Loading...

Употреба на IQOS 2.4P

Употреба на IQOS 2.4P

Научи как да използваш IQOS 2.4P

Как да използваш IQOS 2.4P

Бързо ръководство стъпка по стъпка:

  1. Провери дали джобното зарядно устройство на IQOS 2.4P е включено, като натиснеш бутона му за 1 секунда.
    Ако светлинните индикатори на джобното зарядно устройство се включват, устройството е готово за употреба. Ако не светват, включи джобното зарядно устройство на IQOS 2.4P, като задържиш бутона му за 4 секунди, или зареди IQOS с оригиналните IQOS кабел и адаптер.

  2. Отвори капака на джобното зарядно устройство, като натиснеш най-горния бутон. Постави холдъра на IQOS 2.4P в зарядното устройство и затвори капака.

  3. Продълговатият светлинен индикатор отстрани на джобното зарядно устройстово премигва докато холдърът се зарежда. Когато индикаторът изгасне, холдърът е готов за употреба.

  4. Извади холдъра от зарядното устройство и внимателно постави стик до сребърната линия. Не завъртай стика в холдъра, това ще повреди нагряващата пластина!

  5. Натисни и задръж бутона на холдъра. След като извибрира еднократно, светлинният индикатор на холдъра ще започне да пулсира бавно. Когато индикаторът започне да свети постоянно в бяло, холдърът на IQOS 2.4P е готов за употреба.

  6. Когато светлинният индикатор на холдъра избледнее, времето за употреба на IQOS е свършило. Дръпни капачето на холдъра и внимателно извади използвания стик. Постави холдъра обратно в джобното зарядно за да го презаредиш.

Други видеа

Почистване на IQOS 3 Multi
Научи как да почистваш своя IQOS 3 Multi
Почистване на IQOS 2.4P
Научи как да почистваш своя IQOS 2.4P
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.