитимния интерес на Организатора надлежно да идентифицира участниците и да им предостави наградата в тази връзка. Предвид нематериалния характер на наградата личните данни на участниците, взели участие в Играта ще се съхраняват за срок не по-дълъг от три години.

10.5. Личните данни относно навършване на пълнолетие и факта, че участниците са потребители на IQOS и членове на програмата за лоялност IQOS CLUB, се обработват за целите на и на основание легитимния интерес на Организатора да спази вътрешните си правила, съгласно които неговите маркетингови активности следва да бъдат насочени единствено към такива лица, с оглед бизнеса на Организатора, доколкото пред този легитимен интерес нямат преимущество интересите или основните права и свободи на участника. За целите на Играта, тези лични данни се обработват за срок до приключване на играта, съответно до връчването на наградите и удостоверяване на самоличността и възрастта на печелившите от Организатора.

10.6. Възможно е достъп да имат и други лица, подпомагащи дейността на Организатора – дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл, външни консултанти, доставчици на IT услуги и др., както и компетентни публични органи в производства пред тях.

10.7. Възможно е информация относно участниците да бъде предадена на дружества от групата на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария или Израел, за които е налице решение на Европейската комисия за адекватност на защитата на личните данни. Такова евентуално предаване ще бъде за вътрешни административни цели в рамките на групата, при условие, че за тяхното осъществяване е налице легитимен интерес на участващите в предаването дружества, пред който нямат преимущество интересите или основните права и свободи на участника. Организаторът не предвижда предаването на лични данни до други трети държави.

10.8. Участникът има право на достъп до, коригиране или изтриване на своите лични данни, както и в предвидените от закона случаи може да има право да поиска изтриване или ограничаване обработването на своите лични данни и да поиска личните му данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който може да бъде прехвърлен на него или на друга организация (преносимост). Участникът има право да възрази срещу обработването на своите лични данни, когато обработването е на основание легитимен интерес или за целите на директния маркетинг. Участникът има право да оттегли свое съгласие по всяко време. Участникът има право да подаде жалба относно нарушение на разпоредбите за защита на личните данни до компетентния надзорен орган. За България това е Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

10.9. В случай на възникнали въпроси относно обработването на личните им данни или в случай че биха желали да упражнят своите права, участниците могат да се обърнат към Организатора, чрез следните координати: contact.bg@iqos.com или на телефон 0800 40004.

11. ЧАСТ 11. СПОРОВЕ.

11.1. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи.

11.2. Настоящите Общи условия съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Играта. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.