Loading...

Употреба на IQOS 2.4P

Употреба на IQOS 2.4P

Научи как да използваш IQOS 2.4P

Как да използваш IQOS 2.4P

Бързо ръководство стъпка по стъпка:

  1. Провери дали джобното зарядно устройство на IQOS 2.4P е включено, като натиснеш бутона му за 1 секунда.
    Ако светлинните индикатори на джобното зарядно устройство се включват, устройството е готово за употреба. Ако не светват, включи джобното зарядно устройство на IQOS 2.4P, като задържиш бутона му за 4 секунди, или зареди IQOS с оригиналните IQOS кабел и адаптер.

  2. Отвори капака на джобното зарядно устройство, като натиснеш най-горния бутон. Постави холдъра на IQOS 2.4P в зарядното устройство и затвори капака.

  3. Продълговатият светлинен индикатор отстрани на джобното зарядно устройстово премигва докато холдърът се зарежда. Когато индикаторът изгасне, холдърът е готов за употреба.

  4. Извади холдъра от зарядното устройство и внимателно постави стик до сребърната линия. Не завъртай стика в холдъра, това ще повреди нагряващата пластина!

  5. Натисни и задръж бутона на холдъра. След като извибрира еднократно, светлинният индикатор на холдъра ще започне да пулсира бавно. Когато индикаторът започне да свети постоянно в бяло, холдърът на IQOS 2.4P е готов за употреба.

  6. Когато светлинният индикатор на холдъра избледнее, времето за употреба на IQOS е свършило. Дръпни капачето на холдъра и внимателно извади използвания стик. Постави холдъра обратно в джобното зарядно за да го презаредиш.

Други видеа

Почистване на IQOS 2.4P
Научи как да почистваш своя IQOS 2.4P
Зареждане на IQOS 2.4P
Научи как да зареждаш своя IQOS 2.4P
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.